สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนศึกษานารีวิทยา สพม. เขต ๑ (กรุงเทพมหานคร)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ ศูนย์การแข่งขัน
ระหว่าง วันที่ 3-20 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1-ม.3 79 เงิน ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงจิราภรณ์  รุ่งพิรุณ
 
1. นางสาวลำเพย  เปี่ยมบางบอน
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.4-ม.6 58 เข้าร่วม 12 1. นางสาวฌาฬิตรา  งอกชัยภูมิ
 
1. นางสาวสุชญา  โพธินิล
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 76 เงิน 6 1. เด็กหญิงธนัตตา  สีนวลจันทร์
 
1. นางสาวปารีรัฐ  มุมศิลป์
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.4-ม.6 79.33 เงิน 5 1. นางสาวพรรณพนัช  อัตตะ
 
1. นางจรัสแสง  ทองปลิว
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 80 ทอง 14 1. เด็กหญิงวลัยพรรณ  ไชยมาตร
 
1. นางอภิญญา  เกตุวิเศษกูล
 
6 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาววราลี  ขามป้อมนอก
 
1. นางชนิดา  แพวิเศษ
 
7 ภาษาไทย พาทีสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 82.66 ทอง 4 1. เด็กหญิงณัฐฐิณี  สุขพิสิษฐ
2. เด็กหญิงต้นข้าว  สุดสมพร
3. เด็กหญิงวันวลี  เปรมชื่น
 
1. นางอรนุช  สมพงษ์
 
8 ภาษาไทย พาทีสร้างสรรค์ ม.4-ม.6 79.58 เงิน 9 1. นางสาวนริศรา  วาลมุลตรี
2. นางสาวภัชชิญาภรณ์  สมัครสมาน
3. นางสาวสุดารัตน์  กลิ่นกลั่น
 
1. นางอรนุช  สมพงษ์
 
9 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กลอนสุภาพ ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กหญิงกษมา  สายจำปา
2. เด็กหญิงอธิติญา  ใหญ่สันเทียะ
 
1. นางสุรีย์พร  ยาทองไชย
2. นางสาวศุภมาส  ธรรมชาติ
 
10 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรองอินทรวิเชียรฉันท์ ม.4-ม.6 -1 - 1. นายกู้เกียรติ  นุชเสม
2. นายชัยพล  ศิริประทุม
 
1. นางชนิดา  แพวิเศษ
2. นางสาวศุภมาส  ธรรมชาติ
 
11 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 12 เข้าร่วม 13 1. เด็กหญิงรวินท์นิภา  ชัยศิริจิรกุล
 
1. นายวิโรจน์  จันทร์ดี
 
12 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 36 เข้าร่วม 5 1. นางสาวเพชรรัตน์  เลิศลิ่วตระกูล
 
1. นายโยแมน  อิ่มถวิล
 
13 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 1) ม.4-ม.6 45 เข้าร่วม 6 1. นายกฤต  กลัดเจริญ
2. นายจิรัฏฐ์  เพ็ชรศักดา
3. นายอนพัทย์  โยธี
 
1. นายชวลิตร  จันทรเนตร
2. นายนิพล  ตีระมาศวณิช
 
14 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 2) ม.1-ม.3 61 ทองแดง 6 1. เด็กชายพิชญุตม์  รอดกลาง
2. เด็กชายวชิรญาณ   ตั้งศิริวิชัยกุล
3. เด็กชายศุภวุฒิ   เลาหะโชติ
 
1. นางสาวอารีรัตน์   ขวัญทะเล
2. นางนางเบญจมาศ  เหล่าเลี้ยงพันธ์
 
15 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 49 เข้าร่วม 7 1. เด็กหญิงธนัชชา  ปิตาทาโย
2. นายรักศิลป์  ตองกลิ่น
 
1. นางสาวสุขกมล  จันทรเนตร
2. นางสาวนลัทธพร  ปาปักเข
 
16 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6 25 เข้าร่วม 11 1. นางสาวปาณิสรา  คำสิงห์
2. นางสาวเลิศลักษณ์  สวนโพธิ์
 
