สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนศึกษานารีวิทยา สพม. เขต ๑ (กรุงเทพมหานคร)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ ศูนย์การแข่งขัน
ระหว่าง วันที่ 3-20 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 80 ทอง 14 1. เด็กหญิงวลัยพรรณ  ไชยมาตร
 
1. นางอภิญญา  เกตุวิเศษกูล
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาววราลี  ขามป้อมนอก
 
1. นางชนิดา  แพวิเศษ
 
3 ภาษาไทย พาทีสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 82.66 ทอง 4 1. เด็กหญิงณัฐฐิณี  สุขพิสิษฐ
2. เด็กหญิงต้นข้าว  สุดสมพร
3. เด็กหญิงวันวลี  เปรมชื่น
 
1. นางอรนุช  สมพงษ์
 
4 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายกิตติพัฒน์   พวงทอง
2. นายมนวัต  ชุ่มเย็น
3. นายรัฐมงคล  น้อยนวน
 
1. นางสาวสิริญญา  นิลนันท์
2. นายสมชาย  ศิริวิสูตร
 
5 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 85.33 ทอง 6 1. นายณัฐวัฒน์  เนียมสุวรรณ
2. นางสาวรจนา  งามวงษา
 
1. นายปวริศร์  วงศ์สุวรรณ
2. นางสาววรัญชลี  นรินทร์
 
6 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปล ม.1-ม.6 86.34 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวกฤติยาณี  ฉัตรพิพัฒนผล
2. นางสาวณัฐนรี  พวงจันทร์ทิพย์
3. นางสาวทิวา  สุขแก้ว
4. นางสาวพรพักตร์  อ่วมสุข
5. นางสาวพรสวรรค์  ภูดี
6. นางสาวพักตร์ชนก  เสือคง
7. นางสาวภัสสร  พรูงาม
8. นางสาวลลัลกัลยา  ตรีธีรโรจน์
9. นางสาวสุพรรษา  จิรุณดา
10. นางสาวอัณศิยา  หมอลิบ
 
 
7 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.6 86 ทอง 4 1. นางสาวกนกพร  บัวงาม
2. เด็กหญิงชลธิชา  ศิริมา
3. เด็กหญิงดาวขวัญ  เพียรพร
4. เด็กหญิงทัศนียา  จั่นถลา
5. เด็กหญิงทัศนีย์  ทัศนธรรม
6. นางสาวทิฆัมพร  ทุเรียน
7. นางสาวผกาทิพย์  สังฆรักษ์
8. เด็กหญิงพรพรรณ  นพคุณ
9. เด็กหญิงพัชราภรณ์  บัวไถล
10. นางสาวภัคจิรา  สิงหเมธา
11. นางสาววราภรณ์  อนันตะ
12. นางสาววารุณี  ธุระพระ
13. เด็กหญิงศรัยฉัตร  มีบริบูรณ์
14. เด็กหญิงสุธาสินี  เทียบแสง
15. นางสาวอริสา  ค้าสบาย
 
1. นางสาววลัยลักษณ์  หาญสิงห์
2. นายเตวิทย์  ชูศักดิ์
3. นายวิวรรธน์  ศันสนียเมธา
4. นายเทียนชัย  เสียงเสนาะ
 
8 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายสิริวิมล   นันทะวิชัย
 
1. นายลิิขิต  น่วมนุ่ม
 
9 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.1-ม.3 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงดลยพร   วิวัฒน์
 
1. นายลิิขิต  น่วมนุ่ม
 
10 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 85.8 ทอง 6 1. เด็กหญิงปิยาพัชร  สุทธิกุลสมบัติ
 
1. MissMarianne J.  Correa
 
11 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.4-ม.6 83.8 ทอง 12 1. นายคณิติน  แสนปัญญา
 
1. นางสาวเบญจวรรณ  ทองดอนพุ่ม
 
12 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.1-ม.3 82.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงณัฐมน  โปยทอง
2. เด็กหญิงณัฐริกา  คงธนทวี
3. เด็กหญิงนววรรณ  พันทับ
4. เด็กหญิงนิรชา  พลายเล็ก
5. เด็กหญิงวิปรียา   ศิลาโชติ
 
1. นางรัชนี  รักพินิจ
2. MissMelanie  Oracion
 
13 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.4-ม.6 84.4 ทอง 5 1. นางสาวจุฑารัตน์  บุษพรรณ
2. นางสาวปรียาภรณ์  กันธรรม
3. นางสาววลัยพร  สมภักดี
4. นางสาวศศิยารินทร์  ยันตะบุศย์
5. นางสาวอิสราภรณ์  ปานเกษม
 
1. นางรัชนี  รักพินิจ
2. MissMelanie  Oracion
 
14 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาจีน ม.4-ม.6 82 ทอง 6 1. นางสาวณัฏฐรักษ์  วัฒนาวณิชย์วุฒิ
 
1. นางสาวอภิญญา  สร้อยระย้า
 
15 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ASEAN QUIZ ม.4-ม.6 84 ทอง 6 1. นายธนโชติ  ไชยสรณะ
2. นางสาวปาณิชา  วีรสินธพ
 
