สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนศีลาจารพิพัฒน์ สพม. เขต ๑ (กรุงเทพมหานคร)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ ศูนย์การแข่งขัน
ระหว่าง วันที่ 3-20 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 63.33 ทองแดง 27 1. เด็กหญิงอรฉัตร  สริกขา
 
1. นางศศิกานต์  พรหมมี
 
2 ภาษาไทย พาทีสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 63.33 ทองแดง 21 1. เด็กชายธนากร  ไชยช่อฟ้า
2. เด็กหญิงรามาวดี  ถิ่นบาง
3. เด็กหญิงเมธาวดี  ยงทรัพย์
 
1. นางจุติพร  เมฆบุตร
2. นางสาวนิรชา  อุ่นทรัพย์
 
3 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทออทิสติก ม.1-ม.3 67 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายภูมิภัทร  โพนแก่น
 
1. นางสาวชฎาพร  สกุลสม