สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนศรีอยุธยา ในพระอุปถัมภ์ฯ สพม. เขต ๑ (กรุงเทพมหานคร)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ ศูนย์การแข่งขัน
ระหว่าง วันที่ 3-20 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1-ม.3 72 เงิน 5 1. นางสาวมินทร์ตรา  พันธ์โคตร
 
1. นางปนัดดา  โพธิประสาท
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.4-ม.6 79 เงิน 12 1. นางสาวพิมตวัน  ปริวันตา
 
1. นายไพโรจน์  เมฆอรุณ
 
3 ภาษาไทย พาทีสร้างสรรค์ ม.4-ม.6 73.41 เงิน 16 1. นายนภา  บุระเนตร
2. นางสาวศุภาพิชญ์  สิงห์พร
3. นางสาวเพ็ญนภา  แก้วกุคำ
 
1. นายอภิชาติ  จุ่นหัวโทน
2. นางพิมพ์ปราง  กมลเพ็ชร
 
4 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 78.5 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายณััฐพล  บุญชัยพานิชวัฒนา
2. นางสาวพรพิมล  จิรยศบุญยศักดิ์
3. นางสาวอคิราภ์  เล็กอุทัย
 
1. นายภาณุภัทร  ลิ้มจำรูญ
2. นายโสภณ  พวงพันธ์บุตร
 
5 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6 77 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นายศุภวิชญ์  บุญช่วย
2. นางสาวศุภาพิชญ์  สิงห์พร
3. นางสาวสุทธินี  ตั้งสุจริตธรรม
 
1. นายภาณุภัทร  ลิ้มจำรูญ
2. นายโสภณ  พวงพันธ์บุตร
 
6 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 74 เงิน 8 1. นายกิตติธัช  ทวนทัย
2. เด็กหญิงยุวรุณ  กระเป๋าทอง
3. เด็กหญิงสาริศา  ทองเพ็ชร
 
1. นายภาณุภัทร  ลิ้มจำรูญ
2. นางสาวกชวรา  ทองปรางค์
 
7 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6 70 เงิน 11 1. นายธนายุต  วิริยะธารากิจ
2. นางสาวปีกาญจน์  ภูมิรัตน์
3. นายสิริเชษฐ์  นาคภัทระพงศ์
 
1. นายภาณุภัทร  ลิ้มจำรูญ
2. นายโสภณ  พวงพันธ์บุตร
 
8 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 77 เงิน 11 1. เด็กหญิงพิมพิศา  กิติวินิต
2. เด็กชายภูริณัฐ  โชคเศรษฐกิจ
 
1. นางสาวปาริชาต  สุนทร
2. นางสาวสุนิต  จันทร์คง
 
9 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 70 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงกิติลักษณ์   วิวัฒน์เมธาวุฒิ
 
1. นายรัชพล  เจริญเปี่ยม
 
10 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3 79 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิง ศลิษา   เนียรมงคล
 
1. นายรัชพล  เจริญเปี่ยม
 
11 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6 73 เงิน 15 1. นายฐาปนพงศ์   ปิยะจักรพงศ์
 
1. นายรัชพล  เจริญเปี่ยม
 
12 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 78 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงศรวณีย์   บัวแก้ว
 
1. นายวิชรัชต์  นามสีลี
 
13 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 78 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวมินตรา   สอนบุญชู
 
1. นายวิชรัชต์  นามสีลี
 
14 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 78.66 เงิน 4 1. เด็กหญิงวีโรนิค   บา
 
1. นายวิชรัชต์  นามสีลี
 
15 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 77.33 เงิน 4 1. เด็กหญิงกัลยาววรรณ   เพ็ชรอินทร์
 
1. นายวิชรัชต์  นามสีลี
 
16 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.1-ม.3 74 เงิน 4 1. เด็กหญิงนิซรีน  เต๊ะหลง
 
1. นางสาวพรพรรณ  พูลเขาล้าน
 
17 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.4-ม.6 70 เงิน 7 1. นางสาวพรอัปสร  เอี่ยมปรีดา
 
1. นางสาวพรพรรณ  พูลเขาล้าน
 
18 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.4-ม.6 78.5 เงิน 5 1. นายนรภัทร  มงคลกิจงาม
 
1. นางอรุณี  ทินรัตน์
 
19 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 77 เงิน 15 1. เด็กชายภาสพงศ์  ชัยงาม
2. เด็กชายสิรภัทร  ทองกลัด
 
1. นายพิชัย  เหลืองอรุณ
2. นางสาวกรรฐวรรณ  จันทร์เปรมปรี
 
20 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 76 เงิน 4 1. เด็กชายปฐมพร  น่าดู
2. เด็กชายอัครเดช  แสงจันทร์
 
1. นางสาวจินตนา  โฮชิน
2. นายวรพจน์  ดวงงาม
 
21 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 78.2 เงิน 7 1. นางสาวนพเก้า  กิจสุวรรณรัตน์
2. นางสาววิภาดา  วงษ์ชัย
3. เด็กชายอภิสิทธิ์  ใหญ่ปราม
 
1. นางกัญญา  พงศ์จันทรเสถียร
2. นางศรีวรรณ  เที่ยงตรง
 
22 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3 77 เงิน ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงนิธินันท์  ลิ้มสุขนิรันดร์
 
1. นางสาวชญาภรณ์  สงครามรอด