1. นายชวลิตร  จันทรเนตร
2. นายนิพล  ตีระมาศวณิช
 
17 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 9 เข้าร่วม 20 1. เด็กชายธนากร   ศรีตะบุตร
 
1. นายวรุฒ  กองสินธุ์
 
18 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 18 เข้าร่วม 16 1. นายรัฐมงคล  น้อยนวน
 
1. นางประทิน  รอดพันธ์
 
19 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 44 เข้าร่วม 5 1. เด็กหญิงณภัทรศิกานต์  อนันตวรพงศ์
2. เด็กชายพรชัย  มาอ่อน
3. เด็กชายรักศิลป์  ตองกลิ่น
 
1. นางสาวชุติมา  สาระกุล
2. นางสาวอุมาลี  สุไชยชิต
 
20 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 66.5 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวศิรภัสสร  เตชปีติกุล
2. นายสุทธิพงษ์  ทองบ้านเกาะ
3. นางสาวเพชรรัตน์  เลิศลิิ่วตระกูล
 
1. นายมนต์ชัย  พรหมหิตาทร
2. นายสัมพันธ์  พงษ์วุฒิประพันธ์
 
21 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 63 ทองแดง 9 1. เด็กหญิงชนม์ธีรา  บุญโต
2. เด็กหญิงณัชชา  วิชิตนันทกุล
3. เด็กหญิงนันท์นภัส  รัตนวิเชียร
 
1. นางสาวอรพร  อุนากรสวัสดิ์
2. นางสาวปรารถนา  สืบค้า
 
22 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6 65 ทองแดง 7 1. นายพิสุทธิ์  สุนทรกิติ
2. นางสาววรรษมน  พานทอง
3. นางสาวเพชรรัตน์  เจนถาวร
 
1. นายธงชัย  สุเมธพิพัธน์
2. นายยุทธศาสตร์  เกตุวิเศษกูล
 
23 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 53 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงธิวาภรณ์  รุ่งพิรุณ
2. เด็กหญิงนงลักษณ์  แสงทอง
3. เด็กหญิงนันท์นภัส  ฮุงหวน
 
1. นางนิโลบล  สระแก้ว
2. นางสาววรรณภา  ศรีนนท์
 
24 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายกิตติพัฒน์   พวงทอง
2. นายมนวัต  ชุ่มเย็น
3. นายรัฐมงคล  น้อยนวน
 
1. นางสาวสิริญญา  นิลนันท์
2. นายสมชาย  ศิริวิสูตร
 
25 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 66 ทองแดง 7 1. นางสาวกิตติกา  เดชมาก
2. นางสาวพิชญา  นิ่มทับทิม
3. นางสาววรรณพร  ยายีรัมย์
 
1. นางสาวบรรเจิด  จุมทา
2. นางสาวอุไรพร  ปิสันเทียะ
 
26 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6 62 ทองแดง 10 1. นายคณิติน  แสนปัญญา
2. นางสาวนาตยา  แก้วกัญญา
3. นายบัณฑิต  พลแสน
 
1. นางสาวสกุลนา  สิงห์ขจร
2. นายพันศักดิ์  สายแสงจันทร์
 
27 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 54 เข้าร่วม 7 1. เด็กหญิงนิสากร  พรหมประทุม
2. เด็กหญิงอุไรวรรณ  ศรีฟ้า
 
1. นางนิโลบล  สระแก้ว
2. นางสาวปรารถนา  สืบค้า
 
28 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 78 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวปุณยาพร  โง้วสวัสดิ์
2. นายสุรชาญ  เนตรจินดา
 
1. นายสมชาย  ศิริวิสูตร
2. นางสาววรรณิภา  ศรีนนท์
 
29 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 40 เข้าร่วม 7 1. เด็กชายฐณัฐ์พัฒน์  จันทร์ทิพย์
2. เด็กชายภาคิน  จูพาย
 
1. นายคณิน  ประสพสมบัติ
 
30 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 40 เข้าร่วม 12 1. เด็กชายการันต์  นิเวศ
2. เด็กชายสิทธิพงษ์  อนุมอญ
 
