สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนศึกษานารีวิทยา สพม. เขต ๑ (กรุงเทพมหานคร)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ ศูนย์การแข่งขัน
ระหว่าง วันที่ 3-20 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 2) ม.1-ม.3 61 ทองแดง 6 1. เด็กชายพิชญุตม์  รอดกลาง
2. เด็กชายวชิรญาณ   ตั้งศิริวิชัยกุล
3. เด็กชายศุภวุฒิ   เลาหะโชติ
 
1. นางสาวอารีรัตน์   ขวัญทะเล
2. นางนางเบญจมาศ  เหล่าเลี้ยงพันธ์
 
2 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 66.5 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวศิรภัสสร  เตชปีติกุล
2. นายสุทธิพงษ์  ทองบ้านเกาะ
3. นางสาวเพชรรัตน์  เลิศลิิ่วตระกูล
 
1. นายมนต์ชัย  พรหมหิตาทร
2. นายสัมพันธ์  พงษ์วุฒิประพันธ์
 
3 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 63 ทองแดง 9 1. เด็กหญิงชนม์ธีรา  บุญโต
2. เด็กหญิงณัชชา  วิชิตนันทกุล
3. เด็กหญิงนันท์นภัส  รัตนวิเชียร
 
1. นางสาวอรพร  อุนากรสวัสดิ์
2. นางสาวปรารถนา  สืบค้า
 
4 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6 65 ทองแดง 7 1. นายพิสุทธิ์  สุนทรกิติ
2. นางสาววรรษมน  พานทอง
3. นางสาวเพชรรัตน์  เจนถาวร
 
1. นายธงชัย  สุเมธพิพัธน์
2. นายยุทธศาสตร์  เกตุวิเศษกูล
 
5 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 66 ทองแดง 7 1. นางสาวกิตติกา  เดชมาก
2. นางสาวพิชญา  นิ่มทับทิม
3. นางสาววรรณพร  ยายีรัมย์
 
1. นางสาวบรรเจิด  จุมทา
2. นางสาวอุไรพร  ปิสันเทียะ
 
6 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6 62 ทองแดง 10 1. นายคณิติน  แสนปัญญา
2. นางสาวนาตยา  แก้วกัญญา
3. นายบัณฑิต  พลแสน
 
1. นางสาวสกุลนา  สิงห์ขจร
2. นายพันศักดิ์  สายแสงจันทร์
 
7 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6 69.99 ทองแดง 6 1. นางสาวชัชศจี  อุปการดี
2. นางสาวธิดารัตน์  แซ่จู
3. นางสาวพิชญ์สินี  ปาลศรี
4. นางสาวรุ่งระวี  โพธิ์แดง
5. นางสาวสริตา  ธรรมวิเศษ
 
1. นายทองคำ  พิมพา
2. นายสำราญ  คชฤทธิ์
 
8 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6 69.34 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวกนกวรรณ  เอี่ยมจินดา
2. นางสาวฑราวดี  เกตุแก้ว
3. นายธนาลักษณ์  เปียธัญญา
4. นายยุทธเดช  สิทธิอมร
5. นางสาวสิรินทรา  สีมาสมิทธ์
 
1. นายปวริศร์  วงศ์สุวรรณ
 
9 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 68 ทองแดง 9 1. เด็กหญิงชนัญดี  ชินบุตร
2. เด็กหญิงสุภาวดี  เดือนฉาย
 
1. นายประวิทย์  ไชยวรศิลป์
2. นางวันดี  เจียรศิลปดำรง
 
10 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 61 ทองแดง 12 1. นายนิธิวัฒน์  ดันมีแก้ว
2. นายพลวัฒน์  วิริยะพัฒนากุล
 
1. นายอนุรักษ์  ส่วนลม้าย
2. นายณรงค์ศักดิ์  พูลลมัย
 
11 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6 67 ทองแดง 9 1. นางสาวตวงรัตน์   เณรพรม
 
1. นางสาวภัทรริญญา   พรมผอง
 
12 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 61 ทองแดง 15 1. นางสาวปณิสรา   คำสิงห์
 
1. นางสาวภัทรริญญา   พรมผอง
 
13 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3 60 ทองแดง 10 1. เด็กชายพิชญ์พิพรรธ   สระแก้ว
 
1. นางสาววศินี  มามีวัฒนะ
 
14 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3 65.67 ทองแดง 5 1. เด็กชายนันทภรณ์   กออำไพ
 
1. นายพีระ  ดุลยะนันท์
 
15 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 69.33 ทองแดง 7 1. นางสาวพรจิรา   สืบทัพ
 
1. นายสำราญ  คชฤทธิ์
 
16 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 68.66 ทองแดง 7 1. เด็กหญิงสิริวลัย   ใบทอง
 
1. นายสำราญ  คชฤทธิ์
 
17 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6 68 ทองแดง 7 1. นายรัฐธรรมนูญ  พีชาตะนันท์
 
1. นายปวริศร์  วงศ์สุวรรณ
 
18 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 62.67 ทองแดง 8 1. เด็กชายกำชัย  ทีดี
2. เด็กชายธีรชาติ  เกินกัน
3. เด็กชายปิติพล  ชัยศรีอ้าย
4. เด็กชายปิยภัทร  ชัยศิริ
5. เด็กชายสยมภู  อรุณวิภากุล
6. เด็กชายสิรวิชญ์  เครือแก้ว
7. เด็กชายอาจณรงค์  ศรีนางแย้ม
8. เด็กชายเกษม  นิตยวัน
 
1. นายทองคำ  พิมพา
2. นายวิโรจน์  จันทร์ดี
3. นายนครินทร์  ในทอง
 
19 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 64 ทองแดง 6 1. นางสาวดรุณี  ชัยภูมิ
2. นางสาวปาณิสรา  คำสิงห์
3. นางสาววรนัน  ขันทอง
 
1. นายยศวีร์  ล่องทอง
 
20 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 65.33 ทองแดง 11 1. เด็กหญิงพิมพิสา  สาระไชย
2. เด็กชายวีรภัทร  เอมชาวนา
 
1. นางสาวปิยนุช  มณีเขียว
2. นางสาวมณีรัตน์  เจริญสุข
 
21 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 66 ทองแดง 5 1. เด็กหญิงณัฐกาญ  พัชรกิจไพบูลย์
2. เด็กหญิงณัฐวดี  ศรีโสภา
 
1. นายณรงค์  มาลี
2. นายวัชรพงษ์  ผลจันทร์
 
22 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3 60 ทองแดง 6 1. เด็กหญิงชลนิภา  มุขจั่น
2. เด็กหญิงณิชากร  แห้วเพ็ขร
 
1. นายวัชรพงษ์  ผลจันทร์
2. นางสาวศศิพร  คงทรัพย์