สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนศรีอยุธยา ในพระอุปถัมภ์ฯ สพม. เขต ๑ (กรุงเทพมหานคร)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ ศูนย์การแข่งขัน
ระหว่าง วันที่ 3-20 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1-ม.3 72 เงิน 5 1. นางสาวมินทร์ตรา  พันธ์โคตร
 
1. นางปนัดดา  โพธิประสาท
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.4-ม.6 62 ทองแดง 12 1. นางสาวเสาวนีย์  กันธิยา
 
1. นางปนัดดา  โพธิประสาท
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 68.33 ทองแดง 21 1. เด็กหญิงกรรณิกา  อภิชิตกุล
 
1. นายไพโรจน์  เมฆอรุณ
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.4-ม.6 79 เงิน 12 1. นางสาวพิมตวัน  ปริวันตา
 
1. นายไพโรจน์  เมฆอรุณ
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 87 ทอง 6 1. เด็กหญิงกุลธิดา  ดีไชยรัมย์
 
1. นายอุรุพงษ์  บุญญาผลา
 
6 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 69 ทองแดง 21 1. นางสาวจันทร์จิรา  ราชรินทร์
 
1. นายอุรุพงษ์  บุญญาผลา
 
7 ภาษาไทย พาทีสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 81.66 ทอง 7 1. เด็กหญิงกิตติลักษณ์  วิวัฒน์เมธาวุฒิ
2. เด็กหญิงทิพยฉัตร  ไชยยงยศ
3. เด็กหญิงพิมพิศา  กิติวินิต
 
1. นายอภิชาติ  จุ่นหัวโทน
2. นางพิมพ์ปราง  กมลเพ็ชร
 
8 ภาษาไทย พาทีสร้างสรรค์ ม.4-ม.6 73.41 เงิน 16 1. นายนภา  บุระเนตร
2. นางสาวศุภาพิชญ์  สิงห์พร
3. นางสาวเพ็ญนภา  แก้วกุคำ
 
1. นายอภิชาติ  จุ่นหัวโทน
2. นางพิมพ์ปราง  กมลเพ็ชร
 
9 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กลอนสุภาพ ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กชายภาณุพงศ์  โพธิ์ศรี
2. เด็กหญิงสุวัจจี  รัชตะกมลชาติ
 
1. นายอุรุพงษ์  บุญญาผลา
2. นายไกรสิทธิ์  สุระรัมย์
 
10 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรองอินทรวิเชียรฉันท์ ม.4-ม.6 12 เข้าร่วม 9 1. นางสาวพัชรพรรณ  ธรรมเนียมอินทร์
2. นางสาววิชชุดา  ดวงชาทม
 
1. นายไกรสิทธิ์  สุระรัมย์
2. นายอุรุพงษ์  บุญญาผลา
 
11 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 20 เข้าร่วม 8 1. เด็กหญิงนิซรีน  เต๊ะหลง
 
1. นางถิรนันท์  ภูถอดใจ
 
12 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 66 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นายณัฐพล  บุญชัยพานิชวัฒนา
 
1. นางสาวผกาทิพย์  รันสูงเนิน
 
13 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 12 เข้าร่วม 17 1. เด็กชายอชิระ  เลิศนวนิล
 
1. นางสาวเกวลิน  แววสง่า
 
14 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 20 เข้าร่วม 16 1. นายศุภกิจ  ทองพริก
 
1. นางสาวจริยา  ขาวงาม
 
15 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 38.5 เข้าร่วม 7 1. เด็กชายชนกชนม์  เฉิน
2. เด็กชายธีรภัทร  ปิยะนราธร
3. เด็กชายศรัณย์  เธียรพิรากุล
 
1. นายภาณุภัทร  ลิ้มจำรูญ
2. นายภูมิพันธ์  ศรีธงชัย
 
16 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 78.5 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายณััฐพล  บุญชัยพานิชวัฒนา
2. นางสาวพรพิมล  จิรยศบุญยศักดิ์
3. นางสาวอคิราภ์  เล็กอุทัย
 
1. นายภาณุภัทร  ลิ้มจำรูญ
2. นายโสภณ  พวงพันธ์บุตร
 
17 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 67 ทองแดง 7 1. เด็กชายกิตติพนธ์  เรืองบวรเกษ
2. เด็กชายคมเพชร  คำมา
3. เด็กชายชัยวิวัฒน์  ขจรงามศิริ
 