1. นายธวัชชัย  ส่งเสริม
 
31 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 53.98 เข้าร่วม 7 1. เด็กชายจิรวัฒน์  สิงห์ทร
2. เด็กชายวริทธิ์ธร  ผลพนิชรัศมี
3. เด็กชายวิชยุตม์  แซ่จึง
4. เด็กชายสหัสวรรษ  ไทยอาจ
5. เด็กชายอัธพล  หนูวรรณะ
 
1. นางสาวพัชรีย์  เสวีพงศ์
2. นายสำราญ  คชฤทธิ์
 
32 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6 69.99 ทองแดง 6 1. นางสาวชัชศจี  อุปการดี
2. นางสาวธิดารัตน์  แซ่จู
3. นางสาวพิชญ์สินี  ปาลศรี
4. นางสาวรุ่งระวี  โพธิ์แดง
5. นางสาวสริตา  ธรรมวิเศษ
 
1. นายทองคำ  พิมพา
2. นายสำราญ  คชฤทธิ์
 
33 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6 69.34 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวกนกวรรณ  เอี่ยมจินดา
2. นางสาวฑราวดี  เกตุแก้ว
3. นายธนาลักษณ์  เปียธัญญา
4. นายยุทธเดช  สิทธิอมร
5. นางสาวสิรินทรา  สีมาสมิทธ์
 
1. นายปวริศร์  วงศ์สุวรรณ
 
34 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 75.99 เงิน 16 1. เด็กหญิงพักตร์ชนก  เสือคง
 
1. นายรุ่งโรจน์  สว่างวัฒนาภัทราภรณ์
 
35 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 -1 -   1. นายรุ่งโรจน์  สว่างวัฒนาภัทราภรณ์
 
36 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 85.33 ทอง 6 1. นายณัฐวัฒน์  เนียมสุวรรณ
2. นางสาวรจนา  งามวงษา
 
1. นายปวริศร์  วงศ์สุวรรณ
2. นางสาววรัญชลี  นรินทร์
 
37 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปล ม.1-ม.6 86.34 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวกฤติยาณี  ฉัตรพิพัฒนผล
2. นางสาวณัฐนรี  พวงจันทร์ทิพย์
3. นางสาวทิวา  สุขแก้ว
4. นางสาวพรพักตร์  อ่วมสุข
5. นางสาวพรสวรรค์  ภูดี
6. นางสาวพักตร์ชนก  เสือคง
7. นางสาวภัสสร  พรูงาม
8. นางสาวลลัลกัลยา  ตรีธีรโรจน์
9. นางสาวสุพรรษา  จิรุณดา
10. นางสาวอัณศิยา  หมอลิบ
 
 
38 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.6 86 ทอง 4 1. นางสาวกนกพร  บัวงาม
2. เด็กหญิงชลธิชา  ศิริมา
3. เด็กหญิงดาวขวัญ  เพียรพร
4. เด็กหญิงทัศนียา  จั่นถลา
5. เด็กหญิงทัศนีย์  ทัศนธรรม
6. นางสาวทิฆัมพร  ทุเรียน
7. นางสาวผกาทิพย์  สังฆรักษ์
8. เด็กหญิงพรพรรณ  นพคุณ
9. เด็กหญิงพัชราภรณ์  บัวไถล
10. นางสาวภัคจิรา  สิงหเมธา
11. นางสาววราภรณ์  อนันตะ
12. นางสาววารุณี  ธุระพระ
13. เด็กหญิงศรัยฉัตร  มีบริบูรณ์
14. เด็กหญิงสุธาสินี  เทียบแสง
15. นางสาวอริสา  ค้าสบาย
 
1. นางสาววลัยลักษณ์  หาญสิงห์
2. นายเตวิทย์  ชูศักดิ์
3. นายวิวรรธน์  ศันสนียเมธา
4. นายเทียนชัย  เสียงเสนาะ
 
39 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 68 ทองแดง 9 1. เด็กหญิงชนัญดี  ชินบุตร
2. เด็กหญิงสุภาวดี  เดือนฉาย
 
