สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนศรีอยุธยา ในพระอุปถัมภ์ฯ สพม. เขต ๑ (กรุงเทพมหานคร)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ ศูนย์การแข่งขัน
ระหว่าง วันที่ 3-20 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรองอินทรวิเชียรฉันท์ ม.4-ม.6 12 เข้าร่วม 9 1. นางสาวพัชรพรรณ  ธรรมเนียมอินทร์
2. นางสาววิชชุดา  ดวงชาทม
 
1. นายไกรสิทธิ์  สุระรัมย์
2. นายอุรุพงษ์  บุญญาผลา
 
2 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 20 เข้าร่วม 8 1. เด็กหญิงนิซรีน  เต๊ะหลง
 
1. นางถิรนันท์  ภูถอดใจ
 
3 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 12 เข้าร่วม 17 1. เด็กชายอชิระ  เลิศนวนิล
 
1. นางสาวเกวลิน  แววสง่า
 
4 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 20 เข้าร่วม 16 1. นายศุภกิจ  ทองพริก
 
1. นางสาวจริยา  ขาวงาม
 
5 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 38.5 เข้าร่วม 7 1. เด็กชายชนกชนม์  เฉิน
2. เด็กชายธีรภัทร  ปิยะนราธร
3. เด็กชายศรัณย์  เธียรพิรากุล
 
1. นายภาณุภัทร  ลิ้มจำรูญ
2. นายภูมิพันธ์  ศรีธงชัย
 
6 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 40 เข้าร่วม 11 1. เด็กชายวีรภัทร  เหง้าชาลี
2. เด็กชายเตชภาส  รักขนาม
 
1. นายภาณุภัทร  ลิ้มจำรูญ
 
7 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ASEAN QUIZ ม.1-ม.3 53 เข้าร่วม 24 1. เด็กหญิงปาณิสรา  จิรจิตการุณ
2. เด็กหญิงวีรดา  แวมิง
 
1. นางสาวสุราลัย  เกตุธรรมรัตน์
2. นางสาวศิริพร  วงศ์ภักดี
 
8 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 50 เข้าร่วม 4 1. นางสาวพรรษชล  ลีฬหาวุฒิ
2. นางสาวพัชรานันต์  บึงสว่าง
3. นางสาวอัชฌา  เถื่อนกูล
 
1. นางสาวชุลีลักษณ์  พงษาปาน
2. นายนิพนธ์  พิทยาวินัย
 
9 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 0 เข้าร่วม 1. เด็กชายธนกฤต  เกียรติชยานนท์
2. เด็กชายธีรภัทร  ปิยะนราธร
 
1. นายพิชัย  เหลืองอรุณ
2. นางสาวแอมจิรา  จันทร์ลี้
 
10 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 56.89 เข้าร่วม 7 1. นายณัฏฐพัชร์  อนุวัฒนานนท์
2. นายอรรถพล  พึ่งสุข
 
1. นายทองจันทร์  เติมจิตร
2. นายพิชัย  เหลืองอรุณ