1. นายภาณุภัทร  ลิ้มจำรูญ
2. นายจารุวัฒน์  ชูรักษ์
 
18 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6 77 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นายศุภวิชญ์  บุญช่วย
2. นางสาวศุภาพิชญ์  สิงห์พร
3. นางสาวสุทธินี  ตั้งสุจริตธรรม
 
1. นายภาณุภัทร  ลิ้มจำรูญ
2. นายโสภณ  พวงพันธ์บุตร
 
19 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 74 เงิน 8 1. นายกิตติธัช  ทวนทัย
2. เด็กหญิงยุวรุณ  กระเป๋าทอง
3. เด็กหญิงสาริศา  ทองเพ็ชร
 
1. นายภาณุภัทร  ลิ้มจำรูญ
2. นางสาวกชวรา  ทองปรางค์
 
20 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6 70 เงิน 11 1. นายธนายุต  วิริยะธารากิจ
2. นางสาวปีกาญจน์  ภูมิรัตน์
3. นายสิริเชษฐ์  นาคภัทระพงศ์
 
1. นายภาณุภัทร  ลิ้มจำรูญ
2. นายโสภณ  พวงพันธ์บุตร
 
21 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 85 ทอง 4 1. เด็กชายปิยพัทธ์  พุ่มสด
2. เด็กชายวีระเดช  คงธนไพศาล
 
1. นายภาณุภัทร  ลิ้มจำรูญ
 
22 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 40 เข้าร่วม 11 1. เด็กชายวีรภัทร  เหง้าชาลี
2. เด็กชายเตชภาส  รักขนาม
 
1. นายภาณุภัทร  ลิ้มจำรูญ
 
23 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6 -1 - 1. นางสาวชาลินี  เหลืองประเสริฐ
2. นางสาวพรวิลัย  ใจเพลิศ
3. นางสาวพิมพตวัน  ปริวันตา
4. นายวิศรันต์  ช่างประดิษฐ์
5. นางสาวเสาวนีย์  กันธิยา
 
1. นางสาวสุนิต  จันทร์คง
2. นางสาวปาริชาต  สุนทร
 
24 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.4-ม.6 -1 - 1. นายกรกฎา  ละออเหล่า
2. นายกรณินทร์  คุ้มกัน
3. นายชนวีร์  ปรางค์ประสิทธิ์
4. นายณัฐนพ  แสงศรีสกุลชัย
5. นายวัศพล  ชัยศรีสุขอำพร
 
1. นายนำโชค  อุ่นเวียง
2. นายยุทธภูมิ  ภูมิอีเตี้ย
 
25 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 81 ทอง 14 1. เด็กชายแสงชัย  แสงสีทอง
 
1. นางสาวสุนิต  จันทร์คง
 
26 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 -1 - 1. นางสาวปัณฑิตา  กุลตังวัฒนา
 
1. นางสาวปาริชาต  สุนทร
 
27 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 77 เงิน 11 1. เด็กหญิงพิมพิศา  กิติวินิต
2. เด็กชายภูริณัฐ  โชคเศรษฐกิจ
 
1. นางสาวปาริชาต  สุนทร
2. นางสาวสุนิต  จันทร์คง
 
28 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 85 ทอง 11 1. นายชินภัสสร์  คำนนท์
2. นางสาวเอื้อมพร  จันทร์วิภาค
 
1. นางสาวสุนิต  จันทร์คง
2. นางสาวปาริชาต  สุนทร
 
29 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6 64 ทองแดง 10 1. นางสาวชิณณัชดา   วีรีย์
 
1. นายรัชพล  เจริญเปี่ยม
 
30 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 60 ทองแดง 21 1. เด็กชายวัชรยุทธ   เกียรติจรุงพันธ์
 
1. นายรััชพล  เจริญเปี่ยม
 
31 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 -1 - 1. นางสาวพิชญดา   พรมประเสริฐ
 
1. นายรัชพล  เจริญเปี่ยม
 
32 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 70 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงกิติลักษณ์   วิวัฒน์เมธาวุฒิ
 
1. นายรัชพล  เจริญเปี่ยม
 
33 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กหญิงสุคนธรัตน์   ใบสุวรรณ
 
1. นายรัชพล  เจริญเปี่ยม
 
34 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3 79 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิง ศลิษา   เนียรมงคล
 
1. นายรัชพล  เจริญเปี่ยม
 
35 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6 73 เงิน 15 1. นายฐาปนพงศ์   ปิยะจักรพงศ์
 
