สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนศึกษานารี สพม. เขต ๑ (กรุงเทพมหานคร)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ ศูนย์การแข่งขัน
ระหว่าง วันที่ 3-20 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 85.66 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงจริยา  กรุดมินบุรี
 
1. นางสาวชไมพร  เปรมอำพล
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.4-ม.6 80.33 ทอง 6 1. นางสาวสุดารัตน์  สันธนพิพัฒน์กุล
 
1. นางสาวนัยน์ปพร  จงสมจิตต์
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 80 ทอง 17 1. เด็กหญิงวลัยพรรณ  ไชยมาตร
 
1. นางชมพิศ  เครือประสิทธิ์
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวภัทราภรณ์  สีเขียว
 
1. นางสำเนียง  เรียนรัชตะ
 
5 ภาษาไทย พาทีสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 90.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงปรินทร์  อ่องแก้ว
2. เด็กหญิงอดิภา  ไร่ขาว
3. เด็กหญิงอาทิตยาธรณ์  พละสูนย์
 
1. นายวีระวัฒน์  อรุณฉาย
2. นางสาวแก้วตา  จิระวงศ์อร่าม
 
6 ภาษาไทย พาทีสร้างสรรค์ ม.4-ม.6 87.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวกติกา  กลิ่นแก้ว
2. นางสาวชนม์ชนิน  พานทอง
3. นางสาวหทัย  เกสรมาลี
 
1. นางอุไร  อรุณฉาย
2. นางสาวเอมิกา  สุวรรณหิตาทร
 
7 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กลอนสุภาพ ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงชัญญา  ไชยรัตน์
2. เด็กหญิงดุสิตธร  ศรีบวรมงคล
 
1. นางวงดาว  สุภาเกตุ
2. นางสาวกมลวรรณ  บุรีขวัญ
 
8 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 1) ม.1-ม.3 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงธัญญธิดา  คงสบาย
2. เด็กหญิงวรัตม์ศรัณ  มารคไพบูลย์
3. เด็กหญิงอังคณา  แซ่อึ้ง
 
1. นางทองสุข  ทับเจริญ
2. นางสาวสุธิศา  ศรีอันยู้
 
9 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 2) ม.4-ม.6 89 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาววิภาวี  วิมานบรรพต
2. นางสาวศุภมาศ  กุลนรัตน์
3. นางสาวสิริกร  เตชะมวลไววิทย์
 
1. นายนครินทร์  เครือวัลย์
2. นางสาวธนัญญา  เปี่ยมศิลปกุลชร
 
10 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 81.33 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงกานต์ชนก  ทองเยื้อง
2. เด็กหญิงฐิติยา  เกริกเรืองปัญญา
3. เด็กหญิงพิมพ์รัมภา  วรรธนะวิภาต
4. เด็กหญิงมณฑิตา  สุทธิชูชีพ
5. เด็กหญิงรุ่งทิพย์  ศิริไกรกุล
 
1. นางสาวประทินพร  แก้วศรี
2. นางสาวกมลภรณ์  คุ้มสภา
 
11 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 92.65 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงสิริกร  อิ่มจงใจรักษ์
 
1. นางสาวปราณปรียา  สุระพล
 
12 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 91.64 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาววริสรา  ใจรัญ
 
1. นางสาววรรณวิศา  หนูเจริญ
 
13 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงนราธร  ศรีอมร
2. เด็กหญิงนิธิพร  ศรีอมร
 
1. นางวรรณา  พันธุ์ชนะวาณิช
 
14 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 84.67 ทอง 12 1. นางสาวสุธีกานต์  โชติรัตนศักดิ์
2. นางสาวเพ็ญพิชา  จันต๊ะ
 
1. นางวรรณา  พันธุ์ชนะวาณิช
 
15 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงธนิสร  สร้างไธสง
 
1. นายวันชาติ  นามเกิด
 
16 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวศศิธร  เถื่อนรอต
 
1. นายวาทิต  อินทร
 
17 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงมาริสา  ศรีวารี
 
1. นางสาวโสภา  นาคทอง
 
18 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.4-ม.6 80.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวณัฐพิมล  หริมพานิช
 
