สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนศรีอยุธยา ในพระอุปถัมภ์ฯ สพม. เขต ๑ (กรุงเทพมหานคร)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ ศูนย์การแข่งขัน
ระหว่าง วันที่ 3-20 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 87 ทอง 6 1. เด็กหญิงกุลธิดา  ดีไชยรัมย์
 
1. นายอุรุพงษ์  บุญญาผลา
 
2 ภาษาไทย พาทีสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 81.66 ทอง 7 1. เด็กหญิงกิตติลักษณ์  วิวัฒน์เมธาวุฒิ
2. เด็กหญิงทิพยฉัตร  ไชยยงยศ
3. เด็กหญิงพิมพิศา  กิติวินิต
 
1. นายอภิชาติ  จุ่นหัวโทน
2. นางพิมพ์ปราง  กมลเพ็ชร
 
3 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 85 ทอง 4 1. เด็กชายปิยพัทธ์  พุ่มสด
2. เด็กชายวีระเดช  คงธนไพศาล
 
1. นายภาณุภัทร  ลิ้มจำรูญ
 
4 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 81 ทอง 14 1. เด็กชายแสงชัย  แสงสีทอง
 
1. นางสาวสุนิต  จันทร์คง
 
5 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 85 ทอง 11 1. นายชินภัสสร์  คำนนท์
2. นางสาวเอื้อมพร  จันทร์วิภาค
 
1. นางสาวสุนิต  จันทร์คง
2. นางสาวปาริชาต  สุนทร
 
6 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.4-ม.6 83 ทอง ชนะเลิศ 1. นายนภา   บุระเนตร
 
1. นายวิชรัชต์  นามสีลี
 
7 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 84.33 ทอง 5 1. นางสาวแคทรียา เจนนี   ซาฟท์
 
1. นายวิชรัชต์  นามสีลี
 
8 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6 81 ทอง 8 1. นางสาวสุพัตรา  ช่องสว่าง
 
1. นายวิชรัชต์  นามสีลี
 
9 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาจีน ม.4-ม.6 83.33 ทอง 6 1. นางสาวณัฐณิญา  กิตติ์ธนานันทน์
 
1. นางสมฤทัย  จิราพงษ์
 
10 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงอุสนา  ศรนารายณ์
 
1. นางนิตย์นาถ  ทวีตั๊งตระกูล
 
11 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ASEAN QUIZ ม.4-ม.6 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายกฤษฏิ์ชวิศ  ประเสริฐสุข
2. นายสิริเชษฐ์  นาคภัทระพงศ์
 
1. นางสาวสุราลัย  เกตุธรรมรัตน์
2. นางสาวศิริพร  วงศ์ภักดี
 
12 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.6 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวธรรศวฤณ  ปาลกะวงศ์ ณ อยุธยา
2. นายธีรพันธ์  พูลสวัสดิ์
3. นายนภา  บุระเนตร
4. นายพนพล  คงเมือง
5. นายมงคล  รัตนรอดกิจ
6. นางสาววริษฐา  นามา
7. นางสาวสิริกันยา  บวรพีชยานุรักษ์
8. นางสาวสิรินวนา  มังบุญมอบ
9. นางสาวอรอนงค์  ลิน
10. นางสาวเพ็ญนภา  แก้วกุคำ
 
1. นายภาณุภัทร  ลิ้มจำรูญ
2. นายโสภณ  พวงพันธ์บุตร
3. นายนำโชค  อุ่นเวียง
 
13 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.4-ม.6 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวชญานี  การุณการกิจ
2. นางสาวณัฐชลัย  ขอจิตต์เมตต์
3. นางสาววริศรา  อรุณวิจิตรสกุล
 
1. นายนิพนธ์  พิทยาวินัย
2. นางสาวชุลีลักษณ์  พงษาปาน
 
14 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวกุลรภัส  ศิลานฤธานนท์
2. นายเสถียรพงษ์  ประดิษฐ์ศรี
 
1. นายพิชัย  เหลืองอรุณ
2. นางสาวกรรฐวรรณ  จันทร์เปรมปรี
 
15 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 81.33 ทอง 4 1. เด็กชายธนธรณ์  เหล่าทวีคูณ
2. เด็กชายสุเมธ  ศิลมั่น
 
1. นางสาวกรรฐวรรณ  จันทร์เปรมปรี
2. นายพิชัย  เหลืองอรุณ
 
16 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 81 ทอง 7 1. เด็กชายธนวัฒน์  หนูขาว
2. เด็กชายนราธิป  วังคีรี
 
1. นางสาวกรรฐวรรณ  จันทร์เปรมปรี
2. นายพิชัย  เหลืองอรุณ
 
17 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3 90.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายศาสวัต  ไพชยนต์ฤทธา
2. เด็กชายสิทธิกร  ยงเพชร
 
1. นางสาวจินตนา  โฮชิน
2. นายวรพจน์  ดวงงาม
 
18 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.4-ม.6 81 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายชญานนท์  โปฎก
2. นายทัตธน  แหรุ่งโรจน์
 
1. นายพิชัย  เหลืองอรุณ
2. นางนฤมล  นิลพันธ์
 
19 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวธัญวลัย  สำเนียงเย็น
2. นางสาวพรชนก  เรืองรุ่ง
 
1. นายพิชัย  เหลืองอรุณ
2. นางสาวแอมจิรา  จันทร์ลี้
 
20 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 82.2 ทอง 6 1. เด็กหญิงมุกขรินทร์  สุตคาน
2. เด็กหญิงวิภาวดี  อินทร์นิมิตร
3. นางสาวศุภิดา  อยู่สุข
 
1. นางกัญญา  พงศ์จันทรเสถียร
2. นางศรีวรรณ  เที่ยงตรง
 
21 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6 81 ทอง 8 1. นางสาวญาณภา  ศรีนวลชาติ
2. นางสาวณัฐวดี  วงษ์สิริฉัตรชัย
3. นายทรัพย์ทวี  ศรีวิบูลย์
 
1. นางกัญญา  พงศ์จันทรเสถียร
2. นางศรีวรรณ  เที่ยงตรง
 
22 การงานอาชีพ การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3 80.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงปารมี  รัตนกฤษณานนท์
2. เด็กหญิงสโรชา  อามาตรทัศน์
3. เด็กหญิงอนุชิดา   คำตาศรีแสงจันทร์
 
1. นายภัคพล  สังข์กังวาล
2. นายสวรุจ  คำสุจริต
 
23 การงานอาชีพ การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 88.67 ทอง 4 1. เด็กหญิงณัฐธิดา  ทองเทพ
2. เด็กหญิงนรากร  ประชุมศรี
3. เด็กหญิงพรรณธิชา  อยู่เย็น
 
1. นางสาวประทานพร  พุทธิวาส
2. นางวราภรณ์  เนรมิตพานิชย์
 
24 การงานอาชีพ การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.4-ม.6 92.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวกนกวรรณ  หลีประเสริฐ
2. นางสาวชลชนก  ศรีวชิราไกร
3. นางสาวปิยสิริ  พลสินพยัคฆ์
 
1. นางสาวประทานพร  พุทธิวาส
2. นางวราภรณ์  เนรมิตพานิชย์
 
25 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3 90.69 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวสุชานาถ  มาลทอง
 
1. นางสาวจุไรรัตน์  แก้วมณี
 
26 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3 89.75 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวกิตติกา  ธงอาษา
 
1. นางสุลัดดา  เฟื่องธนภูมิ
 
27 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.4-ม.6 94.25 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวจุฑามาศ  กลิ่นขจร
 
1. นางสจีพรรณ  บุญเตปิณ