สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนวิมุตยารามพิทยากร สพม. เขต ๑ (กรุงเทพมหานคร)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ ศูนย์การแข่งขัน
ระหว่าง วันที่ 3-20 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 67 ทองแดง 14 1. เด็กหญิงชยาภรณ์  สำราญจิตร์
 
1. นางคนึงนิจ  ประคองคำ
 
2 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 66.5 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายนที  ประเสริฐมั่นคงดี
2. นายพีระยุทธ  ศรีโพธิ์
3. นางสาวภัทรธิดา  มานพ
 
1. นางสาวพิไลวรรณ  ทองมาก
2. นางสาววชิรญาณ์  ถินอภัย
 
3 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 68.33 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงดวงฤดี  โตมั่นคง
2. เด็กหญิงวัลภา  จ่ายจันทร์
3. เด็กชายศุภชัย  เปไสล
4. นายสุทธิพงษ์  ผันศรี
5. เด็กหญิงสุภาพร  เรืองเดช
 
1. นายปกรณ์พล  พวงพันธ์
2. นางสาวทิพย์รดา  เพชรรุ่ง
 
4 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 61 ทองแดง 18 1. เด็กชายธนดล  วิริยะรุ่งเรืองกิจ
2. เด็กหญิงปนัดดา  ไชยประเสริฐ
 
1. นางสาวอุ่นเรือน  คูณแรง
2. นายณัฏฐ์  ทวีทรัพย์
 
5 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 62 ทองแดง 8 1. นางสาวณิชนันทน์  ประทุม
2. นางสาวพรนิดา  แสนอุบล
 
1. นายกุศล  ศรีลาโชติ
2. นางผาณิต  โชควิทยา
 
6 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 62 ทองแดง 14 1. เด็กชายธนภูมิ  ก่อกุลดิลก
2. เด็กชายอภิชาต  ศรีเพ็ญ
 
1. นายธีระชัย  บำรุงศิลป์
2. นางสาวปกิตตา  โมรานิล
 
7 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 62 ทองแดง 22 1. เด็กหญิงฤทัยรัตน์  ทองชุม
2. เด็กหญิงศุกร์ใจ  คูหาเรือง
 
1. นางสุจิตรา  กมลวัฒน์
2. นางสาวสิริกานต์  ผาจวง
 
8 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.4-ม.6 63.67 ทองแดง 12 1. นางสาวภัทรธิดา  มานพ
2. นางสาวสวรส  สามารถทิพย์
 
1. นายพรพจน์  พิมพ์จุฬา
 
9 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 64.7 ทองแดง ชนะเลิศ 1. เด็กชายเกียรติพงศ์  เจิมจุติโภคา
 
1. นางปราณี  ศรีเศวต