สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนศรีอยุธยา ในพระอุปถัมภ์ฯ สพม. เขต ๑ (กรุงเทพมหานคร)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ ศูนย์การแข่งขัน
ระหว่าง วันที่ 3-20 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.4-ม.6 62 ทองแดง 12 1. นางสาวเสาวนีย์  กันธิยา
 
1. นางปนัดดา  โพธิประสาท
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 68.33 ทองแดง 21 1. เด็กหญิงกรรณิกา  อภิชิตกุล
 
1. นายไพโรจน์  เมฆอรุณ
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 69 ทองแดง 21 1. นางสาวจันทร์จิรา  ราชรินทร์
 
1. นายอุรุพงษ์  บุญญาผลา
 
4 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 66 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นายณัฐพล  บุญชัยพานิชวัฒนา
 
1. นางสาวผกาทิพย์  รันสูงเนิน
 
5 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 67 ทองแดง 7 1. เด็กชายกิตติพนธ์  เรืองบวรเกษ
2. เด็กชายคมเพชร  คำมา
3. เด็กชายชัยวิวัฒน์  ขจรงามศิริ
 
1. นายภาณุภัทร  ลิ้มจำรูญ
2. นายจารุวัฒน์  ชูรักษ์
 
6 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6 64 ทองแดง 10 1. นางสาวชิณณัชดา   วีรีย์
 
1. นายรัชพล  เจริญเปี่ยม
 
7 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 60 ทองแดง 21 1. เด็กชายวัชรยุทธ   เกียรติจรุงพันธ์
 
1. นายรััชพล  เจริญเปี่ยม
 
8 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.4-ม.6 67 ทองแดง 9 1. นายกนกพงศ์  ตันติเสวี
2. นายกันตพงศ์   อินทรบุญสม
3. นายศุภวิชญ์  ถี่ถ้วน
4. นายสรรพาวุธ   ซื่อประเสริฐ
5. นายสรุพงค์   เข็มศรี
 
1. นายวิชรัชต์  นามสีลี
2. นางเพ็ญศรี  รัตนพรรณา
 
9 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6 68.66 ทองแดง 5 1. นายชาญณรงค์   แซ่เตียว
 
1. นายวิชรัชต์  นามสีลี
 
10 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.1-ม.3 66 ทองแดง 8 1. เด็กหญิงณัฐกาญจ์  ใช้สงวนทรัพย์
 
1. นางสาวศรินทร์ยา  แพรกทอง
 
11 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3 60 ทองแดง 4 1. เด็กหญิงกัลยกร  กิติกุลวรากร
 
1. นางอรุณี  ทินรัตน์
 
12 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 66.33 ทองแดง 5 1. นายธรรมพล  วิโรจน์แดนไทย
2. นายรุ่งโรจน์  ธนพฤทธิ์ภิญโญ
 
1. นางนฤมล  นิลพันธ์
2. นางสาวกรรฐวรรณ  จันทร์เปรมปรี
 
13 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.4-ม.6 68.33 ทองแดง 13 1. นางสาวณัฐณิชา  แหรุ่งโรจน์
2. นางสาวทัตตริกา  สิขัณฑกบุตร
 
1. นางสาวจินตนา  โฮชิน
2. นายทองจันทร์  เติมจิตร