1. นายประวิทย์  ไชยวรศิลป์
2. นางวันดี  เจียรศิลปดำรง
 
40 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 61 ทองแดง 12 1. นายนิธิวัฒน์  ดันมีแก้ว
2. นายพลวัฒน์  วิริยะพัฒนากุล
 
1. นายอนุรักษ์  ส่วนลม้าย
2. นายณรงค์ศักดิ์  พูลลมัย
 
41 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 73 เงิน 5 1. เด็กหญิงพรพรหม   พุฒิธนบุญญา
 
1. นางสาววศินี  มามีวัฒนะ
 
42 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6 67 ทองแดง 9 1. นางสาวตวงรัตน์   เณรพรม
 
1. นางสาวภัทรริญญา   พรมผอง
 
43 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 72 เงิน 9 1. เด็กชายอัครา   ผกากอง
 
1. นางสาววศินี  มามีวัฒนะ
 
44 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 61 ทองแดง 15 1. นางสาวปณิสรา   คำสิงห์
 
1. นางสาวภัทรริญญา   พรมผอง
 
45 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 78 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงจิตสุภา   อโนราช
 
1. นางสาววศินี  มามีวัฒนะ
 
46 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6 75 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวสลิลทิพย์   ยะฮาด
 
1. นางสาวภัทรริญญา   พรมผอง
 
47 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3 60 ทองแดง 10 1. เด็กชายพิชญ์พิพรรธ   สระแก้ว
 
1. นางสาววศินี  มามีวัฒนะ
 
48 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6 70 เงิน 14 1. นางสาววริศรา   ทองคำ
 
1. นางสาวภัทรริญญา   พรมผอง
 
49 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กชายลิปปกร   เพ็งเจริญ
 
1. นายพีระ  ดุลยะนันท์
 
50 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3 77 เงิน 5 1. เด็กหญิงจุฑาลักษณ์   เชนรัมย์
 
1. นายลิิขิต  น่วมนุ่ม
 
51 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายสิริวิมล   นันทะวิชัย
 
1. นายลิิขิต  น่วมนุ่ม
 
52 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3 65.67 ทองแดง 5 1. เด็กชายนันทภรณ์   กออำไพ
 
1. นายพีระ  ดุลยะนันท์
 
53 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.1-ม.3 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงดลยพร   วิวัฒน์
 
1. นายลิิขิต  น่วมนุ่ม
 
54 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงเครื่องสายวงเล็ก ม.1-ม.6 -1 - 1. เด็กชายจิรสิน  นันทะชัย
2. เด็กหญิงนันทภรณ์  กออำไพ
3. เด็กชายนิกร  สิทธิมงคล
4. เด็กหญิงปราถนา  สีเหลือง
5. เด็กหญิงปริมประภา  ศรีอรุณ
6. เด็กหญิงวลัยพรรณ  ไชยมาตร
7. เด็กหญิงสิรินาถ  พร้อมสง่า
8. เด็กหญิงแก้วกาญจนา  คุ้มกลิ่นแก้ว
 
1. นายลิขิต  น่วมนุ่ม
2. นายพีระ  ดุลยะนันท์
 
55 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 75.67 เงิน 6 1. เด็กชายวรายุส   พุ่มอ่ำ
 
1. นายสำราญ  คชฤทธิ์
 
56 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6 73.33 เงิน 8 1. นายวรเมธ  นามขันธ์
 
1. นายสำราญ  คชฤทธิ์
 
57 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 76.33 เงิน 12 1. เด็กหญิงกมลทิพย์   ใจซื่อ
 
1. นายสำราญ  คชฤทธิ์
 
58 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 78.33 เงิน 10 1. นางสาวธัญญาลักษณ์   ดาวใส
 
1. นายสำราญ  คชฤทธิ์
 
59 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.4-ม.6 -1 -    
60 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 69.33 ทองแดง 7 1. นางสาวพรจิรา   สืบทัพ
 
1. นายสำราญ  คชฤทธิ์
 
61 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 68.66 ทองแดง 7 1. เด็กหญิงสิริวลัย   ใบทอง
 
