สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนวิมุตยารามพิทยากร สพม. เขต ๑ (กรุงเทพมหานคร)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ ศูนย์การแข่งขัน
ระหว่าง วันที่ 3-20 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

กลุ่มสาระการเรียนรู้ : เน€เธ˜เธŠเน€เธ˜เธ‘เน€เธ˜๏ฟฝเน€เธ˜๏ฟฝเน€เธ˜เธเน€เธ˜เธˆเน€เธ˜เธ–เน€เธ˜๏ฟฝเน€เธ˜เธ‰เน€เธ˜เธ’ เน€เธ˜เธˆเน€เธ˜เธ’เน€เธ˜เธŠเน€เธ˜๏ฟฝเน€เธ˜เธ’เน€เธ™๏ฟฝเน€เธ˜เธ…เน€เธ˜เธเน€เธ˜เธ‡เน€เธ˜เธ‘เน€เธ˜โ€™เน€เธ˜๏ฟฝเน€เธ˜๏ฟฝเน€เธ˜เธƒเน€เธ˜เธƒเน€เธ˜เธ

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 68.33 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงดวงฤดี  โตมั่นคง
2. เด็กหญิงวัลภา  จ่ายจันทร์
3. เด็กชายศุภชัย  เปไสล
4. นายสุทธิพงษ์  ผันศรี
5. เด็กหญิงสุภาพร  เรืองเดช
 
1. นายปกรณ์พล  พวงพันธ์
2. นางสาวทิพย์รดา  เพชรรุ่ง
 
2 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6 70.98 เงิน 4 1. นายรักเกียรติ  โสวะภาสน์
2. นางสาวศิริรัตน์  คำฝอย
3. นายสมพงษ์  รัตนศรี
4. นางสาวสโรชา  ศรีสุข
5. นางสาวเบญจมาภรณ์  วิริยะกิจ
 
1. นางสาวทิพย์รดา  เพชรรุ่ง
2. นายเวตรกานต์  เลี้ยงพรม
 
3 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กหญิงกมลชนก  เพชรรัตน์
2. เด็กหญิงกรชนก  สนธยา
3. เด็กหญิงวรรณิสา  การเร็ว
4. เด็กชายวัชรินทร์  นาคู
5. เด็กหญิงเบญญา  ประเสริฐสิริสิทธิ์
 
1. นายปกรณ์พล  พวงพันธ์
2. นายบัณฑูร  เล็กประเสริฐ
 
4 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.4-ม.6 73.67 เงิน 6 1. นางสาวคณัศวรรณ  มากสุข
2. นายฐาปกรณ์  วงษ์ประยูร
3. นางสาวณัฐชา  กล่อมจิต
4. นางสาววรรณภา  หมู่หาญ
5. นายอานนท์  คล้ายสอน
 
1. นายปกรณ์พล  พวงพันธ์
2. นายจักรี  จันทร์นี
 
5 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 79.65 เงิน 13 1. เด็กหญิงดารุณี  ทิพคุณ
 
1. นายอุ่นเรือน  คูณแรง
 
6 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 77.66 เงิน 13 1. นางสาวศรสวรรค์  คงรักษ์
 
1. นางสาววราภรณ์  วิสูตรสกุลศักดิ์
 
7 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 61 ทองแดง 18 1. เด็กชายธนดล  วิริยะรุ่งเรืองกิจ
2. เด็กหญิงปนัดดา  ไชยประเสริฐ
 
1. นางสาวอุ่นเรือน  คูณแรง
2. นายณัฏฐ์  ทวีทรัพย์
 
8 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 75.67 เงิน 17 1. นางสาววันวิสาข์  โพธิ์น้อย
2. นายอัครเดช  หลวงวิเศษ
 
1. นางสาวอุ่นเรือน  คูณแรง
2. นางสาววราภรณ์  วิสูตรสกุลศักดิ์
 
9 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปล ม.1-ม.6 -1 - 1. นายกฤษดา  วงษา
2. นางสาวกาญจนา  ชัยคำ
3. นางสาวณัฐมล  ชาญธัญกรรม
4. เด็กหญิงทัศวรรณ์  สีกล่ำ
5. เด็กหญิงธัญพร  คงสมบัติ
6. นางสาวปวันรัตน์  หอมหวล
7. เด็กหญิงพรญรัตน์  อาภรณ์รัตนานนท์
8. เด็กหญิงศิริลักษณ์  อินถา
9. เด็กหญิงศุภลักษณ์  แสงอาทิตย์
10. นางสาวสุธิณี  จันทรี
 
1. นายปกรณ์พล  พวงพันธ์
2. นายเวตรกานต์  เลี้ยงพรม
3. นายณัฏฐ์  ทวีทรัพย์