สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนวิมุตยารามพิทยากร สพม. เขต ๑ (กรุงเทพมหานคร)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ ศูนย์การแข่งขัน
ระหว่าง วันที่ 3-20 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1-ม.3 70 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงดวงฤดี  โตมั่นคง
 
1. นางสาวสุนทรีภรณ์  สกุลหงส์โสภณ
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.4-ม.6 56 เข้าร่วม 16 1. นางสาวชลิตา  นิลคำ
 
1. นางสาวสุนทรีภรณ์  สกุลหงส์โสภณ
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 67 ทองแดง 14 1. เด็กหญิงชยาภรณ์  สำราญจิตร์
 
1. นางคนึงนิจ  ประคองคำ
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.4-ม.6 74.66 เงิน 12 1. นางสาวศศิธร  นิการรัมย์
 
1. นางคนึงนิจ  ประคองคำ
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 91 ทอง 4 1. เด็กหญิงนริศรา  วงษ์สุวรรณ
 
1. นางประภาวดี  บุญมา
 
6 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 59 เข้าร่วม 17 1. นางสาวเบญจมาภรณ์  วิริยะกิจ
 
1. นางประภาวดี  บุญมา
 
7 ภาษาไทย พาทีสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 75.66 เงิน 13 1. เด็กหญิงช่อเพ็ชร  เจริญพันธุ์
2. เด็กหญิงปนัดดา  ไชยประเสริฐ
3. เด็กชายสรรพสิทธิ์  จำปาจูม
 
1. นางสาวสุมิตตา  นามวัน
 
8 ภาษาไทย พาทีสร้างสรรค์ ม.4-ม.6 75.66 เงิน 16 1. นายธนภูมิ  ภู่ทอง
2. นางสาวธัญชนก  ภักดีราช
3. นายพุทธชัย  มะณี
 
1. นางสาวนงลักษณ์  ทองสีสัน
 
9 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กลอนสุภาพ ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กหญิงกมลชนก  เพชรรัตน์
2. เด็กชายศุภชัย  เปไสล
 
1. นางสุทธิลักษณ์  ทองหวาน
 
10 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรองอินทรวิเชียรฉันท์ ม.4-ม.6 -1 - 1. นางสาวปิยนุช  เสริมสุขประเสริฐ
2. นางสาวมนัสดา  พินิจทรัพย์สิน
 
1. นายสุทธิลักษณ์  ทองหวาน
 
11 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 3 เข้าร่วม 19 1. เด็กหญิงเพ็ญฉาย  แสวงกิจ
 
1. นางไพวรรณ  ทิพย์โพธิ์
 
12 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 12 เข้าร่วม 15 1. นางสาวภัทรธิดา  มานพ
 
1. นางนันทนา  ศรีนวล
 
13 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 12 เข้าร่วม 14 1. เด็กชายวสันต์  สุขสมทิพย์
2. เด็กชายศศิกฤษณ์ชัย  จริตริมย์
 
1. นางไพวรรณ  ทิพย์โพธิ์
 
14 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 29 เข้าร่วม 10 1. เด็กชายแท่งทอง  หอมชื่น
 
1. นางสาวมัสตกา  อ่อนเกตุพล
 
15 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 24 เข้าร่วม 11 1. นายอานนท์  พุ่มมณี
 
1. นางสาวมัสตกา  อ่อนเกตุพล
 
16 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 23 เข้าร่วม 25 1. เด็กหญิงธิญาภา  หวาดอิ่ม
2. เด็กหญิงอาทิตยา  บุญนาค
3. เด็กหญิงเบญญา  ประเสริฐสิริสิทธิ์
 
1. นางสาวจันทิมา  กลึงโพธิ์
2. นางสาวน้ำหวาน  คล้ายคลึงมี
 
17 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 66.5 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายนที  ประเสริฐมั่นคงดี
2. นายพีระยุทธ  ศรีโพธิ์
3. นางสาวภัทรธิดา  มานพ
 
1. นางสาวพิไลวรรณ  ทองมาก
2. นางสาววชิรญาณ์  ถินอภัย
 
18 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6 71 เงิน 8 1. นางสาวณิชนันทน์  ประทุม
2. นางสาวนราทิพย์   ทิมเลขา
3. นางสาวโชติกา  อุดมเสฏฐโชค
 