1. นางสิริพร  พานิชเจริญ
 
16 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ 1. นายกันต์ฐรัตน์  บัวคลี่
2. นายกีรติ  เจียรจินดารัตน์
3. นางสาวชัชศจี  อุปการดี
4. นางสาวณัชภัทร  สว่างจันทร์
5. นายบัณฑิต  พลแสน
6. นายปกรณ์  ปานเผือก
7. นางสาวพภัสสรณ์  งามรัศมีวงศ์
8. นายพรหมภพ  สุพรรณนพ
9. นางสาวศิริญญา  วงศ์เรือน
10. นางสาวอัญชิสา  นิยมกูล
 
1. นายอนุรักษ์  ส่วนลม้าย
2. นายณรงค์ศักดิ์  พูลลมัย
3. นายณัฐพร  แตงอ่อน
 
17 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 81 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายวทัญญู  จรไชย
2. เด็กชายอัธพล  หนูวรรณะ
 
1. นายนายจวบ  สัตย์บุรุษ
2. นายดนัย  วินิจ
 
18 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวธมภร  ภัทรโสภาชัย
2. นางสาวเบญจมาภรณ์  ผู้อยู่สุข
 
1. นายดนัย  วินิจ
2. นายจวบ  สัตย์บุรุษ
 
19 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 82 ทอง 8 1. เด็กหญิงดรุณี  บุญยืน
2. เด็กหญิงบุษบา  คัสจรรย์
 
1. นางสาวศรีวรรณ  รอดทอง
2. นางสาวพรพรรณ  พุกชาวนา
 
20 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.4-ม.6 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวกฤติยาณี  ฉัตรพิพัฒนผล
2. นางสาวธัญชนก  พิมมหา
 
1. นางสาวศรีวรรณ  รอดทอง
2. นางสาวพรพรรณ  พุกชาวนา
 
21 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.4-ม.6 93.7 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวปภาดา  สุดสายเนตร
2. นายปัญจพล  พุ่มพวง
 
1. นายจวบ  สัตย์บุรุษ
2. นางสาวหงษ์วนา  เกตุบำรุง
 
22 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.4-ม.6 96 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวคณิศร  มูลวัง
2. นายคุณานนต์  เสรีเศวตรัตน์
3. นางสาวธีราพร  สระแก้ว
 
1. นายจวบ  สัตย์บุรุษ
2. นายเกษม  สูรย์ราช
 
23 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 85.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายก้องภพ  ซุยประสาร
2. นายปิยวัฒน์  กันอรุณ
 
1. นายณรงค์  มาลี
2. นางสาวหงษ์วนา  เกตุบำรุง
 
24 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 87.5 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงจารุภา  อำพล
2. เด็กหญิงพรหมพร  รัตนจงกล
3. เด็กหญิงวิภาวรรณ  จันทร์แจ้ง
 
1. นางสายชล  กุลละวณิชย์
2. นางสาวนาถยา  กรอบมุข
 
25 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงณัฐกานต์  กองปัญญา
2. เด็กหญิงปริมประภา  ศรีอรุณ
3. เด็กหญิงศิริพร  แสนท้าว
 
1. นางสาวพรปรีณัน  สมภักดี
2. นางสาวชุติประภา  ชัยแสน
 
26 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ม.4-ม.6 91.5 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวกวินทิพย์  ระแหง
2. นางสาวปิยรัชนี  ไวยธิศรี
3. นางสาวศิริพร  คชเสี้ยม
4. นางสาวสุดารัตน์  เกตุจันทร์
5. นางสาวอัตราภรณ์  เติมกล้า
6. นางสาวเยาวลักษณ์  โททอง
 
1. นางบังอร  เลิศพรสุขสวัสดิ์
 
27 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 80.8 ทอง 8 1. เด็กหญิงพรนิตา  ตาดี
2. เด็กหญิงภคพร  ศรศิลป์
3. เด็กหญิงศิรประภา  น้อยนิตย์
 
1. นางวิมล  ประคองโพธิ์ทอง
2. นางสาวอังคณา  สุทธิโพธิ์
 
28 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6 83.6 ทอง 5 1. นายธนาลักษณ  เปียธัญญา
2. นางสาวพรพรรณราย  กลัดเจริญ
3. นางสาววริศรา  ทองคำ
 
1. นางสุพร  สุขสโมสร
2. นางสาวปาณิสรา  สมจริงจงรัก
 
29 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.4-ม.6 83.5 ทอง 6 1. นางสาวทิพรัตน์  คนไว
2. นางสาวธีรนันท์  เชยพิชิต
3. นางสาวปิยธิดา  คงกล้า
 
1. นางสาวปราณิศา  รักท้วม
2. นางสาวพิมพ์พิชชา  ศรีรัตนากูล
 
30 การงานอาชีพ การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.4-ม.6 89 ทอง 5 1. นางสาวจันทิมา  ชำนาญ
2. นางสาวปภานัน  พลเมืองหล้า
3. นางสาวสุชาดา  วาทา
 
1. นางสาวนฤมล  สรัสสลักษณ์
2. นางสาวภิตินันท์  วีรจิตราวงศ์
 
31 เรียนร่วม - คณิตศาสตร์ การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายจตุพร  ปานพลอย
2. เด็กชายปฏิพล  ตุงคุณะ
 
1. นางดวงพร  สมทิพย์
2. นางสาววิภาพร  แก้วเนียม
 
32 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 80.75 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงติณณา  ทองรงค์
 
1. นางวิมล  ประคองโพธิ์ทอง