1. นายสำราญ  คชฤทธิ์
 
62 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6 73.67 เงิน 10 1. นางสาวธิดารัตน์   แซ่จู
 
1. นายสำราญ  คชฤทธิ์
 
63 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.4-ม.6 74 เงิน 6 1. นางสาวกนกวรรณ   หินวิเศษ
2. นางสาวศิริพร   โตเขียว
3. นางสาวศิริวรรณ   ทองเจริญ
4. นางสาวสุธิตา   ข้องนอก
5. นางสาวสุภาพร  แซ่ตั้น
6. นางสาวอริศรา    อุสาหะนั้นท์
 
1. นางสาวรังษิยา   ชูขันธ์
2. นางสาวพิมพ์ตะวัน  ศรีสาคร
 
64 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 76.33 เงิน 6 1. เด็กหญิงจันทรัช   คูหาทอง
2. เด็กหญิงทัศมาลี   จอมทรักษ์
3. เด็กหญิงนัทธมน   กุลกร
4. นางสาวนิชกานต์   พิมพ์ศักดิ์
5. เด็กหญิงพลอยภิมุข   ดีนวนพะเนา
6. เด็กหญิงศุภิสรา   หมอลิบ
7. เด็กหญิงอนุรดี   ประทุมแมน
8. เด็กหญิงเกษมณี   กุลพญา
 
1. นางสาวรังษิยา   ชูขันธ์
2. นางสาวพิมพ์ตะวัน  ศรีสาคร
 
65 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.1-ม.3 52.67 เข้าร่วม 8 1. เด็กชายธนาวุฒิ  แสงรีย์
 
1. นายวสันต์  อายุบเคน
 
66 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.4-ม.6 73 เงิน 7 1. นางสาวเพชรรัตน์  เจนถาวร
 
1. นายวสันต์  อายุบเคน
 
67 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.1-ม.3 15 เข้าร่วม 8 1. เด็กชายชนกันต์  วราฤทธิชัย
 
1. นางสาวสุปราณี  บุญจิตร
 
68 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.4-ม.6 35 เข้าร่วม 5 1. นายกฤต  กลัดเจริญ
 
1. นางสาวสุปราณี  บุญจิตร
 
69 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 85.8 ทอง 6 1. เด็กหญิงปิยาพัชร  สุทธิกุลสมบัติ
 
1. MissMarianne J.  Correa
 
70 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.4-ม.6 83.8 ทอง 12 1. นายคณิติน  แสนปัญญา
 
1. นางสาวเบญจวรรณ  ทองดอนพุ่ม
 
71 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3 44 เข้าร่วม 14 1. เด็กหญิงพันพัสสา  แก้วสวัสดิ์
 
1. นางสาวสุณีย์  สิงห์ประไพ
 
72 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.4-ม.6 46.3 เข้าร่วม 17 1. นางสาวณัฐวดี  จอกเล็ก
 
1. นางสาวสุนีย์  สิงห์ประไพ
 
73 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.1-ม.3 82.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงณัฐมน  โปยทอง
2. เด็กหญิงณัฐริกา  คงธนทวี
3. เด็กหญิงนววรรณ  พันทับ
4. เด็กหญิงนิรชา  พลายเล็ก
5. เด็กหญิงวิปรียา   ศิลาโชติ
 
1. นางรัชนี  รักพินิจ
2. MissMelanie  Oracion
 
74 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.4-ม.6 84.4 ทอง 5 1. นางสาวจุฑารัตน์  บุษพรรณ
2. นางสาวปรียาภรณ์  กันธรรม
3. นางสาววลัยพร  สมภักดี
4. นางสาวศศิยารินทร์  ยันตะบุศย์
5. นางสาวอิสราภรณ์  ปานเกษม
 
1. นางรัชนี  รักพินิจ
2. MissMelanie  Oracion
 
75 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6 68 ทองแดง 7 1. นายรัฐธรรมนูญ  พีชาตะนันท์
 
1. นายปวริศร์  วงศ์สุวรรณ
 
76 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาจีน ม.1-ม.3 73.67 เงิน 4 1. เด็กหญิงจันทรัช  คูหาทอง
 