1. นางสาวโสภา  นาคทอง
 
19 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3 84 ทอง 5 1. เด็กหญิงปานดวงใจ  อยู่ดี
 
1. นางสาวโสภา  นาคทอง
 
20 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3 81 ทอง 4 1. เด็กหญิงอรนลิน  วัฒนากูล
 
1. นางสาวโสภา  นาคทอง
 
21 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.4-ม.6 86.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวศุภรดา  ห้อยโกศล
 
1. นางสาวโสภา  นาคทอง
 
22 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.4-ม.6 81.33 ทอง 4 1. นางสาวสุกฤตา  นาคน้อย
 
1. นางสาวโสภา  นาคทอง
 
23 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ก ม.1-ม.6 85.33 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวกมลชนก  เอี้ยวสกุล
2. นางสาวกฤติยาภรณ์  สนเพ็ชร
3. เด็กหญิงกลันทิกา  อมรวรสิน
4. เด็กหญิงกัญญารัตน์  สุขจิตต์
5. เด็กหญิงกัลยรักษ์  ก้านสัญชัย
6. นางสาวกุลปริยา  พัฑฒพงศ์วัฒน์
7. เด็กหญิงกุลสินี  วาจาสุวิมล
8. นางสาวขวัญนคร  เพชรเย็น
9. เด็กหญิงจิติมา  โฆษิตสุขเจริญ
10. เด็กหญิงจุฬาลักษณ์  ภิกขุวาโย
11. นางสาวชนัญญา  เมธมโนศักดิ์
12. นางสาวณิชนันท์  เพลินศิลป์
13. เด็กหญิงณิชากร  บุญทอง
14. นางสาวทักษพร  หมอกยา
15. นางสาวนลินภัสร์  วิริยธนวงศ์
16. เด็กหญิงนันท์นภัส  พรนาวากุล
17. นางสาวปัณฑารีย์  โสภิพงษ์
18. นางสาวปิยธิดา  วงศ์สุวรรณ
19. นางสาวปุณญาวีร์  ลิ้มนิธิธรรม
20. นางสาวพรชิตา  มณีภาสวรเดช
21. เด็กหญิงพรพันธ์  พุทธประเสริฐ
22. เด็กหญิงพลอยไพลิน  แซ่ลิ้ม
23. นางสาวพัณณิกา  นนท์ธีรกร
24. นางสาวพิชชาพร  เพชรี
25. นางสาวพิชชาภา  เพชรี
26. นางสาวพิมพ์ดาว  พวงพิลา
27. เด็กหญิงภัทรพร  อัศวเลิศปัญญา
28. เด็กหญิงภาวีณีย์  โชติอนันต์คงภัส
29. นางสาวลลิดา  จรรยาอังกูร
30. นางสาวลลิตา  งามมโนพรชัย
31. เด็กหญิงวรภัทร  วีระเมธี
32. นางสาวศุภาวีร์  ธีระโชติวัฒน์
33. เด็กหญิงสิริกมล  รัตนาวากุล
34. นางสาวสุกฤตา  นาคน้อย
35. เด็กหญิงอติญา  อรุณเนตร
36. เด็กหญิงอารยา  สุรทานต์นนท์
37. เด็กหญิงเพ็ญรตี  สีชื่น
38. นางสาวโยษิตา  จันทชีวกุล
 
1. นายจู้ตั้น  ชนะวรรณโณ
2. นางสาวโสภา  นาคทอง
3. นายสกล  วงษ์มั่น
4. ว่าที่ร้อยตรีสมศักดิ์  สายประยงค์
5. นายอนุพงษ์  ศรีทินกร
6. นางสาวดวงรัตน์  ชีววิวรรธน์
7. นายวันชาติ  นามเกิด
8. นายวีระศักดิ์  โชติรัตนศักดิ์
 
24 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 90.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงเพ็ญรตี  สีชื่น
 
1. นางสาวโสภา  นาคทอง
 
25 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 87.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวณัฐวดี  ขำเบญจา
 
