สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนศีลาจารพิพัฒน์ สพม. เขต ๑ (กรุงเทพมหานคร)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ ศูนย์การแข่งขัน
ระหว่าง วันที่ 3-20 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1-ม.3 57 เข้าร่วม 30 1. เด็กหญิงวรรณษา  ยิ้มแฉล้ม
 
1. นางศศิกานต์  พรหมมี
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.4-ม.6 57 เข้าร่วม 20 1. นายธิติศักดิ์  มารุต
 
1. นางสาวณัฐรดา  เบ้าคำ
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 63.33 ทองแดง 27 1. เด็กหญิงอรฉัตร  สริกขา
 
1. นางศศิกานต์  พรหมมี
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.4-ม.6 74.33 เงิน 28 1. นางสาวเสาวลักษณ์  ขันธลี
 
1. นางจุติพร  เมฆบุตร
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 71 เงิน 27 1. เด็กหญิงนลิน  พวงทอง
 
1. นางปิยะรัตน์  โภคภัณฑ์เจริญ
 
6 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 75 เงิน 12 1. นางสาวกรรณภิรมย์  พวงถิ่น
 
1. นางปทุม  ศรีพนา
 
7 ภาษาไทย พาทีสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 63.33 ทองแดง 21 1. เด็กชายธนากร  ไชยช่อฟ้า
2. เด็กหญิงรามาวดี  ถิ่นบาง
3. เด็กหญิงเมธาวดี  ยงทรัพย์
 
1. นางจุติพร  เมฆบุตร
2. นางสาวนิรชา  อุ่นทรัพย์
 
8 ภาษาไทย พาทีสร้างสรรค์ ม.4-ม.6 73.5 เงิน 14 1. นางสาวธวัลหทัย  เตียสุวรรณ
2. นายสิริพันธ์  พลทรัพย์ศิริ
3. นางสาวเจนจิรา  ศรีร่องหอย
 
1. นางสาวนิรชา  อุ่นทรัพย์
2. นางจุติพร  เมฆบุตร
 
9 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กลอนสุภาพ ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กชายข้าวปลาย  มหาน้อย
2. เด็กชายอัศวิน  คำจ้อย
 
1. นางปิยะรัตน์  โภคภัณฑ์เจริญ
2. นางสาวนิรชา  อุ่นทรัพย์
 
10 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรองอินทรวิเชียรฉันท์ ม.4-ม.6 -1 - 1. นายจารุวัฒน์  จันทร์หอม
2. นางสาวทองปาล  ลครศรี
 
1. นางสาวนิรชา  อุ่นทรัพย์
2. นางปิยะรัตน์  โภคภัณฑ์เจริย
 
11 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาจีน ม.4-ม.6 46.33 เข้าร่วม 19 1. นางสาวดาธชา  ศิริวังโส
 
1. นางวิภาดา  อิศรางกูร ณ อยุธยา
 
12 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กชายศิวารักษ์  ราชพิมาย
2. เด็กชายเสกสิทธิ์  นวลผ่อง
 
1. นางนัยนา  พุทธวจนะ
 
13 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กหญิงวีรพร  เจริญสินธุ์
 
1. นางสาวชฎาพร  สกุลสม
 
14 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 73 เงิน ชนะเลิศ 1. เด็กชายพงศกร  ดวนสันเทียะ
 
1. นางสาวพวงประภา  ไข่ชัยภูมิ
 
15 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทออทิสติก ม.1-ม.3 67 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายภูมิภัทร  โพนแก่น
 
1. นางสาวชฎาพร  สกุลสม
 
16 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 73 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวณิพรรณภรณ์  รุ่งแจ้ง
 
1. นางสาวพวงประภา  ไข่ชัยภูมิ
 
17 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องออทิสติก ม.1-ม.3 89.25 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวสุรภา  สนองผัน
 
1. นางสาวชฎาพร  สกุลสม
 
18 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ 1. นายธนาตย์  ราชู
2. เด็กชายสิริโภค  สิงห์อำพันธุ์
 
1. นางสาวชฎาพร  สกุลสม
2. นางสาวพวงประภา  ไข่ชัยภูมิ