1. นางสาวอภิญญา  สร้อยระย้า
 
77 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาจีน ม.4-ม.6 82 ทอง 6 1. นางสาวณัฏฐรักษ์  วัฒนาวณิชย์วุฒิ
 
1. นางสาวอภิญญา  สร้อยระย้า
 
78 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กหญิงแจ่มจันทร์  สระแก้ว
 
1. นายเสมียน  เรืองตังญาน
 
79 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 77 เงิน 4 1. นางสาวพิมพ์ลภัส  โยวะผุย
 
1. นายเสมียน  เรืองตังญาน
 
80 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ASEAN QUIZ ม.1-ม.3 56 เข้าร่วม 16 1. เด็กหญิงภากานต์  ภิรมย์โสภา
2. เด็กหญิงสุภัสสรา  อินทพันธ์
 
1. นางสิริพร  พานิชเจริญ
 
81 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ASEAN QUIZ ม.4-ม.6 84 ทอง 6 1. นายธนโชติ  ไชยสรณะ
2. นางสาวปาณิชา  วีรสินธพ
 
1. นางสิริพร  พานิชเจริญ
 
82 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 62.67 ทองแดง 8 1. เด็กชายกำชัย  ทีดี
2. เด็กชายธีรชาติ  เกินกัน
3. เด็กชายปิติพล  ชัยศรีอ้าย
4. เด็กชายปิยภัทร  ชัยศิริ
5. เด็กชายสยมภู  อรุณวิภากุล
6. เด็กชายสิรวิชญ์  เครือแก้ว
7. เด็กชายอาจณรงค์  ศรีนางแย้ม
8. เด็กชายเกษม  นิตยวัน
 
1. นายทองคำ  พิมพา
2. นายวิโรจน์  จันทร์ดี
3. นายนครินทร์  ในทอง
 
83 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ 1. นายกันต์ฐรัตน์  บัวคลี่
2. นายกีรติ  เจียรจินดารัตน์
3. นางสาวชัชศจี  อุปการดี
4. นางสาวณัชภัทร  สว่างจันทร์
5. นายบัณฑิต  พลแสน
6. นายปกรณ์  ปานเผือก
7. นางสาวพภัสสรณ์  งามรัศมีวงศ์
8. นายพรหมภพ  สุพรรณนพ
9. นางสาวศิริญญา  วงศ์เรือน
10. นางสาวอัญชิสา  นิยมกูล
 
1. นายอนุรักษ์  ส่วนลม้าย
2. นายณรงค์ศักดิ์  พูลลมัย
3. นายณัฐพร  แตงอ่อน
 
84 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 57 เข้าร่วม 13 1. เด็กหญิงจารุณี  แซ่ลี้
2. เด็กหญิงธัญวรัตน์  บุญใจใหญ่
3. เด็กหญิงนันท์นภัส  พุฒพึ่งทรัพย์
 
1. นางสาวศศิธร  ชัยวัฒน์
 
85 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 64 ทองแดง 6 1. นางสาวดรุณี  ชัยภูมิ
2. นางสาวปาณิสรา  คำสิงห์
3. นางสาววรนัน  ขันทอง
 
1. นายยศวีร์  ล่องทอง
 
86 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3 72.6 เงิน 7 1. เด็กหญิงกนิษฐา  แก้วกอง
2. เด็กหญิงปนัดดา  บิณฑโก
3. เด็กหญิงปาริชาติ  แก้วมะโนคำ
 
1. นางสาวศศิธร  ชัยวัฒน์
 
87 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.4-ม.6 72 เงิน 6 1. นางสาวพัชญ์ธนัน  อภิโชติสัมฤทธิ์
2. นายรัฐมงคล  น้อยนวน
3. นางสาวรัตติยากร  ค่าแพง
 
1. นายยศวีร์  ล่องทอง
 
88 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน A Math ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กชายธนวิชญ์  จันทรเนตร
2. เด็กหญิงพัชรพร  จันทร์แสงรัตน์
 
1. นางสาวนลัทพร  ปาปักเข
2. นางสาวภัทริฐา  ขาวงาม
 
89 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน A Math ม.4-ม.6 -1 - 1. นายธาราพล  บุญกล่อม
 
