สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนศึกษานารี สพม. เขต ๑ (กรุงเทพมหานคร)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ ศูนย์การแข่งขัน
ระหว่าง วันที่ 3-20 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1-ม.3 75 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงนลินนาถ  เกียรติเรืองพงษ์
 
1. นางสาวรจเรข  ใยสว่าง
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.4-ม.6 57 เข้าร่วม 20 1. นางสาวกฤติยา  ศรีสกุลชัย
 
1. นายโสภณ  ปิ่นทอง
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 85.66 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงจริยา  กรุดมินบุรี
 
1. นางสาวชไมพร  เปรมอำพล
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.4-ม.6 80.33 ทอง 6 1. นางสาวสุดารัตน์  สันธนพิพัฒน์กุล
 
1. นางสาวนัยน์ปพร  จงสมจิตต์
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 80 ทอง 17 1. เด็กหญิงวลัยพรรณ  ไชยมาตร
 
1. นางชมพิศ  เครือประสิทธิ์
 
6 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวภัทราภรณ์  สีเขียว
 
1. นางสำเนียง  เรียนรัชตะ
 
7 ภาษาไทย พาทีสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 90.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงปรินทร์  อ่องแก้ว
2. เด็กหญิงอดิภา  ไร่ขาว
3. เด็กหญิงอาทิตยาธรณ์  พละสูนย์
 
1. นายวีระวัฒน์  อรุณฉาย
2. นางสาวแก้วตา  จิระวงศ์อร่าม
 
8 ภาษาไทย พาทีสร้างสรรค์ ม.4-ม.6 87.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวกติกา  กลิ่นแก้ว
2. นางสาวชนม์ชนิน  พานทอง
3. นางสาวหทัย  เกสรมาลี
 
1. นางอุไร  อรุณฉาย
2. นางสาวเอมิกา  สุวรรณหิตาทร
 
9 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กลอนสุภาพ ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงชัญญา  ไชยรัตน์
2. เด็กหญิงดุสิตธร  ศรีบวรมงคล
 
1. นางวงดาว  สุภาเกตุ
2. นางสาวกมลวรรณ  บุรีขวัญ
 
10 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 61 ทองแดง 4 1. เด็กหญิงณััฏฐ์ติญาภร  กาญจนาพงศาเวช
 
1. นายสากล  ฮั่นภักดีกุล
 
11 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 74 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวบัณฑิตา  แย้มผกา
 
1. นางสาวนงเยาว์  สิกขมาน
 
12 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 1) ม.1-ม.3 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงธัญญธิดา  คงสบาย
2. เด็กหญิงวรัตม์ศรัณ  มารคไพบูลย์
3. เด็กหญิงอังคณา  แซ่อึ้ง
 
1. นางทองสุข  ทับเจริญ
2. นางสาวสุธิศา  ศรีอันยู้
 
13 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 2) ม.4-ม.6 89 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาววิภาวี  วิมานบรรพต
2. นางสาวศุภมาศ  กุลนรัตน์
3. นางสาวสิริกร  เตชะมวลไววิทย์
 
1. นายนครินทร์  เครือวัลย์
2. นางสาวธนัญญา  เปี่ยมศิลปกุลชร
 
14 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 48 เข้าร่วม 6 1. เด็กหญิงนภัสวรรณ  เอื้ออารีย์
2. เด็กหญิงนิชาภา  ไม้สังข์
 
1. นางสาววัชราภรณ์  สะเดา
2. นางสุนันทา  ตันติวณิชย์
 
15 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6 49 เข้าร่วม 4 1. นางสาวจิตราภรณ์  อยู่สุข
2. นางสาวทักษิณา  ทรงศรีทยา
 
1. นายสมบัติ  แสงทองคำสุก
2. นายนครินทร์  เครือวัลย์
 
16 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 27 เข้าร่วม 8 1. เด็กหญิงชนิตา  ฤกษ์วรัญญูู
 
1. นางรจิต  นาคะโยคี
 
17 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 24 เข้าร่วม 14 1. นางสาวลดาวัลย์  เจริญจิตสวัสดิ์
 
1. นางสาวนงค์เพ็ญ  ทองเลิศ
 
18 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6 77 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวประภาพร  นิกรสวัสดิ์
2. นางสาววรินทร  วัฒนวรรณกิจ
3. นางสาวสุธินี  ตนัยอัชฌาวุฒ
 
