สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนวิมุตยารามพิทยากร สพม. เขต ๑ (กรุงเทพมหานคร)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ ศูนย์การแข่งขัน
ระหว่าง วันที่ 3-20 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1-ม.3 70 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงดวงฤดี  โตมั่นคง
 
1. นางสาวสุนทรีภรณ์  สกุลหงส์โสภณ
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.4-ม.6 74.66 เงิน 12 1. นางสาวศศิธร  นิการรัมย์
 
1. นางคนึงนิจ  ประคองคำ
 
3 ภาษาไทย พาทีสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 75.66 เงิน 13 1. เด็กหญิงช่อเพ็ชร  เจริญพันธุ์
2. เด็กหญิงปนัดดา  ไชยประเสริฐ
3. เด็กชายสรรพสิทธิ์  จำปาจูม
 
1. นางสาวสุมิตตา  นามวัน
 
4 ภาษาไทย พาทีสร้างสรรค์ ม.4-ม.6 75.66 เงิน 16 1. นายธนภูมิ  ภู่ทอง
2. นางสาวธัญชนก  ภักดีราช
3. นายพุทธชัย  มะณี
 
1. นางสาวนงลักษณ์  ทองสีสัน
 
5 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6 71 เงิน 8 1. นางสาวณิชนันทน์  ประทุม
2. นางสาวนราทิพย์   ทิมเลขา
3. นางสาวโชติกา  อุดมเสฏฐโชค
 
1. นางสาวพิไลวรรณ  ทองมาก
2. นายภาณุพงศ์  เป็นสำราญ
 
6 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6 70.98 เงิน 4 1. นายรักเกียรติ  โสวะภาสน์
2. นางสาวศิริรัตน์  คำฝอย
3. นายสมพงษ์  รัตนศรี
4. นางสาวสโรชา  ศรีสุข
5. นางสาวเบญจมาภรณ์  วิริยะกิจ
 
1. นางสาวทิพย์รดา  เพชรรุ่ง
2. นายเวตรกานต์  เลี้ยงพรม
 
7 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.4-ม.6 73.67 เงิน 6 1. นางสาวคณัศวรรณ  มากสุข
2. นายฐาปกรณ์  วงษ์ประยูร
3. นางสาวณัฐชา  กล่อมจิต
4. นางสาววรรณภา  หมู่หาญ
5. นายอานนท์  คล้ายสอน
 
1. นายปกรณ์พล  พวงพันธ์
2. นายจักรี  จันทร์นี
 
8 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 79.65 เงิน 13 1. เด็กหญิงดารุณี  ทิพคุณ
 
1. นายอุ่นเรือน  คูณแรง
 
9 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 77.66 เงิน 13 1. นางสาวศรสวรรค์  คงรักษ์
 
1. นางสาววราภรณ์  วิสูตรสกุลศักดิ์
 
10 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 75.67 เงิน 17 1. นางสาววันวิสาข์  โพธิ์น้อย
2. นายอัครเดช  หลวงวิเศษ
 
1. นางสาวอุ่นเรือน  คูณแรง
2. นางสาววราภรณ์  วิสูตรสกุลศักดิ์
 
11 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3 71 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงญาดา  โพธิ์ขวัญ
2. เด็กหญิงนัฐภัสสรญ์  จันทร์เล็ก
3. เด็กหญิงปนัดดา  ไชยประเสริฐ
4. เด็กหญิงปิยะธิดา  อาลัยผล
5. เด็กหญิงสุภัทรา  สว่างภัก
6. เด็กหญิงสุมิตรา  ใจอยู่
 
1. นางสาวสุทธาทิพย์  เที่ยงพูนโภค
 
12 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.4-ม.6 79 เงิน 5 1. นางสาวปฏิมา  กาญจนเสมา
2. นางสาววิรัญญา  เข็มทอง
3. นางสาวสร้อยมุก  ปิ่นทองคำ
4. นางสาวสุภารวี  ละออเอี่ยม
5. นางสาวสโรชา  ศรีสุข
6. นางสาวไอรดา  พงษ์สวัสดิ์
 
1. นางสาวสุทธาทิพย์  เที่ยงพูนโภค
 
13 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.4-ม.6 79.67 เงิน 8 1. นางสาวธิดารัตน์  กิมใช้
2. นางสาวปฏิมา  กาญจนเสมา
3. นางสาววิรัญญา  เข็มทอง
4. นางสาวสร้อยมุก  ปิ่นทองคำ
5. นางสาวสุภารวี  ละออเอี่ยม
6. นางสาวไอรดา  พงษ์สวัสดิ์
 
1. นางสาวสุทธาทิพย์  เที่ยงพูนโภค
 
14 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.6 79 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายกิตติศักดิ์  เหลือรัก
2. นางสาวจุฑารัตน์  ศรีชัยภูมิ
3. นางสาวชลิตา  นิลคำ
4. นายธนะศักดิ์  นุชแนวนุ่ม
5. นางสาวนันทกานต์  สมัญญา
6. นายปฏิภาณ  จินดาดวง
7. นางสาวพัชณิดา  คืนผล
8. นายศรัทธา  ดิเรกรัตนนันท์
9. นางสาวศศิธร  นิการรัมย์
10. นางสาวศิริรัตน์  คำฝอย
 
1. นางสาวอลีนา  วุฒิกุลสิน
 
15 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 78 เงิน 5 1. เด็กหญิงวิดา  เพ็งเหมือน
2. เด็กหญิงอิสรีย์  โตกราน
3. เด็กหญิงเบญจรัตน์  หอมละออ
 
1. นางสาวกิจจา  เถื่อนใย
 
16 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 76 เงิน 9 1. นายชูชาติ  จิตรประสงค์
2. นายวรนัท  เย็นสถิตย์
 
1. นายทูล  บุญโสภิณ
 
17 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 77.5 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายชินภัทร  จิระวงศ์วาน
2. เด็กชายวัชรพงษ์  พุ่งเดช
3. เด็กชายศุภชัย  เปไสล
 
1. นายชัชวาลย์  พึ่งสมบัติ
 
18 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6 70.2 เงิน 5 1. นางสาวนันทกานต์  สมัญญา
2. นางสาวสาวิตรี  อุ่นแพทย์
3. นางสาวอัสมา  เหลือรัก
 
1. นางจรัสศิริ  จินดากุล
 
19 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.4-ม.6 74 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายกุลณัฐ  ประวาลปัทม์กุล
2. นายชยานนท์  วิจิตรานนท์
3. นายทวีศักดิ์  ปัญญารส
 
1. นางจรัสศิริ  จินดากุล
 
20 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6 78.6 เงิน 10 1. นายสุเมธ  แช่มทะเพรียว
2. นายอภิลักษณ์  ศรภักดี
3. นายเรืองวิทย์  โคเรือง
 
1. นางจรัสศิริ  จินดากุล