สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนวิมุตยารามพิทยากร สพม. เขต ๑ (กรุงเทพมหานคร)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ ศูนย์การแข่งขัน
ระหว่าง วันที่ 3-20 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.4-ม.6 56 เข้าร่วม 16 1. นางสาวชลิตา  นิลคำ
 
1. นางสาวสุนทรีภรณ์  สกุลหงส์โสภณ
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 59 เข้าร่วม 17 1. นางสาวเบญจมาภรณ์  วิริยะกิจ
 
1. นางประภาวดี  บุญมา
 
3 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 3 เข้าร่วม 19 1. เด็กหญิงเพ็ญฉาย  แสวงกิจ
 
1. นางไพวรรณ  ทิพย์โพธิ์
 
4 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 12 เข้าร่วม 15 1. นางสาวภัทรธิดา  มานพ
 
1. นางนันทนา  ศรีนวล
 
5 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 12 เข้าร่วม 14 1. เด็กชายวสันต์  สุขสมทิพย์
2. เด็กชายศศิกฤษณ์ชัย  จริตริมย์
 
1. นางไพวรรณ  ทิพย์โพธิ์
 
6 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 29 เข้าร่วม 10 1. เด็กชายแท่งทอง  หอมชื่น
 
1. นางสาวมัสตกา  อ่อนเกตุพล
 
7 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 24 เข้าร่วม 11 1. นายอานนท์  พุ่มมณี
 
1. นางสาวมัสตกา  อ่อนเกตุพล
 
8 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 23 เข้าร่วม 25 1. เด็กหญิงธิญาภา  หวาดอิ่ม
2. เด็กหญิงอาทิตยา  บุญนาค
3. เด็กหญิงเบญญา  ประเสริฐสิริสิทธิ์
 
1. นางสาวจันทิมา  กลึงโพธิ์
2. นางสาวน้ำหวาน  คล้ายคลึงมี
 
9 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 53 เข้าร่วม 8 1. นายชูชาติ  จิตประสงค์
2. นายอานนท์  พุ่มมะณี
 
1. นายภาณุพงศ์  เป็นสำราญ
2. นางสาวพิไลวรรณ  ทองมาก
 
10 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 48 เข้าร่วม 21 1. เด็กชายนัฐวุฒิ  แววขำ
2. เด็กชายอดิศักดิ์  รัศมี
 
1. นายพรชัย  บัวทอง
2. นายมานัสชัย  สายแขก
 
11 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.1-ม.3 0 เข้าร่วม 1. เด็กหญิงเบญญา  ประเสิรฐสิริสิทธิ์
 
1. นางสาวชุติกาญจน์  อุ่นประเดิม
 
12 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.4-ม.6 0 เข้าร่วม 1. นางสาวศิขรินทร์  ตันพิรุฬห์
 
1. นางสาวชุติกาญจน์  อุ่นประเดิม
 
13 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ASEAN QUIZ ม.1-ม.3 55 เข้าร่วม 19 1. เด็กหญิงธิญาภา   หวาดอิ่ม
2. เด็กหญิงอาทิตยา  บุญนาค
 
1. นางสาวชุติกาญจน์  อุ่นประเดิม
 
14 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ASEAN QUIZ ม.4-ม.6 50 เข้าร่วม 27 1. นายนนทนันท์  แก้วทองคำ
2. นางสาวโชติลักษณ์  พัทธะศิลป์
 
1. นางสาวสวัชยา   บุณยะตุลานนท์
 
15 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 51.33 เข้าร่วม 11 1. เด็กชายพรชัย  แซ่เหลียง
2. เด็กชายแท่งทอง  หอมชื่น
 
1. นางสุจิตรา  กมลวัฒน์
2. นายภูทัด  ชาตรีนันท์