สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนศีลาจารพิพัฒน์ สพม. เขต ๑ (กรุงเทพมหานคร)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ ศูนย์การแข่งขัน
ระหว่าง วันที่ 3-20 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.4-ม.6 74.33 เงิน 28 1. นางสาวเสาวลักษณ์  ขันธลี
 
1. นางจุติพร  เมฆบุตร
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 71 เงิน 27 1. เด็กหญิงนลิน  พวงทอง
 
1. นางปิยะรัตน์  โภคภัณฑ์เจริญ
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 75 เงิน 12 1. นางสาวกรรณภิรมย์  พวงถิ่น
 
1. นางปทุม  ศรีพนา
 
4 ภาษาไทย พาทีสร้างสรรค์ ม.4-ม.6 73.5 เงิน 14 1. นางสาวธวัลหทัย  เตียสุวรรณ
2. นายสิริพันธ์  พลทรัพย์ศิริ
3. นางสาวเจนจิรา  ศรีร่องหอย
 
1. นางสาวนิรชา  อุ่นทรัพย์
2. นางจุติพร  เมฆบุตร
 
5 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 73 เงิน ชนะเลิศ 1. เด็กชายพงศกร  ดวนสันเทียะ
 
1. นางสาวพวงประภา  ไข่ชัยภูมิ
 
6 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 73 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวณิพรรณภรณ์  รุ่งแจ้ง
 
1. นางสาวพวงประภา  ไข่ชัยภูมิ