1. นางสาวพิไลวรรณ  ทองมาก
2. นายภาณุพงศ์  เป็นสำราญ
 
19 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 53 เข้าร่วม 8 1. นายชูชาติ  จิตประสงค์
2. นายอานนท์  พุ่มมะณี
 
1. นายภาณุพงศ์  เป็นสำราญ
2. นางสาวพิไลวรรณ  ทองมาก
 
20 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 68.33 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงดวงฤดี  โตมั่นคง
2. เด็กหญิงวัลภา  จ่ายจันทร์
3. เด็กชายศุภชัย  เปไสล
4. นายสุทธิพงษ์  ผันศรี
5. เด็กหญิงสุภาพร  เรืองเดช
 
1. นายปกรณ์พล  พวงพันธ์
2. นางสาวทิพย์รดา  เพชรรุ่ง
 
21 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6 70.98 เงิน 4 1. นายรักเกียรติ  โสวะภาสน์
2. นางสาวศิริรัตน์  คำฝอย
3. นายสมพงษ์  รัตนศรี
4. นางสาวสโรชา  ศรีสุข
5. นางสาวเบญจมาภรณ์  วิริยะกิจ
 
1. นางสาวทิพย์รดา  เพชรรุ่ง
2. นายเวตรกานต์  เลี้ยงพรม
 
22 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กหญิงกมลชนก  เพชรรัตน์
2. เด็กหญิงกรชนก  สนธยา
3. เด็กหญิงวรรณิสา  การเร็ว
4. เด็กชายวัชรินทร์  นาคู
5. เด็กหญิงเบญญา  ประเสริฐสิริสิทธิ์
 
1. นายปกรณ์พล  พวงพันธ์
2. นายบัณฑูร  เล็กประเสริฐ
 
23 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.4-ม.6 73.67 เงิน 6 1. นางสาวคณัศวรรณ  มากสุข
2. นายฐาปกรณ์  วงษ์ประยูร
3. นางสาวณัฐชา  กล่อมจิต
4. นางสาววรรณภา  หมู่หาญ
5. นายอานนท์  คล้ายสอน
 
1. นายปกรณ์พล  พวงพันธ์
2. นายจักรี  จันทร์นี
 
24 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 79.65 เงิน 13 1. เด็กหญิงดารุณี  ทิพคุณ
 
1. นายอุ่นเรือน  คูณแรง
 
25 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 77.66 เงิน 13 1. นางสาวศรสวรรค์  คงรักษ์
 
1. นางสาววราภรณ์  วิสูตรสกุลศักดิ์
 
26 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 61 ทองแดง 18 1. เด็กชายธนดล  วิริยะรุ่งเรืองกิจ
2. เด็กหญิงปนัดดา  ไชยประเสริฐ
 
1. นางสาวอุ่นเรือน  คูณแรง
2. นายณัฏฐ์  ทวีทรัพย์
 
27 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 75.67 เงิน 17 1. นางสาววันวิสาข์  โพธิ์น้อย
2. นายอัครเดช  หลวงวิเศษ
 
1. นางสาวอุ่นเรือน  คูณแรง
2. นางสาววราภรณ์  วิสูตรสกุลศักดิ์
 
28 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปล ม.1-ม.6 -1 - 1. นายกฤษดา  วงษา
2. นางสาวกาญจนา  ชัยคำ
3. นางสาวณัฐมล  ชาญธัญกรรม
4. เด็กหญิงทัศวรรณ์  สีกล่ำ
5. เด็กหญิงธัญพร  คงสมบัติ
6. นางสาวปวันรัตน์  หอมหวล
7. เด็กหญิงพรญรัตน์  อาภรณ์รัตนานนท์
8. เด็กหญิงศิริลักษณ์  อินถา
9. เด็กหญิงศุภลักษณ์  แสงอาทิตย์
10. นางสาวสุธิณี  จันทรี
 
