สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนสตรีวัดระฆัง สพม. เขต ๑ (กรุงเทพมหานคร)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ ศูนย์การแข่งขัน
ระหว่าง วันที่ 3-20 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.4-ม.6 81.66 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวศิริกร  ชิระกุล
 
1. นางสาวรัตติยา  มีเจริญ
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 86 ทอง 7 1. เด็กหญิงรัชนีกร  แสงอร่าม
 
1. นางกัญญาภัค  ทองมี
 
3 ภาษาไทย พาทีสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 80 ทอง 9 1. เด็กหญิงปวัญญา  ฉิมมารักษ์
2. เด็กหญิงศิริลักษณ์  นาคประสงค์
3. เด็กหญิงสกุลทิพย์  ม้ายพิมาย
 
1. นายพิสิทธิ์  สุวรรณธาดา
 
4 ภาษาไทย พาทีสร้างสรรค์ ม.4-ม.6 81.16 ทอง 6 1. นางสาวธนารีย์  เบ็ญจกรีฑา
2. นางสาวนพัตธร  สันประภา
3. นางสาวสาธิตา  เจษฎาภัทรกุล
 
1. นายพิสิทธิ์  สุวรรณธาดา
 
5 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงปาณิสรา  อนันต์วัฒนาวิทย์
2. เด็กหญิงพันวรรษา  กัสยากร
 
1. นางสาวอาภรณ์  เพลินพนา
2. นางสาวนลินรัตน์  งามเชื้อชิต
 
6 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครคุณธรรม ม.1-ม.6 82 ทอง 7 1. เด็กหญิงกัญญ์วรา  บุญทา
2. นางสาวกิดาการ  กุลเดชจิตรเจริญ
3. นางสาวจิรวรรณ  เหมะรังคะ
4. นางสาวณัฐพร  เชื้อพุทธ
5. นางสาวทัศนาภรณ์  เพ็งนวล
6. นางสาวธนัชชา  ปันปวน
7. นางสาวน้ำฝน  น้อยประชา
8. นางสาวปวิตรา  วิมลวรโชติ
9. นางสาวพรจิรา  แจ่มใส
10. นางสาวพรพรรณ  รักษาทรัพย์
11. นางสาวภควรรณ  ภู่พันธุ์ทองคำ
12. นางสาวภัทรนันท์  ประยูรวงศ์
13. เด็กหญิงมัชฌิมา  แสงกระจ่าง
14. นางสาวรัชนีกร  แสงอร่าม
15. นางสาวรุจรวี  คล้ายมอญ
16. นางสาวรุ้งตะวัน  เศรษฐีสมบติ
17. นางสาววริษา  ธีรธรรมธาดา
18. นางสาววิลาสินี  พวงโภคา
19. นางสาวศีตลา  อินทรตา
20. นางสาวสุธารินี  ขจรสิน
 
1. นางสาวนภัสรพี  เขมาชีวะ
2. นางโกสุม  สัมพลัง
3. นางสาวนฤมล  ประสิทธิศักดิ์
4. นายภาณุพงษ์  ไชยคง
5. นายพินิจ  เครือเหลา
 
7 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3 83.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงณัฐริณีย์  โอฬารดิลก
 
1. นายสิทธิชัย  ตันเจริญ
 
8 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3 92.33 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงจิราพร   โชติสนธ์
 
1. นายสิทธิชัย  ตันเจริญ
 
9 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.4-ม.6 89 ทอง 5 1. นางสาวชุติกาญจน์  เงินใบอ่อน
 
1. นายสิทธิชัย  ตันเจริญ
 
10 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3 91.33 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงพฤกษา  ประเสริฐผล
 
1. นายสิทธิชัย  ตันเจริญ
 
11 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.4-ม.6 96.67 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวพัฒน์นรี  ชุมเกษียน
 
1. นายสิทธิชัย  ตันเจริญ
 
12 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงเครื่องสายวงเล็ก ม.1-ม.6 88.33 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงณัฐริณีย์  โอฬารดิลก
2. นางสาวธนพร  คุ้มคลองโยง
3. เด็กหญิงธัญญากุล  ฉันท์พลากร
4. เด็กหญิงนฤทัย  ชำนาญยา
5. เด็กหญิงบุศรินทร์  ใจบุญ
6. เด็กหญิงบุษยาดา  คัมภิรานนท์
7. นางสาวปนิดา  บุญนาคแก้ว
8. นางสาวพัฒน์นรี  ชุมเกษียน
9. นางสาวโกสิรินทร์  หรั่งดารา
 
1. นายสิทธิชัย  ตันเจริญ
2. นางสาวพรรณธิภา  เซี่ยงฉิน
3. นายภมรศักดิ์  เกื้อหนองขุ่น
 
