สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนศึกษานารีวิทยา สพม. เขต ๑ (กรุงเทพมหานคร)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ ศูนย์การแข่งขัน
ระหว่าง วันที่ 3-20 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1-ม.3 79 เงิน ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงจิราภรณ์  รุ่งพิรุณ
 
1. นางสาวลำเพย  เปี่ยมบางบอน
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 76 เงิน 6 1. เด็กหญิงธนัตตา  สีนวลจันทร์
 
1. นางสาวปารีรัฐ  มุมศิลป์
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.4-ม.6 79.33 เงิน 5 1. นางสาวพรรณพนัช  อัตตะ
 
1. นางจรัสแสง  ทองปลิว
 
4 ภาษาไทย พาทีสร้างสรรค์ ม.4-ม.6 79.58 เงิน 9 1. นางสาวนริศรา  วาลมุลตรี
2. นางสาวภัชชิญาภรณ์  สมัครสมาน
3. นางสาวสุดารัตน์  กลิ่นกลั่น
 
1. นางอรนุช  สมพงษ์
 
5 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 78 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวปุณยาพร  โง้วสวัสดิ์
2. นายสุรชาญ  เนตรจินดา
 
1. นายสมชาย  ศิริวิสูตร
2. นางสาววรรณิภา  ศรีนนท์
 
6 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 75.99 เงิน 16 1. เด็กหญิงพักตร์ชนก  เสือคง
 
1. นายรุ่งโรจน์  สว่างวัฒนาภัทราภรณ์
 
7 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 73 เงิน 5 1. เด็กหญิงพรพรหม   พุฒิธนบุญญา
 
1. นางสาววศินี  มามีวัฒนะ
 
8 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 72 เงิน 9 1. เด็กชายอัครา   ผกากอง
 
1. นางสาววศินี  มามีวัฒนะ
 
9 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 78 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงจิตสุภา   อโนราช
 
1. นางสาววศินี  มามีวัฒนะ
 
10 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6 75 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวสลิลทิพย์   ยะฮาด
 
1. นางสาวภัทรริญญา   พรมผอง
 
11 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6 70 เงิน 14 1. นางสาววริศรา   ทองคำ
 
1. นางสาวภัทรริญญา   พรมผอง
 
12 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3 77 เงิน 5 1. เด็กหญิงจุฑาลักษณ์   เชนรัมย์
 
1. นายลิิขิต  น่วมนุ่ม
 
13 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 75.67 เงิน 6 1. เด็กชายวรายุส   พุ่มอ่ำ
 
1. นายสำราญ  คชฤทธิ์
 
14 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6 73.33 เงิน 8 1. นายวรเมธ  นามขันธ์
 
1. นายสำราญ  คชฤทธิ์
 
15 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 76.33 เงิน 12 1. เด็กหญิงกมลทิพย์   ใจซื่อ
 
1. นายสำราญ  คชฤทธิ์
 
16 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 78.33 เงิน 10 1. นางสาวธัญญาลักษณ์   ดาวใส
 
1. นายสำราญ  คชฤทธิ์
 
17 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6 73.67 เงิน 10 1. นางสาวธิดารัตน์   แซ่จู
 
1. นายสำราญ  คชฤทธิ์
 
18 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.4-ม.6 74 เงิน 6 1. นางสาวกนกวรรณ   หินวิเศษ
2. นางสาวศิริพร   โตเขียว
3. นางสาวศิริวรรณ   ทองเจริญ
4. นางสาวสุธิตา   ข้องนอก
5. นางสาวสุภาพร  แซ่ตั้น
6. นางสาวอริศรา    อุสาหะนั้นท์
 
1. นางสาวรังษิยา   ชูขันธ์
2. นางสาวพิมพ์ตะวัน  ศรีสาคร
 
19 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 76.33 เงิน 6 1. เด็กหญิงจันทรัช   คูหาทอง
2. เด็กหญิงทัศมาลี   จอมทรักษ์
3. เด็กหญิงนัทธมน   กุลกร
4. นางสาวนิชกานต์   พิมพ์ศักดิ์
5. เด็กหญิงพลอยภิมุข   ดีนวนพะเนา
6. เด็กหญิงศุภิสรา   หมอลิบ
7. เด็กหญิงอนุรดี   ประทุมแมน
8. เด็กหญิงเกษมณี   กุลพญา
 
1. นางสาวรังษิยา   ชูขันธ์
2. นางสาวพิมพ์ตะวัน  ศรีสาคร
 
20 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.4-ม.6 73 เงิน 7 1. นางสาวเพชรรัตน์  เจนถาวร
 
1. นายวสันต์  อายุบเคน
 
21 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาจีน ม.1-ม.3 73.67 เงิน 4 1. เด็กหญิงจันทรัช  คูหาทอง
 
1. นางสาวอภิญญา  สร้อยระย้า
 
22 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 77 เงิน 4 1. นางสาวพิมพ์ลภัส  โยวะผุย
 
1. นายเสมียน  เรืองตังญาน
 
23 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3 72.6 เงิน 7 1. เด็กหญิงกนิษฐา  แก้วกอง
2. เด็กหญิงปนัดดา  บิณฑโก
3. เด็กหญิงปาริชาติ  แก้วมะโนคำ
 
1. นางสาวศศิธร  ชัยวัฒน์
 
24 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.4-ม.6 72 เงิน 6 1. นางสาวพัชญ์ธนัน  อภิโชติสัมฤทธิ์
2. นายรัฐมงคล  น้อยนวน
3. นางสาวรัตติยากร  ค่าแพง
 
1. นายยศวีร์  ล่องทอง
 
25 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 77.22 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวชุติมา  ใจรักมิตรแท้
2. นางสาวรัตติกาล  กล่อมบรรจง
 
1. นายจวบ  สัตย์บุรุษ
2. นางสาวหงษ์วนา  เกตุบำรุง
 
26 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 74.2 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงพัณณิตา  แก้วนิล
2. เด็กหญิงศิริรัตน์  คำจันทร์
3. เด็กหญิงศิริลักษณ์  กองการ
 
1. นางสาวพัชรีย์  เสวีพงศ์
2. นางบังอร  เลิสพรสุขสวัสดิ์
 
27 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 78 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงอาภัสสร  รักคลี่
 
1. นางอุทัย  ภูวนันท์