1. นางสุขกมล  จันทรเนตร
 
90 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันคำคม ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กหญิงธัญรดา  นิมิตจรัส
2. เด็กหญิงอภิสรา  สกุลช่างสกุล
 
1. นางสาวนริสรา  ปัญจ่าแก้ว
2. นางสาวอรจิรา  วงศ์ศิริ
 
91 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันคำคม ม.4-ม.6 -1 - 1. นางสาวนัยนา  มารุตพันธ์
 
1. นางสาวนริสรา  ปัญจ่าแก้ว
 
92 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 65.33 ทองแดง 11 1. เด็กหญิงพิมพิสา  สาระไชย
2. เด็กชายวีรภัทร  เอมชาวนา
 
1. นางสาวปิยนุช  มณีเขียว
2. นางสาวมณีรัตน์  เจริญสุข
 
93 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 81 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายวทัญญู  จรไชย
2. เด็กชายอัธพล  หนูวรรณะ
 
1. นายนายจวบ  สัตย์บุรุษ
2. นายดนัย  วินิจ
 
94 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวธมภร  ภัทรโสภาชัย
2. นางสาวเบญจมาภรณ์  ผู้อยู่สุข
 
1. นายดนัย  วินิจ
2. นายจวบ  สัตย์บุรุษ
 
95 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 66 ทองแดง 5 1. เด็กหญิงณัฐกาญ  พัชรกิจไพบูลย์
2. เด็กหญิงณัฐวดี  ศรีโสภา
 
1. นายณรงค์  มาลี
2. นายวัชรพงษ์  ผลจันทร์
 
96 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 -1 - 1. นายกีรติ  เจียรจินดารัตน์
2. นางสาวอาภรณ์  เพ็งพา
 
1. นายณัฎฐากูล  เลือดอนันต์
2. นางสาวศศิประภา  พรหมด้วง
 
97 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 82 ทอง 8 1. เด็กหญิงดรุณี  บุญยืน
2. เด็กหญิงบุษบา  คัสจรรย์
 
1. นางสาวศรีวรรณ  รอดทอง
2. นางสาวพรพรรณ  พุกชาวนา
 
98 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3 60 ทองแดง 6 1. เด็กหญิงชลนิภา  มุขจั่น
2. เด็กหญิงณิชากร  แห้วเพ็ขร
 
1. นายวัชรพงษ์  ผลจันทร์
2. นางสาวศศิพร  คงทรัพย์
 
99 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กหญิงธนาภรณ์  กุลบุตร
2. เด็กหญิงภัทราภรณ์  ครโสภา
 
1. นางสาวศรีวรรณ  รอดทอง
2. นางสาวพรพรรณ  พุกชาวนา
 
100 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.4-ม.6 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวกฤติยาณี  ฉัตรพิพัฒนผล
2. นางสาวธัญชนก  พิมมหา
 
1. นางสาวศรีวรรณ  รอดทอง
2. นางสาวพรพรรณ  พุกชาวนา
 
101 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.4-ม.6 93.7 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวปภาดา  สุดสายเนตร
2. นายปัญจพล  พุ่มพวง
 
1. นายจวบ  สัตย์บุรุษ
2. นางสาวหงษ์วนา  เกตุบำรุง
 
102 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 77.22 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวชุติมา  ใจรักมิตรแท้
2. นางสาวรัตติกาล  กล่อมบรรจง
 
1. นายจวบ  สัตย์บุรุษ
2. นางสาวหงษ์วนา  เกตุบำรุง
 
103 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กชายคุณากร  เข็มท้าว
2. เด็กหญิงชลธิชา  อุทัยภัทรวงศ์
3. เด็กหญิงธันยาภิญญ์  ตรีสอน
 
1. นายจวบ  สัตย์บุรุษ
2. นายเกษม  สูรย์ราช
 
104 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.4-ม.6 96 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวคณิศร  มูลวัง
2. นายคุณานนต์  เสรีเศวตรัตน์
3. นางสาวธีราพร  สระแก้ว
 