1. นายวิทยา  ปาตาสะ
2. นายมานะ  อินทรสว่าง
 
19 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 81.33 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงกานต์ชนก  ทองเยื้อง
2. เด็กหญิงฐิติยา  เกริกเรืองปัญญา
3. เด็กหญิงพิมพ์รัมภา  วรรธนะวิภาต
4. เด็กหญิงมณฑิตา  สุทธิชูชีพ
5. เด็กหญิงรุ่งทิพย์  ศิริไกรกุล
 
1. นางสาวประทินพร  แก้วศรี
2. นางสาวกมลภรณ์  คุ้มสภา
 
20 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.4-ม.6 -1 - 1. นางสาวขนิษฐา  อิ่มลิ้มทาน
2. นางสาวชุติมน  วงศ์เกียรติก้อง
3. นางสาวภัทรธีรา  มั่นน้อย
4. นางสาวสลิลทิพย์  เปียชาติ
5. นางสาวสุมณีย์  ธนไวทย์โกเศส
 
1. นางสาวเพชรดา  วิทยานนท์
2. นางสาวชลหทัย  ใจดี
 
21 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 92.65 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงสิริกร  อิ่มจงใจรักษ์
 
1. นางสาวปราณปรียา  สุระพล
 
22 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 91.64 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาววริสรา  ใจรัญ
 
1. นางสาววรรณวิศา  หนูเจริญ
 
23 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงนราธร  ศรีอมร
2. เด็กหญิงนิธิพร  ศรีอมร
 
1. นางวรรณา  พันธุ์ชนะวาณิช
 
24 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 84.67 ทอง 12 1. นางสาวสุธีกานต์  โชติรัตนศักดิ์
2. นางสาวเพ็ญพิชา  จันต๊ะ
 
1. นางวรรณา  พันธุ์ชนะวาณิช
 
25 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปล ม.1-ม.6 -1 -    
26 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 73 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงเมธิศา  โกษาเสวียง
 
1. นายวาทิต  อินทร
 
27 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6 -1 - 1. นางสาวศิริกาญจนา  ฟ้าลี
 
1. นายวาทิต  อินทร
 
28 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กหญิงณุตตรา  พูลอำไภย์
 
1. นายวันชาติ  นามเกิด
 
29 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 74 เงิน 6 1. นางสาวเขมณัฏฐ์  ศิริเรืองปัญญา
 
1. นางสาวทิชากรณ์  อติเปรมานนท์
 
30 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงธนิสร  สร้างไธสง
 
1. นายวันชาติ  นามเกิด
 
31 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 75 เงิน 4 1. เด็กหญิงชญานิษฐ์  วรรณวาณิชย์
 
1. นายวันชาติ  นามเกิด
 
32 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวศศิธร  เถื่อนรอต
 
1. นายวาทิต  อินทร
 
33 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 72 เงิน 13 1. เด็กหญิงบวรรัตน์  สระสรม
2. เด็กหญิงพีรดา  ภูวไพบูลย์สุข
 
1. นายวันชาติ  นามเกิด
2. นางสาวทิชากรณ์  อติเปรมานนท์
 
34 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3 66 ทองแดง 14 1. เด็กหญิงภัคจีรา  อินทรกระทึก
 
1. นายวันชาติ  นามเกิด
 
35 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6 62 ทองแดง 22 1. นางสาววลีพร  โคววิกกัย
 
1. นายวาทิต  อินทร
 
36 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3 75.67 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงชนิกัญจน์  ภู่แจ้ง
 
1. นางสาวโสภา  นาคทอง
 
37 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงมาริสา  ศรีวารี
 
1. นางสาวโสภา  นาคทอง
 
38 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.4-ม.6 80.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวณัฐพิมล  หริมพานิช
 
1. นางสาวโสภา  นาคทอง
 
39 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3 84 ทอง 5 1. เด็กหญิงปานดวงใจ  อยู่ดี
 
1. นางสาวโสภา  นาคทอง
 
40 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3 81 ทอง 4 1. เด็กหญิงอรนลิน  วัฒนากูล
 
1. นางสาวโสภา  นาคทอง
 
41 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.4-ม.6 86.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวศุภรดา  ห้อยโกศล
 
1. นางสาวโสภา  นาคทอง
 
42 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3 73 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงมิลานี  ถาวรวัตร์
 
1. นางสาวโสภา  นาคทอง
 
43 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.4-ม.6 71.67 เงิน 4 1. นางสาวอิสรีย์  เหล่าอุดม
 
1. นางสาวโสภา  นาคทอง
 
44 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.4-ม.6 71.67 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวชัญญา  ธีรสวัสดิ์
 
