สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนศึกษานารี สพม. เขต ๑ (กรุงเทพมหานคร)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ ศูนย์การแข่งขัน
ระหว่าง วันที่ 3-20 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.4-ม.6 57 เข้าร่วม 20 1. นางสาวกฤติยา  ศรีสกุลชัย
 
1. นายโสภณ  ปิ่นทอง
 
2 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 48 เข้าร่วม 6 1. เด็กหญิงนภัสวรรณ  เอื้ออารีย์
2. เด็กหญิงนิชาภา  ไม้สังข์
 
1. นางสาววัชราภรณ์  สะเดา
2. นางสุนันทา  ตันติวณิชย์
 
3 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6 49 เข้าร่วม 4 1. นางสาวจิตราภรณ์  อยู่สุข
2. นางสาวทักษิณา  ทรงศรีทยา
 
1. นายสมบัติ  แสงทองคำสุก
2. นายนครินทร์  เครือวัลย์
 
4 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 27 เข้าร่วม 8 1. เด็กหญิงชนิตา  ฤกษ์วรัญญูู
 
1. นางรจิต  นาคะโยคี
 
5 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 24 เข้าร่วม 14 1. นางสาวลดาวัลย์  เจริญจิตสวัสดิ์
 
1. นางสาวนงค์เพ็ญ  ทองเลิศ
 
6 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3 56.16 เข้าร่วม 6 1. เด็กหญิงภัทรมน  สมุทรศร
 
1. นางถนอมนวล  ไชยรัตน์
 
7 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.6 0 เข้าร่วม 1. นางสาวจารุภา  เดชอุดม
2. นางสาวณัชชา  เจริญชนะกิจ
3. นางสาวณัฐนรี  ชัชวาลวิโรจน์
4. นางสาวทิพย์วรรณ  รัศมีดำรงกุล
5. นางสาวนลพรรณ  สายสุวรรณ
6. นางสาวบุญญาพร  ชาติเกษม
7. นางสาวพิชดา  มงคลเจริญสกุล
8. นางสาวพุทธมาศ  เมืองถ้ำ
9. นางสาวมนัญญา  กาญจนพิบูลย์
10. นางสาวสลิลทิพย์  เปียชาติ
 
1. นางสาวสมสวย  เห็นงาม
2. นางสาวนัยน์ปพร  จงสมจิตต์
3. นายวาทิต  อินทร
 
8 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน A Math ม.4-ม.6 57 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวยลรดี  เตรียมปราบศึก
 
1. นางสาวธารทิพย์  จังอินทร์
 
9 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 59 เข้าร่วม 11 1. เด็กหญิงธันยธรณ์  ตั้งธนาชัยกุล
2. เด็กหญิงนิศรา   เงางามดี
 
1. นายณัฐวุฒิ  ณรงค์เดชา
2. นางสาวเยาวดี  วิเศษสินธุ์
 
10 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 27.44 เข้าร่วม 10 1. นางสาวนิวพรรษ  แผ้วกิ่ง
2. นางสาวยศวดี  ชนะนิล
 
1. นางฐานิตา  พึ่งคุณไตรรัตน์