สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนศึกษานารีวิทยา สพม. เขต ๑ (กรุงเทพมหานคร)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ ศูนย์การแข่งขัน
ระหว่าง วันที่ 3-20 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.4-ม.6 58 เข้าร่วม 12 1. นางสาวฌาฬิตรา  งอกชัยภูมิ
 
1. นางสาวสุชญา  โพธินิล
 
2 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 12 เข้าร่วม 13 1. เด็กหญิงรวินท์นิภา  ชัยศิริจิรกุล
 
1. นายวิโรจน์  จันทร์ดี
 
3 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 36 เข้าร่วม 5 1. นางสาวเพชรรัตน์  เลิศลิ่วตระกูล
 
1. นายโยแมน  อิ่มถวิล
 
4 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 1) ม.4-ม.6 45 เข้าร่วม 6 1. นายกฤต  กลัดเจริญ
2. นายจิรัฏฐ์  เพ็ชรศักดา
3. นายอนพัทย์  โยธี
 
1. นายชวลิตร  จันทรเนตร
2. นายนิพล  ตีระมาศวณิช
 
5 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 49 เข้าร่วม 7 1. เด็กหญิงธนัชชา  ปิตาทาโย
2. นายรักศิลป์  ตองกลิ่น
 
1. นางสาวสุขกมล  จันทรเนตร
2. นางสาวนลัทธพร  ปาปักเข
 
6 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6 25 เข้าร่วม 11 1. นางสาวปาณิสรา  คำสิงห์
2. นางสาวเลิศลักษณ์  สวนโพธิ์
 
1. นายชวลิตร  จันทรเนตร
2. นายนิพล  ตีระมาศวณิช
 
7 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 9 เข้าร่วม 20 1. เด็กชายธนากร   ศรีตะบุตร
 
1. นายวรุฒ  กองสินธุ์
 
8 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 18 เข้าร่วม 16 1. นายรัฐมงคล  น้อยนวน
 
1. นางประทิน  รอดพันธ์
 
9 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 44 เข้าร่วม 5 1. เด็กหญิงณภัทรศิกานต์  อนันตวรพงศ์
2. เด็กชายพรชัย  มาอ่อน
3. เด็กชายรักศิลป์  ตองกลิ่น
 
1. นางสาวชุติมา  สาระกุล
2. นางสาวอุมาลี  สุไชยชิต
 
10 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 53 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงธิวาภรณ์  รุ่งพิรุณ
2. เด็กหญิงนงลักษณ์  แสงทอง
3. เด็กหญิงนันท์นภัส  ฮุงหวน
 
1. นางนิโลบล  สระแก้ว
2. นางสาววรรณภา  ศรีนนท์
 
11 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 54 เข้าร่วม 7 1. เด็กหญิงนิสากร  พรหมประทุม
2. เด็กหญิงอุไรวรรณ  ศรีฟ้า
 
1. นางนิโลบล  สระแก้ว
2. นางสาวปรารถนา  สืบค้า
 
12 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 40 เข้าร่วม 7 1. เด็กชายฐณัฐ์พัฒน์  จันทร์ทิพย์
2. เด็กชายภาคิน  จูพาย
 
1. นายคณิน  ประสพสมบัติ
 
13 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 40 เข้าร่วม 12 1. เด็กชายการันต์  นิเวศ
2. เด็กชายสิทธิพงษ์  อนุมอญ
 
1. นายธวัชชัย  ส่งเสริม
 
14 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 53.98 เข้าร่วม 7 1. เด็กชายจิรวัฒน์  สิงห์ทร
2. เด็กชายวริทธิ์ธร  ผลพนิชรัศมี
3. เด็กชายวิชยุตม์  แซ่จึง
4. เด็กชายสหัสวรรษ  ไทยอาจ
5. เด็กชายอัธพล  หนูวรรณะ
 
1. นางสาวพัชรีย์  เสวีพงศ์
2. นายสำราญ  คชฤทธิ์
 
15 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.1-ม.3 52.67 เข้าร่วม 8 1. เด็กชายธนาวุฒิ  แสงรีย์
 
1. นายวสันต์  อายุบเคน
 
16 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.1-ม.3 15 เข้าร่วม 8 1. เด็กชายชนกันต์  วราฤทธิชัย
 
1. นางสาวสุปราณี  บุญจิตร
 
17 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.4-ม.6 35 เข้าร่วม 5 1. นายกฤต  กลัดเจริญ
 
1. นางสาวสุปราณี  บุญจิตร
 
18 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3 44 เข้าร่วม 14 1. เด็กหญิงพันพัสสา  แก้วสวัสดิ์
 
1. นางสาวสุณีย์  สิงห์ประไพ
 
19 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.4-ม.6 46.3 เข้าร่วม 17 1. นางสาวณัฐวดี  จอกเล็ก
 
1. นางสาวสุนีย์  สิงห์ประไพ
 
20 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ASEAN QUIZ ม.1-ม.3 56 เข้าร่วม 16 1. เด็กหญิงภากานต์  ภิรมย์โสภา
2. เด็กหญิงสุภัสสรา  อินทพันธ์
 
1. นางสิริพร  พานิชเจริญ
 
21 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 57 เข้าร่วม 13 1. เด็กหญิงจารุณี  แซ่ลี้
2. เด็กหญิงธัญวรัตน์  บุญใจใหญ่
3. เด็กหญิงนันท์นภัส  พุฒพึ่งทรัพย์
 
1. นางสาวศศิธร  ชัยวัฒน์