1. นางสาวโสภา  นาคทอง
 
45 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.4-ม.6 81.33 ทอง 4 1. นางสาวสุกฤตา  นาคน้อย
 
1. นางสาวโสภา  นาคทอง
 
46 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงเครื่องสายวงเล็ก ม.1-ม.6 72.33 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวกมลพร  แก้วพุกัม
2. นางสาวชัญญา  ธีรสวัสดิ์
3. นางสาวบุญญาดา  งามจรรยาบรรณ
4. นางสาวภิญญลักษณ์  ศรีลักษณาวงศ์
5. เด็กหญิงมิลานี  ถาวรวัตร์
6. นางสาวสุกฤตา  นาคน้อย
7. นางสาวอรปภา  ทีปสิริลาภวัต
8. นางสาวอิสรีย์  เหล่าอุดม
9. นางสาวอโรชา  สวัสดีที่อยู่สุข
 
1. นางสาวโสภา  นาคทอง
2. นายยอดรัก  ทองพึ่งทรัพย์
3. นายจู้ตั้น  ชนะวรรณโณ
 
47 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ก ม.1-ม.6 85.33 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวกมลชนก  เอี้ยวสกุล
2. นางสาวกฤติยาภรณ์  สนเพ็ชร
3. เด็กหญิงกลันทิกา  อมรวรสิน
4. เด็กหญิงกัญญารัตน์  สุขจิตต์
5. เด็กหญิงกัลยรักษ์  ก้านสัญชัย
6. นางสาวกุลปริยา  พัฑฒพงศ์วัฒน์
7. เด็กหญิงกุลสินี  วาจาสุวิมล
8. นางสาวขวัญนคร  เพชรเย็น
9. เด็กหญิงจิติมา  โฆษิตสุขเจริญ
10. เด็กหญิงจุฬาลักษณ์  ภิกขุวาโย
11. นางสาวชนัญญา  เมธมโนศักดิ์
12. นางสาวณิชนันท์  เพลินศิลป์
13. เด็กหญิงณิชากร  บุญทอง
14. นางสาวทักษพร  หมอกยา
15. นางสาวนลินภัสร์  วิริยธนวงศ์
16. เด็กหญิงนันท์นภัส  พรนาวากุล
17. นางสาวปัณฑารีย์  โสภิพงษ์
18. นางสาวปิยธิดา  วงศ์สุวรรณ
19. นางสาวปุณญาวีร์  ลิ้มนิธิธรรม
20. นางสาวพรชิตา  มณีภาสวรเดช
21. เด็กหญิงพรพันธ์  พุทธประเสริฐ
22. เด็กหญิงพลอยไพลิน  แซ่ลิ้ม
23. นางสาวพัณณิกา  นนท์ธีรกร
24. นางสาวพิชชาพร  เพชรี
25. นางสาวพิชชาภา  เพชรี
26. นางสาวพิมพ์ดาว  พวงพิลา
27. เด็กหญิงภัทรพร  อัศวเลิศปัญญา
28. เด็กหญิงภาวีณีย์  โชติอนันต์คงภัส
29. นางสาวลลิดา  จรรยาอังกูร
30. นางสาวลลิตา  งามมโนพรชัย
31. เด็กหญิงวรภัทร  วีระเมธี
32. นางสาวศุภาวีร์  ธีระโชติวัฒน์
33. เด็กหญิงสิริกมล  รัตนาวากุล
34. นางสาวสุกฤตา  นาคน้อย
35. เด็กหญิงอติญา  อรุณเนตร
36. เด็กหญิงอารยา  สุรทานต์นนท์
37. เด็กหญิงเพ็ญรตี  สีชื่น
38. นางสาวโยษิตา  จันทชีวกุล
 
1. นายจู้ตั้น  ชนะวรรณโณ
2. นางสาวโสภา  นาคทอง
3. นายสกล  วงษ์มั่น
4. ว่าที่ร้อยตรีสมศักดิ์  สายประยงค์
5. นายอนุพงษ์  ศรีทินกร
6. นางสาวดวงรัตน์  ชีววิวรรธน์
7. นายวันชาติ  นามเกิด
8. นายวีระศักดิ์  โชติรัตนศักดิ์
 
48 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 90.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงเพ็ญรตี  สีชื่น
 
1. นางสาวโสภา  นาคทอง
 
49 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 87.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวณัฐวดี  ขำเบญจา
 