1. นายปกรณ์พล  พวงพันธ์
2. นายเวตรกานต์  เลี้ยงพรม
3. นายณัฏฐ์  ทวีทรัพย์
 
29 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 48 เข้าร่วม 21 1. เด็กชายนัฐวุฒิ  แววขำ
2. เด็กชายอดิศักดิ์  รัศมี
 
1. นายพรชัย  บัวทอง
2. นายมานัสชัย  สายแขก
 
30 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 62 ทองแดง 8 1. นางสาวณิชนันทน์  ประทุม
2. นางสาวพรนิดา  แสนอุบล
 
1. นายกุศล  ศรีลาโชติ
2. นางผาณิต  โชควิทยา
 
31 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3 71 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงญาดา  โพธิ์ขวัญ
2. เด็กหญิงนัฐภัสสรญ์  จันทร์เล็ก
3. เด็กหญิงปนัดดา  ไชยประเสริฐ
4. เด็กหญิงปิยะธิดา  อาลัยผล
5. เด็กหญิงสุภัทรา  สว่างภัก
6. เด็กหญิงสุมิตรา  ใจอยู่
 
1. นางสาวสุทธาทิพย์  เที่ยงพูนโภค
 
32 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.4-ม.6 79 เงิน 5 1. นางสาวปฏิมา  กาญจนเสมา
2. นางสาววิรัญญา  เข็มทอง
3. นางสาวสร้อยมุก  ปิ่นทองคำ
4. นางสาวสุภารวี  ละออเอี่ยม
5. นางสาวสโรชา  ศรีสุข
6. นางสาวไอรดา  พงษ์สวัสดิ์
 
1. นางสาวสุทธาทิพย์  เที่ยงพูนโภค
 
33 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กหญิงนัฐภัสสรญ์  จันทร์เล็ก
2. เด็กหญิงปนัดดา  ไชยประเสริฐ
3. เด็กหญิงปิยะธิดา  อาลัยผล
4. เด็กหญิงภคมน  เพชรนะ
5. เด็กหญิงสุภัทรา  สว่างภัก
6. เด็กหญิงสุมิตรา  ใจอยู่
 
1. นางสาวสุทธาทิพย์  เที่ยงพูนโภค
 
34 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.4-ม.6 79.67 เงิน 8 1. นางสาวธิดารัตน์  กิมใช้
2. นางสาวปฏิมา  กาญจนเสมา
3. นางสาววิรัญญา  เข็มทอง
4. นางสาวสร้อยมุก  ปิ่นทองคำ
5. นางสาวสุภารวี  ละออเอี่ยม
6. นางสาวไอรดา  พงษ์สวัสดิ์
 
1. นางสาวสุทธาทิพย์  เที่ยงพูนโภค
 
35 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงตลก ม.1-ม.6 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาววิรัญญา   เข็มทอง
2. นางสาวศิขรินทร์  ตันพิรุฬห์
3. นายอดิศักดิ์  ใจจันทร์
4. นางสาวอัญชิษฐา  ช้างสำลี
5. นางสาวโชติลักษณ์  พััทธะศิลป์
 
1. นางสาวสุทธาทิพย์  เที่ยงพูนโภค
 
36 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.1-ม.3 0 เข้าร่วม 1. เด็กหญิงเบญญา  ประเสิรฐสิริสิทธิ์
 
1. นางสาวชุติกาญจน์  อุ่นประเดิม
 
37 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.4-ม.6 0 เข้าร่วม 1. นางสาวศิขรินทร์  ตันพิรุฬห์
 
1. นางสาวชุติกาญจน์  อุ่นประเดิม
 
38 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 80 ทอง 11 1. เด็กหญิงเพ็ญฉาย  แสวงกิจ
 
1. นางสาวชุติกาญจน์  อุ่นประเดิม
 
39 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ASEAN QUIZ ม.1-ม.3 55 เข้าร่วม 19 1. เด็กหญิงธิญาภา   หวาดอิ่ม
2. เด็กหญิงอาทิตยา  บุญนาค
 
1. นางสาวชุติกาญจน์  อุ่นประเดิม
 
40 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ASEAN QUIZ ม.4-ม.6 50 เข้าร่วม 27 1. นายนนทนันท์  แก้วทองคำ
2. นางสาวโชติลักษณ์  พัทธะศิลป์
 