1. นายจวบ  สัตย์บุรุษ
2. นายเกษม  สูรย์ราช
 
105 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 85.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายก้องภพ  ซุยประสาร
2. นายปิยวัฒน์  กันอรุณ
 
1. นายณรงค์  มาลี
2. นางสาวหงษ์วนา  เกตุบำรุง
 
106 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 87.5 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงจารุภา  อำพล
2. เด็กหญิงพรหมพร  รัตนจงกล
3. เด็กหญิงวิภาวรรณ  จันทร์แจ้ง
 
1. นางสายชล  กุลละวณิชย์
2. นางสาวนาถยา  กรอบมุข
 
107 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงณัฐกานต์  กองปัญญา
2. เด็กหญิงปริมประภา  ศรีอรุณ
3. เด็กหญิงศิริพร  แสนท้าว
 
1. นางสาวพรปรีณัน  สมภักดี
2. นางสาวชุติประภา  ชัยแสน
 
108 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ม.4-ม.6 91.5 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวกวินทิพย์  ระแหง
2. นางสาวปิยรัชนี  ไวยธิศรี
3. นางสาวศิริพร  คชเสี้ยม
4. นางสาวสุดารัตน์  เกตุจันทร์
5. นางสาวอัตราภรณ์  เติมกล้า
6. นางสาวเยาวลักษณ์  โททอง
 
1. นางบังอร  เลิศพรสุขสวัสดิ์
 
109 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 74.2 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงพัณณิตา  แก้วนิล
2. เด็กหญิงศิริรัตน์  คำจันทร์
3. เด็กหญิงศิริลักษณ์  กองการ
 
1. นางสาวพัชรีย์  เสวีพงศ์
2. นางบังอร  เลิสพรสุขสวัสดิ์
 
110 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 80.8 ทอง 8 1. เด็กหญิงพรนิตา  ตาดี
2. เด็กหญิงภคพร  ศรศิลป์
3. เด็กหญิงศิรประภา  น้อยนิตย์
 
1. นางวิมล  ประคองโพธิ์ทอง
2. นางสาวอังคณา  สุทธิโพธิ์
 
111 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6 83.6 ทอง 5 1. นายธนาลักษณ  เปียธัญญา
2. นางสาวพรพรรณราย  กลัดเจริญ
3. นางสาววริศรา  ทองคำ
 
1. นางสุพร  สุขสโมสร
2. นางสาวปาณิสรา  สมจริงจงรัก
 
112 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.4-ม.6 83.5 ทอง 6 1. นางสาวทิพรัตน์  คนไว
2. นางสาวธีรนันท์  เชยพิชิต
3. นางสาวปิยธิดา  คงกล้า
 
1. นางสาวปราณิศา  รักท้วม
2. นางสาวพิมพ์พิชชา  ศรีรัตนากูล
 
113 การงานอาชีพ การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.4-ม.6 89 ทอง 5 1. นางสาวจันทิมา  ชำนาญ
2. นางสาวปภานัน  พลเมืองหล้า
3. นางสาวสุชาดา  วาทา
 
1. นางสาวนฤมล  สรัสสลักษณ์
2. นางสาวภิตินันท์  วีรจิตราวงศ์
 
114 เรียนร่วม - คณิตศาสตร์ การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายจตุพร  ปานพลอย
2. เด็กชายปฏิพล  ตุงคุณะ
 
1. นางดวงพร  สมทิพย์
2. นางสาววิภาพร  แก้วเนียม
 
115 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 78 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงอาภัสสร  รักคลี่
 
1. นางอุทัย  ภูวนันท์
 
116 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 80.75 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงติณณา  ทองรงค์
 
1. นางวิมล  ประคองโพธิ์ทอง
 
117 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องออทิสติก ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กชายไผท  ชาญเทศน์
 
1. นางอุทัย  ภูวนันท์
 
118 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.6 -1 - 1. เด็กหญิงนวลกนก  นวลแจ่ม
2. เด็กชายวงศธร  แก้วเกษ
 
1. นางอุทัย  ภูวนันท์
2. นางประทิน  รอดพันธ์