1. นายรัชพล  เจริญเปี่ยม
 
36 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.4-ม.6 67 ทองแดง 9 1. นายกนกพงศ์  ตันติเสวี
2. นายกันตพงศ์   อินทรบุญสม
3. นายศุภวิชญ์  ถี่ถ้วน
4. นายสรรพาวุธ   ซื่อประเสริฐ
5. นายสรุพงค์   เข็มศรี
 
1. นายวิชรัชต์  นามสีลี
2. นางเพ็ญศรี  รัตนพรรณา
 
37 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กหญิงศรวณีย์   บัวแก้ว
 
1. นายวิชรัชต์  นามสีลี
 
38 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 -1 - 1. นางสาวจันทร์จิรา   ราชรินทร์
 
1. นายวิชรัชต์  นามสีลี
 
39 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.4-ม.6 83 ทอง ชนะเลิศ 1. นายนภา   บุระเนตร
 
1. นายวิชรัชต์  นามสีลี
 
40 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 78 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงศรวณีย์   บัวแก้ว
 
1. นายวิชรัชต์  นามสีลี
 
41 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 78 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวมินตรา   สอนบุญชู
 
1. นายวิชรัชต์  นามสีลี
 
42 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 78.66 เงิน 4 1. เด็กหญิงวีโรนิค   บา
 
1. นายวิชรัชต์  นามสีลี
 
43 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 84.33 ทอง 5 1. นางสาวแคทรียา เจนนี   ซาฟท์
 
1. นายวิชรัชต์  นามสีลี
 
44 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6 68.66 ทองแดง 5 1. นายชาญณรงค์   แซ่เตียว
 
1. นายวิชรัชต์  นามสีลี
 
45 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 77.33 เงิน 4 1. เด็กหญิงกัลยาววรรณ   เพ็ชรอินทร์
 
1. นายวิชรัชต์  นามสีลี
 
46 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6 81 ทอง 8 1. นางสาวสุพัตรา  ช่องสว่าง
 
1. นายวิชรัชต์  นามสีลี
 
47 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กชายนพปฏล  กนกมนัสธำรง
2. เด็กหญิงปฐมพร  พัฒนะจุฑา
3. เด็กหญิงรัตนาวดี  ไชยบอน
4. เด็กหญิงรุจีรัตน์  กมลตรี
5. เด็กหญิงวิณารัตน์  แรงจริง
6. เด็กหญิงอธิพร  โสภาชัย
 
1. นางสาวมัลลิกา  แสงอ้น
2. นางกรกมล  วัฒนวิจารณ์
3. นางเพ็ญศรี  รัตนพรรณา
 
48 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.4-ม.6 -1 - 1. นางสาวชนิตสิรี  พริบไหว
2. นางสาวนันท์นภา  เอี่ยมศรี
3. นางสาวพัชราภรณ์  ศรีธนาวงศ์
4. นางสาววราภรณ์  แสงบุตร
5. นางสาววิลาสินี  แป๊ะสมัน
6. นางสาวแคทรียา  อ้นเยี่ย
 
1. นางเพ็ญศรี  รััตนพรรณา
2. นางสาวมัลลิกา  แสงอ้น
3. นางกรกมล  วัฒนวิจารณ์
 
49 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.1-ม.3 66 ทองแดง 8 1. เด็กหญิงณัฐกาญจ์  ใช้สงวนทรัพย์
 
1. นางสาวศรินทร์ยา  แพรกทอง
 
50 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.4-ม.6 -1 - 1. นางสาวบวรรัตน์  มณีรัตน์
 
1. นางสาวศรินทร์ยา  แพรกทอง
 
51 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.1-ม.3 74 เงิน 4 1. เด็กหญิงนิซรีน  เต๊ะหลง
 
1. นางสาวพรพรรณ  พูลเขาล้าน
 
52 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.4-ม.6 70 เงิน 7 1. นางสาวพรอัปสร  เอี่ยมปรีดา
 
1. นางสาวพรพรรณ  พูลเขาล้าน
 
53 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3 60 ทองแดง 4 1. เด็กหญิงกัลยกร  กิติกุลวรากร
 
1. นางอรุณี  ทินรัตน์
 
54 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.4-ม.6 78.5 เงิน 5 1. นายนรภัทร  มงคลกิจงาม
 
1. นางอรุณี  ทินรัตน์
 
55 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาจีน ม.4-ม.6 83.33 ทอง 6 1. นางสาวณัฐณิญา  กิตติ์ธนานันทน์
 