1. นางสาวสวัชยา   บุณยะตุลานนท์
 
41 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.6 79 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายกิตติศักดิ์  เหลือรัก
2. นางสาวจุฑารัตน์  ศรีชัยภูมิ
3. นางสาวชลิตา  นิลคำ
4. นายธนะศักดิ์  นุชแนวนุ่ม
5. นางสาวนันทกานต์  สมัญญา
6. นายปฏิภาณ  จินดาดวง
7. นางสาวพัชณิดา  คืนผล
8. นายศรัทธา  ดิเรกรัตนนันท์
9. นางสาวศศิธร  นิการรัมย์
10. นางสาวศิริรัตน์  คำฝอย
 
1. นางสาวอลีนา  วุฒิกุลสิน
 
42 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 78 เงิน 5 1. เด็กหญิงวิดา  เพ็งเหมือน
2. เด็กหญิงอิสรีย์  โตกราน
3. เด็กหญิงเบญจรัตน์  หอมละออ
 
1. นางสาวกิจจา  เถื่อนใย
 
43 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 62 ทองแดง 14 1. เด็กชายธนภูมิ  ก่อกุลดิลก
2. เด็กชายอภิชาต  ศรีเพ็ญ
 
1. นายธีระชัย  บำรุงศิลป์
2. นางสาวปกิตตา  โมรานิล
 
44 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 76 เงิน 9 1. นายชูชาติ  จิตรประสงค์
2. นายวรนัท  เย็นสถิตย์
 
1. นายทูล  บุญโสภิณ
 
45 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 51.33 เข้าร่วม 11 1. เด็กชายพรชัย  แซ่เหลียง
2. เด็กชายแท่งทอง  หอมชื่น
 
1. นางสุจิตรา  กมลวัฒน์
2. นายภูทัด  ชาตรีนันท์
 
46 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 62 ทองแดง 22 1. เด็กหญิงฤทัยรัตน์  ทองชุม
2. เด็กหญิงศุกร์ใจ  คูหาเรือง
 
1. นางสุจิตรา  กมลวัฒน์
2. นางสาวสิริกานต์  ผาจวง
 
47 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 -1 - 1. นางสาวชุติมน  นครผา
2. นางสาวญาณี  ศรีทอง
 
1. นายพรพจน์  พิมพ์จุฬา
 
48 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.4-ม.6 63.67 ทองแดง 12 1. นางสาวภัทรธิดา  มานพ
2. นางสาวสวรส  สามารถทิพย์
 
1. นายพรพจน์  พิมพ์จุฬา
 
49 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 77.5 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายชินภัทร  จิระวงศ์วาน
2. เด็กชายวัชรพงษ์  พุ่งเดช
3. เด็กชายศุภชัย  เปไสล
 
1. นายชัชวาลย์  พึ่งสมบัติ
 
50 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6 70.2 เงิน 5 1. นางสาวนันทกานต์  สมัญญา
2. นางสาวสาวิตรี  อุ่นแพทย์
3. นางสาวอัสมา  เหลือรัก
 
1. นางจรัสศิริ  จินดากุล
 
51 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.4-ม.6 74 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายกุลณัฐ  ประวาลปัทม์กุล
2. นายชยานนท์  วิจิตรานนท์
3. นายทวีศักดิ์  ปัญญารส
 
1. นางจรัสศิริ  จินดากุล
 
52 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6 78.6 เงิน 10 1. นายสุเมธ  แช่มทะเพรียว
2. นายอภิลักษณ์  ศรภักดี
3. นายเรืองวิทย์  โคเรือง
 
1. นางจรัสศิริ  จินดากุล
 
53 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.4-ม.6 82.75 ทอง 9 1. นางสาวกาญจนา  พิจารณา
2. นางสาวชลลดา  น้อยบำรุง
3. นายอัฎฐกรณ์  ปัญญาสวัสดิ์
 
1. นางเพ็ญศรี  ประเสริฐสังข์
 
54 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 64.7 ทองแดง ชนะเลิศ 1. เด็กชายเกียรติพงศ์  เจิมจุติโภคา
 
1. นางปราณี  ศรีเศวต