1. นางสาวโสภา  นาคทอง
 
26 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงบุษบา  ชาวบางรัก
 
1. นางสาวโสภา  นาคทอง
 
27 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 80.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงณัฐนรี  มีกุศล
 
1. นางสาวโสภา  นาคทอง
 
28 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 86.66 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวธฤดี  เริงเกษตรกิจ
 
1. นางสาวโสภา  นาคทอง
 
29 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6 81.33 ทอง 7 1. นางสาวภัทรวดี  วงษ์คำจันทร์
 
1. นางสาวโสภา  นาคทอง
 
30 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.4-ม.6 87 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวรัญชิดา  ยุกแผน
 
1. นางสาวอาทิตยา  ศรีสุขคำ
 
31 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 84.33 ทอง 7 1. เด็กหญิงเพ็ญพิชชา  เลิศชัยพร
 
1. นางวันเพ็ญ  จันทนคีรี
 
32 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.4-ม.6 88.33 ทอง 4 1. นางสาวปนัสยา  เลิศทนงศักดิ์
 
1. นางวันเพ็ญ  จันทนคีรี
 
33 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.1-ม.3 84.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงกรองทอง  วงศธรสกุล
2. เด็กหญิงภคมน  ตระการกิตติกุล
3. เด็กหญิงยุวพัทศร  วรเดชษา
4. เด็กหญิงสุธิดา  กมลคุณากร
5. เด็กหญิงอิสรีย์  รักประทุม
 
1. นางวันเพ็ญ  จันทนคีรี
2. นางสาวสริลดา  สุทธิดารา
 
34 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.4-ม.6 81.8 ทอง 5 1. นางสาวณัฐนิช  วิศิษฐ์กิจการ
2. นางสาวธันย์ชนก  นาคบรรพตกุล
3. นางสาววิริยากรณ์  ขอบชิต
4. นางสาวสุพิชญา  อัครมหาวงศ์
5. นางสาวเบญจมาศ  นิธิบุญญาพันธ์
 
1. นางวันเพ็ญ  จันทนคีรี
2. นางสาวสริลดา  สุทธิดารา
 
35 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6 88 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวเพ็ญยุพา  สุวรรณดารา
 
1. นางสาวบุศรินทร์  หงษ์ทอง
 
36 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาจีน ม.4-ม.6 81 ทอง 7 1. นางสาวปิยธิดา  โกศลวลี
 
1. นางสาวธรรมสรณ์  กิตติธนสมบัติ
 
37 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ASEAN QUIZ ม.1-ม.3 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงกชกร  เวียงวิเศษ
2. เด็กหญิงนรมน  เอกศิลป์
 
1. นางกาญจนา  สุริยะสุนทร
2. นางสาวอาทิตยา  ศรีสุขคำ
 
38 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ASEAN QUIZ ม.4-ม.6 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวณัชชา  เจริญชนะกิจ
2. นางสาวบงกช  โลจายะ
 
1. นางกาญจนา  สุริยะสุนทร
2. นางสาวอาทิตยา  ศรีสุขคำ
 
39 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 83 ทอง 5 1. เด็กหญิงชลทิพย์  ใจสอาด
2. เด็กหญิงเก็จแก้ว  เกษกุล
 
1. นางอัจฉรา  กอบัวแก้ว
2. นางนิตยา  ยุวัฒนะกุล
 
40 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 88.75 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงณิชาภัทร  รตะสุขารมย์
2. เด็กหญิงพิมพ์นารา  อริยะวิทย์
3. เด็กหญิงภคพร  ผ่องบุรุษ
 
1. นางสาววิภารินญัลดา  วิศาลสมพงษ์
2. นายพรรษวริศ  เจริญพัฒนพฤกษ์
 
41 การงานอาชีพ การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.4-ม.6 96.67 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวทวินันท์  ดั่งดาวดึงส์
2. นางสาวพัชมณฑ์  เผือกเอม
3. นางสาวอภิชญา  ตันพิชัย
 
1. นางสุมาลี  ตัณฑัยย์
2. นายวิทวัส  ปงใฝ่