สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนวิมุตยารามพิทยากร สพม. เขต ๑ (กรุงเทพมหานคร)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ ศูนย์การแข่งขัน
ระหว่าง วันที่ 3-20 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 91 ทอง 4 1. เด็กหญิงนริศรา  วงษ์สุวรรณ
 
1. นางประภาวดี  บุญมา
 
2 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงตลก ม.1-ม.6 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาววิรัญญา   เข็มทอง
2. นางสาวศิขรินทร์  ตันพิรุฬห์
3. นายอดิศักดิ์  ใจจันทร์
4. นางสาวอัญชิษฐา  ช้างสำลี
5. นางสาวโชติลักษณ์  พััทธะศิลป์
 
1. นางสาวสุทธาทิพย์  เที่ยงพูนโภค
 
3 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 80 ทอง 11 1. เด็กหญิงเพ็ญฉาย  แสวงกิจ
 
1. นางสาวชุติกาญจน์  อุ่นประเดิม
 
4 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.4-ม.6 82.75 ทอง 9 1. นางสาวกาญจนา  พิจารณา
2. นางสาวชลลดา  น้อยบำรุง
3. นายอัฎฐกรณ์  ปัญญาสวัสดิ์
 
1. นางเพ็ญศรี  ประเสริฐสังข์