1. นางสาวโสภา  นาคทอง
 
50 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงบุษบา  ชาวบางรัก
 
1. นางสาวโสภา  นาคทอง
 
51 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 77 เงิน 5 1. นางสาวขวัญนคร  เพชรเย็น
 
1. นางสาวโสภา  นาคทอง
 
52 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 80.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงณัฐนรี  มีกุศล
 
1. นางสาวโสภา  นาคทอง
 
53 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 86.66 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวธฤดี  เริงเกษตรกิจ
 
1. นางสาวโสภา  นาคทอง
 
54 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 71.66 เงิน 8 1. เด็กหญิงกลันทิกา  อมรวรสิน
 
1. นางสาวโสภา  นาคทอง
 
55 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6 81.33 ทอง 7 1. นางสาวภัทรวดี  วงษ์คำจันทร์
 
1. นางสาวโสภา  นาคทอง
 
56 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.1-ม.3 78 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงณัฏฐณิชา  โพลงพันธ์
 
1. นางกัลย์ชลากรณ์  มหาพัฒนไทย
 
57 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.4-ม.6 77 เงิน 6 1. นางสาวอิสณากรณ์  รังสิพุฒิพงศ์
 
1. นางกัลย์ชลากรณ์  มหาพัฒนไทย
 
58 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กหญิงปารียา  อุดร
 
1. นางสาวบุบผา  ฉัตรเงิน
 
59 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.4-ม.6 87 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวรัญชิดา  ยุกแผน
 
1. นางสาวอาทิตยา  ศรีสุขคำ
 
60 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 84.33 ทอง 7 1. เด็กหญิงเพ็ญพิชชา  เลิศชัยพร
 
1. นางวันเพ็ญ  จันทนคีรี
 
61 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.4-ม.6 88.33 ทอง 4 1. นางสาวปนัสยา  เลิศทนงศักดิ์
 
1. นางวันเพ็ญ  จันทนคีรี
 
62 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3 56.16 เข้าร่วม 6 1. เด็กหญิงภัทรมน  สมุทรศร
 
1. นางถนอมนวล  ไชยรัตน์
 
63 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.4-ม.6 79.3 เงิน 4 1. นางสาวนทสร  อาภานันท์
 
1. นางนาริ  ยศสมศักดิ์
 
64 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.1-ม.3 84.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงกรองทอง  วงศธรสกุล
2. เด็กหญิงภคมน  ตระการกิตติกุล
3. เด็กหญิงยุวพัทศร  วรเดชษา
4. เด็กหญิงสุธิดา  กมลคุณากร
5. เด็กหญิงอิสรีย์  รักประทุม
 
1. นางวันเพ็ญ  จันทนคีรี
2. นางสาวสริลดา  สุทธิดารา
 
65 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.4-ม.6 81.8 ทอง 5 1. นางสาวณัฐนิช  วิศิษฐ์กิจการ
2. นางสาวธันย์ชนก  นาคบรรพตกุล
3. นางสาววิริยากรณ์  ขอบชิต
4. นางสาวสุพิชญา  อัครมหาวงศ์
5. นางสาวเบญจมาศ  นิธิบุญญาพันธ์
 
1. นางวันเพ็ญ  จันทนคีรี
2. นางสาวสริลดา  สุทธิดารา
 
66 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6 88 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวเพ็ญยุพา  สุวรรณดารา
 
1. นางสาวบุศรินทร์  หงษ์ทอง
 
67 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาจีน ม.4-ม.6 81 ทอง 7 1. นางสาวปิยธิดา  โกศลวลี
 
1. นางสาวธรรมสรณ์  กิตติธนสมบัติ
 
68 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ASEAN QUIZ ม.1-ม.3 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงกชกร  เวียงวิเศษ
2. เด็กหญิงนรมน  เอกศิลป์
 
1. นางกาญจนา  สุริยะสุนทร
2. นางสาวอาทิตยา  ศรีสุขคำ
 
69 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ASEAN QUIZ ม.4-ม.6 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวณัชชา  เจริญชนะกิจ
2. นางสาวบงกช  โลจายะ
 
1. นางกาญจนา  สุริยะสุนทร
2. นางสาวอาทิตยา  ศรีสุขคำ
 
70 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.6 0 เข้าร่วม 1. นางสาวจารุภา  เดชอุดม
2. นางสาวณัชชา  เจริญชนะกิจ
3. นางสาวณัฐนรี  ชัชวาลวิโรจน์
4. นางสาวทิพย์วรรณ  รัศมีดำรงกุล
5. นางสาวนลพรรณ  สายสุวรรณ
6. นางสาวบุญญาพร  ชาติเกษม
7. นางสาวพิชดา  มงคลเจริญสกุล
8. นางสาวพุทธมาศ  เมืองถ้ำ
9. นางสาวมนัญญา  กาญจนพิบูลย์
10. นางสาวสลิลทิพย์  เปียชาติ
 