1. นางสมฤทัย  จิราพงษ์
 
56 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงอุสนา  ศรนารายณ์
 
1. นางนิตย์นาถ  ทวีตั๊งตระกูล
 
57 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 -1 - 1. นายพิชญุตม์  สุวิริยะกุล
 
1. นางนิตย์นาถ  ทวีตั๊งตระกูล
 
58 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ASEAN QUIZ ม.1-ม.3 53 เข้าร่วม 24 1. เด็กหญิงปาณิสรา  จิรจิตการุณ
2. เด็กหญิงวีรดา  แวมิง
 
1. นางสาวสุราลัย  เกตุธรรมรัตน์
2. นางสาวศิริพร  วงศ์ภักดี
 
59 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ASEAN QUIZ ม.4-ม.6 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายกฤษฏิ์ชวิศ  ประเสริฐสุข
2. นายสิริเชษฐ์  นาคภัทระพงศ์
 
1. นางสาวสุราลัย  เกตุธรรมรัตน์
2. นางสาวศิริพร  วงศ์ภักดี
 
60 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.6 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวธรรศวฤณ  ปาลกะวงศ์ ณ อยุธยา
2. นายธีรพันธ์  พูลสวัสดิ์
3. นายนภา  บุระเนตร
4. นายพนพล  คงเมือง
5. นายมงคล  รัตนรอดกิจ
6. นางสาววริษฐา  นามา
7. นางสาวสิริกันยา  บวรพีชยานุรักษ์
8. นางสาวสิรินวนา  มังบุญมอบ
9. นางสาวอรอนงค์  ลิน
10. นางสาวเพ็ญนภา  แก้วกุคำ
 
1. นายภาณุภัทร  ลิ้มจำรูญ
2. นายโสภณ  พวงพันธ์บุตร
3. นายนำโชค  อุ่นเวียง
 
61 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 50 เข้าร่วม 4 1. นางสาวพรรษชล  ลีฬหาวุฒิ
2. นางสาวพัชรานันต์  บึงสว่าง
3. นางสาวอัชฌา  เถื่อนกูล
 
1. นางสาวชุลีลักษณ์  พงษาปาน
2. นายนิพนธ์  พิทยาวินัย
 
62 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.4-ม.6 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวชญานี  การุณการกิจ
2. นางสาวณัฐชลัย  ขอจิตต์เมตต์
3. นางสาววริศรา  อรุณวิจิตรสกุล
 
1. นายนิพนธ์  พิทยาวินัย
2. นางสาวชุลีลักษณ์  พงษาปาน
 
63 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน A Math ม.4-ม.6 -1 - 1. นายศุภกิจ  ทองพริก
 
1. นางสาวจริยา  ขาวงาม
 
64 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 0 เข้าร่วม 1. เด็กชายธนกฤต  เกียรติชยานนท์
2. เด็กชายธีรภัทร  ปิยะนราธร
 
1. นายพิชัย  เหลืองอรุณ
2. นางสาวแอมจิรา  จันทร์ลี้
 
65 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 77 เงิน 15 1. เด็กชายภาสพงศ์  ชัยงาม
2. เด็กชายสิรภัทร  ทองกลัด
 
1. นายพิชัย  เหลืองอรุณ
2. นางสาวกรรฐวรรณ  จันทร์เปรมปรี
 
66 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวกุลรภัส  ศิลานฤธานนท์
2. นายเสถียรพงษ์  ประดิษฐ์ศรี
 
1. นายพิชัย  เหลืองอรุณ
2. นางสาวกรรฐวรรณ  จันทร์เปรมปรี
 
67 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 81.33 ทอง 4 1. เด็กชายธนธรณ์  เหล่าทวีคูณ
2. เด็กชายสุเมธ  ศิลมั่น
 
1. นางสาวกรรฐวรรณ  จันทร์เปรมปรี
2. นายพิชัย  เหลืองอรุณ
 
68 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 66.33 ทองแดง 5 1. นายธรรมพล  วิโรจน์แดนไทย
2. นายรุ่งโรจน์  ธนพฤทธิ์ภิญโญ
 
1. นางนฤมล  นิลพันธ์
2. นางสาวกรรฐวรรณ  จันทร์เปรมปรี
 
69 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 81 ทอง 7 1. เด็กชายธนวัฒน์  หนูขาว
2. เด็กชายนราธิป  วังคีรี
 
1. นางสาวกรรฐวรรณ  จันทร์เปรมปรี
2. นายพิชัย  เหลืองอรุณ
 
70 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3 90.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายศาสวัต  ไพชยนต์ฤทธา
2. เด็กชายสิทธิกร  ยงเพชร
 
