สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนศึกษานารี สพม. เขต ๑ (กรุงเทพมหานคร)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ ศูนย์การแข่งขัน
ระหว่าง วันที่ 3-20 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1-ม.3 75 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงนลินนาถ  เกียรติเรืองพงษ์
 
1. นางสาวรจเรข  ใยสว่าง
 
2 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 74 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวบัณฑิตา  แย้มผกา
 
1. นางสาวนงเยาว์  สิกขมาน
 
3 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6 77 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวประภาพร  นิกรสวัสดิ์
2. นางสาววรินทร  วัฒนวรรณกิจ
3. นางสาวสุธินี  ตนัยอัชฌาวุฒ
 
1. นายวิทยา  ปาตาสะ
2. นายมานะ  อินทรสว่าง
 
4 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 73 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงเมธิศา  โกษาเสวียง
 
1. นายวาทิต  อินทร
 
5 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 74 เงิน 6 1. นางสาวเขมณัฏฐ์  ศิริเรืองปัญญา
 
1. นางสาวทิชากรณ์  อติเปรมานนท์
 
6 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 75 เงิน 4 1. เด็กหญิงชญานิษฐ์  วรรณวาณิชย์
 
1. นายวันชาติ  นามเกิด
 
7 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 72 เงิน 13 1. เด็กหญิงบวรรัตน์  สระสรม
2. เด็กหญิงพีรดา  ภูวไพบูลย์สุข
 
1. นายวันชาติ  นามเกิด
2. นางสาวทิชากรณ์  อติเปรมานนท์
 
8 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3 75.67 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงชนิกัญจน์  ภู่แจ้ง
 
1. นางสาวโสภา  นาคทอง
 
9 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3 73 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงมิลานี  ถาวรวัตร์
 
1. นางสาวโสภา  นาคทอง
 
10 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.4-ม.6 71.67 เงิน 4 1. นางสาวอิสรีย์  เหล่าอุดม
 
1. นางสาวโสภา  นาคทอง
 
11 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.4-ม.6 71.67 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวชัญญา  ธีรสวัสดิ์
 
1. นางสาวโสภา  นาคทอง
 
12 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงเครื่องสายวงเล็ก ม.1-ม.6 72.33 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวกมลพร  แก้วพุกัม
2. นางสาวชัญญา  ธีรสวัสดิ์
3. นางสาวบุญญาดา  งามจรรยาบรรณ
4. นางสาวภิญญลักษณ์  ศรีลักษณาวงศ์
5. เด็กหญิงมิลานี  ถาวรวัตร์
6. นางสาวสุกฤตา  นาคน้อย
7. นางสาวอรปภา  ทีปสิริลาภวัต
8. นางสาวอิสรีย์  เหล่าอุดม
9. นางสาวอโรชา  สวัสดีที่อยู่สุข
 
1. นางสาวโสภา  นาคทอง
2. นายยอดรัก  ทองพึ่งทรัพย์
3. นายจู้ตั้น  ชนะวรรณโณ
 
13 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 77 เงิน 5 1. นางสาวขวัญนคร  เพชรเย็น
 
1. นางสาวโสภา  นาคทอง
 
14 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 71.66 เงิน 8 1. เด็กหญิงกลันทิกา  อมรวรสิน
 
1. นางสาวโสภา  นาคทอง
 
15 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.1-ม.3 78 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงณัฏฐณิชา  โพลงพันธ์
 
1. นางกัลย์ชลากรณ์  มหาพัฒนไทย
 
16 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.4-ม.6 77 เงิน 6 1. นางสาวอิสณากรณ์  รังสิพุฒิพงศ์
 
1. นางกัลย์ชลากรณ์  มหาพัฒนไทย
 
17 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.4-ม.6 79.3 เงิน 4 1. นางสาวนทสร  อาภานันท์
 
1. นางนาริ  ยศสมศักดิ์
 
18 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 70 เงิน 22 1. เด็กหญิงนรมน  เอกศิลป์
2. เด็กหญิงวิรากานต์  กรุดทองกุล
 
1. นางนิตยา  ยุวัฒนะกุล
2. นางฐานิตา  พึ่งคุณไตรรัตน์
 
19 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 77 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงปภาดา  พัวศรีพันธุ์
2. เด็กหญิงวรุณพร  ชาริดา
 
1. นายณัฐวุฒิ  ณรงค์เดชา
2. นางสาวเยาวดี  วิเศษสินธุ์
 
20 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 74.33 เงิน 20 1. นางสาวขนิษฐา  อิ่มลิ้มทาน
2. นางสาวชุติมณฑน์  วงศ์เกียรติก้อง
 
1. นายณัฐวุฒิ  ณรงค์เดชา
2. นางสาวเยาวดี  วิเศษสินธุ์