1. นางสาวสมสวย  เห็นงาม
2. นางสาวนัยน์ปพร  จงสมจิตต์
3. นายวาทิต  อินทร
 
71 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน A Math ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กหญิงณัชชารีย์  นิธิวงศ์จิรกุล
2. เด็กหญิงวรวรรณณ์  มัคคารม
 
1. นางเอมสิรินอร  จิตร์วิภาต
2. นางสาวปริภร  วิรุณพันธ์
 
72 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน A Math ม.4-ม.6 57 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวยลรดี  เตรียมปราบศึก
 
1. นางสาวธารทิพย์  จังอินทร์
 
73 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กหญิงวิภาวี  อรุณวิราม
 
1. นางสาวศรันรัตน์  ไผ่พงศาวงศ์
 
74 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันซูโดกุ ม.4-ม.6 -1 - 1. นางสาวศุภวรรณ  อัจฉริยพฤกษ์
 
1. นายสมบัติ  แสงทองคำสุก
 
75 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 62.33 ทองแดง 10 1. เด็กหญิงปานตา  ธัญภัทรกุล
2. เด็กหญิงพุทธพร  พิรพัฒน์
 
1. นายณัฐวุฒิ  ณรงค์เดชา
2. นางสาวเยาวดี  วิเศษสินธุ์
 
76 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 83 ทอง 5 1. เด็กหญิงชลทิพย์  ใจสอาด
2. เด็กหญิงเก็จแก้ว  เกษกุล
 
1. นางอัจฉรา  กอบัวแก้ว
2. นางนิตยา  ยุวัฒนะกุล
 
77 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 59 เข้าร่วม 11 1. เด็กหญิงธันยธรณ์  ตั้งธนาชัยกุล
2. เด็กหญิงนิศรา   เงางามดี
 
1. นายณัฐวุฒิ  ณรงค์เดชา
2. นางสาวเยาวดี  วิเศษสินธุ์
 
78 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 70 เงิน 22 1. เด็กหญิงนรมน  เอกศิลป์
2. เด็กหญิงวิรากานต์  กรุดทองกุล
 
1. นางนิตยา  ยุวัฒนะกุล
2. นางฐานิตา  พึ่งคุณไตรรัตน์
 
79 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กหญิงศุภวดี  แย้มเศียร
2. เด็กหญิงอัจฉรา  ทรงสันติชัย
 
1. นายณัฐวุฒิ  ณรงค์เดชา
2. นางสาวเยาวดี  วิเศษสินธุ์
 
80 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 77 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงปภาดา  พัวศรีพันธุ์
2. เด็กหญิงวรุณพร  ชาริดา
 
1. นายณัฐวุฒิ  ณรงค์เดชา
2. นางสาวเยาวดี  วิเศษสินธุ์
 
81 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 27.44 เข้าร่วม 10 1. นางสาวนิวพรรษ  แผ้วกิ่ง
2. นางสาวยศวดี  ชนะนิล
 
1. นางฐานิตา  พึ่งคุณไตรรัตน์
 
82 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 74.33 เงิน 20 1. นางสาวขนิษฐา  อิ่มลิ้มทาน
2. นางสาวชุติมณฑน์  วงศ์เกียรติก้อง
 
1. นายณัฐวุฒิ  ณรงค์เดชา
2. นางสาวเยาวดี  วิเศษสินธุ์
 
83 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 88.75 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงณิชาภัทร  รตะสุขารมย์
2. เด็กหญิงพิมพ์นารา  อริยะวิทย์
3. เด็กหญิงภคพร  ผ่องบุรุษ
 
1. นางสาววิภารินญัลดา  วิศาลสมพงษ์
2. นายพรรษวริศ  เจริญพัฒนพฤกษ์
 
84 การงานอาชีพ การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.4-ม.6 96.67 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวทวินันท์  ดั่งดาวดึงส์
2. นางสาวพัชมณฑ์  เผือกเอม
3. นางสาวอภิชญา  ตันพิชัย
 
1. นางสุมาลี  ตัณฑัยย์
2. นายวิทวัส  ปงใฝ่