1. นางสาวจินตนา  โฮชิน
2. นายวรพจน์  ดวงงาม
 
71 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 76 เงิน 4 1. เด็กชายปฐมพร  น่าดู
2. เด็กชายอัครเดช  แสงจันทร์
 
1. นางสาวจินตนา  โฮชิน
2. นายวรพจน์  ดวงงาม
 
72 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.4-ม.6 81 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายชญานนท์  โปฎก
2. นายทัตธน  แหรุ่งโรจน์
 
1. นายพิชัย  เหลืองอรุณ
2. นางนฤมล  นิลพันธ์
 
73 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.4-ม.6 68.33 ทองแดง 13 1. นางสาวณัฐณิชา  แหรุ่งโรจน์
2. นางสาวทัตตริกา  สิขัณฑกบุตร
 
1. นางสาวจินตนา  โฮชิน
2. นายทองจันทร์  เติมจิตร
 
74 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 56.89 เข้าร่วม 7 1. นายณัฏฐพัชร์  อนุวัฒนานนท์
2. นายอรรถพล  พึ่งสุข
 
1. นายทองจันทร์  เติมจิตร
2. นายพิชัย  เหลืองอรุณ
 
75 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวธัญวลัย  สำเนียงเย็น
2. นางสาวพรชนก  เรืองรุ่ง
 
1. นายพิชัย  เหลืองอรุณ
2. นางสาวแอมจิรา  จันทร์ลี้
 
76 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 78.2 เงิน 7 1. นางสาวนพเก้า  กิจสุวรรณรัตน์
2. นางสาววิภาดา  วงษ์ชัย
3. เด็กชายอภิสิทธิ์  ใหญ่ปราม
 
1. นางกัญญา  พงศ์จันทรเสถียร
2. นางศรีวรรณ  เที่ยงตรง
 
77 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 82.2 ทอง 6 1. เด็กหญิงมุกขรินทร์  สุตคาน
2. เด็กหญิงวิภาวดี  อินทร์นิมิตร
3. นางสาวศุภิดา  อยู่สุข
 
1. นางกัญญา  พงศ์จันทรเสถียร
2. นางศรีวรรณ  เที่ยงตรง
 
78 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6 81 ทอง 8 1. นางสาวญาณภา  ศรีนวลชาติ
2. นางสาวณัฐวดี  วงษ์สิริฉัตรชัย
3. นายทรัพย์ทวี  ศรีวิบูลย์
 
1. นางกัญญา  พงศ์จันทรเสถียร
2. นางศรีวรรณ  เที่ยงตรง
 
79 การงานอาชีพ การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3 80.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงปารมี  รัตนกฤษณานนท์
2. เด็กหญิงสโรชา  อามาตรทัศน์
3. เด็กหญิงอนุชิดา   คำตาศรีแสงจันทร์
 
1. นายภัคพล  สังข์กังวาล
2. นายสวรุจ  คำสุจริต
 
80 การงานอาชีพ การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 88.67 ทอง 4 1. เด็กหญิงณัฐธิดา  ทองเทพ
2. เด็กหญิงนรากร  ประชุมศรี
3. เด็กหญิงพรรณธิชา  อยู่เย็น
 
1. นางสาวประทานพร  พุทธิวาส
2. นางวราภรณ์  เนรมิตพานิชย์
 
81 การงานอาชีพ การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.4-ม.6 92.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวกนกวรรณ  หลีประเสริฐ
2. นางสาวชลชนก  ศรีวชิราไกร
3. นางสาวปิยสิริ  พลสินพยัคฆ์
 
1. นางสาวประทานพร  พุทธิวาส
2. นางวราภรณ์  เนรมิตพานิชย์
 
82 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3 90.69 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวสุชานาถ  มาลทอง
 
1. นางสาวจุไรรัตน์  แก้วมณี
 
83 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 -1 -    
84 เรียนร่วม - คณิตศาสตร์ การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 -1 -    
85 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3 77 เงิน ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงนิธินันท์  ลิ้มสุขนิรันดร์
 
1. นางสาวชญาภรณ์  สงครามรอด
 
86 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3 89.75 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวกิตติกา  ธงอาษา
 
1. นางสุลัดดา  เฟื่องธนภูมิ
 
87 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.4-ม.6 94.25 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวจุฑามาศ  กลิ่นขจร
 
1. นางสจีพรรณ  บุญเตปิณ