13 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสมเครื่องสายเครื่องเดี่ยว ม.1-ม.6 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงจิราพร   โชติสนธ์
2. นางสาวชุติกาญจน์  เงินใบอ่อน
3. เด็กหญิงณัฐริณีย์  โอฬารดิลก
4. นางสาวทักษพร  ลาวัณย์วงศ์วณิช
5. เด็กหญิงทัตพร  คุ้มเกตุ
6. เด็กหญิงธัญญากุล  ฉันท์พลากร
7. เด็กหญิงนฤทัย  ชำนาญยา
8. เด็กหญิงบุศรินทร์  ใจบุญ
9. เด็กหญิงบุษยาดา  คัมภิรานนท์
10. เด็กหญิงพฤกษา  ประเสริฐผล
11. เด็กหญิงรุจิรา  บัวไสว
12. นางสาวสุรัชวดี  จันทร์ป๋า
13. นางสาวอณุธิดา  ด้านเนาลา
14. นางสาวเพ็ญพิชชา  ชายทอง
15. นางสาวโกสิรินทร์  หรั่งดารา
 
1. นายสิทธิชัย  ตันเจริญ
2. นายภมรศักดิ์  เกื้อหนองขุ่น
3. นางสาวพรรณธิภา  เซี่ยงฉิน
4. นายพิชชาณัฐ  ตู้จินดา
 
14 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงชนิตสิรี  อนันทสุข
2. เด็กหญิงณภัทร  สมานไพศาล
3. เด็กหญิงณิชกมล  จงเจริญ
4. เด็กหญิงธิศวรรณ  นุ่มน้อย
5. เด็กหญิงประวินนา  ประดิษฐ์
6. เด็กหญิงภัณฑิรา  กิจวาส
7. เด็กหญิงภานิดา  สีมะลุน
8. เด็กหญิงรัชนก  ต่างสกุล
 
1. นางธนิตา  รัตนพันธ์
2. นางสาวอัถติยา  แสนสุดใจ
3. นางสาวจุไรวรรณ  วงศ์สุนทร
4. นางสาวมนจันทร์  พรหมกูล
 
15 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.4-ม.6 93.33 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวจุฑามาศ  โพธิ์จักร์
2. นางสาวช่อทิพย์  ชัยภูมิ
3. นางสาวธัญวรรณ  พลอยรัมย์
4. นางสาวธิติกานต์  สหวิศิษฏ์
5. นางสาวปภัสรา  กะจะนอก
6. นางสาวปิยนุช  เอี่ยมชื่น
7. นางสาวสิรภัทร  ทรวงทองหลาง
8. นางสาวอุษณีย์  โพธิ์เปี้ยศรี
 
1. นางธนิตา  รัตนพันธ์
2. นางสาวอัถติยา  แสนสุดใจ
3. นางสาวจุไรวรรณ  วงศ์สุนทร
4. นางสาวมนจันทร์  พรหมกูล
 
16 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.4-ม.6 81.8 ทอง 13 1. นางสาวภัคสุภา  คล้ายถม
 
1. นางสาวกิตติกุล  ชมสรรเสริญ
 
17 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาจีน ม.4-ม.6 80 ทอง 7 1. นางสาวพัชรไพลิน  ภูวธนสาร
 
1. นายสิทธิศักดิ์  ดีเสียง
 
18 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 83 ทอง 5 1. เด็กหญิงวราลี  วรปรีชา
2. เด็กหญิงวีรยา  ปัญญามีเสมอ
 
1. นางสาวจินดาเพ็ญ  ทองวัฒนานนท์
2. นางสาวเกศราภรณ์  พูนผล
 
19 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3 87.33 ทอง 4 1. เด็กหญิงฉัตราภรณ์  นาคกัน
2. เด็กหญิงพงศ์พัชรา  พจนา
 
1. นางสาวสุภาพร  บุญช่วย
2. นางสาวปิยดา  จันทร์เกตุ
 
20 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงรัตนา  โกศินานนท์
2. เด็กหญิงวรรณรัตน์  ศักดิ์สุริยา
 
1. นายสมเจต  หวังทอง
 
21 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 87 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวดลยา  รุ่งเรือง
2. นางสาวภัทรสุดา  ยะบุญวัน
 
1. นางสาวเกศราภรณ์  พูนผล
2. นางสาวจินดาเพ็ญ  ทองวัฒนานนท์
 
22 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 86.75 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงจารุภา  จงประจักษ์สกุล
2. เด็กหญิงจารุวรรณ  นรการ
3. เด็กหญิงบุญยานุช  แผ่ความดี
 
1. นางปราณี  เขียวฉลัว
2. นางสาวกรรณิการ์  กำธร
 
23 การงานอาชีพ การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 93.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงรุจิรา  บัวไสว
2. เด็กหญิงวรัญญา  ทองแสง
3. เด็กหญิงวิสุดา  อำมินทร์
 
1. นางปราณี  เขียวฉลัว
2. นางสาวกรรณิการ์  กำธร
 
24 การงานอาชีพ การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.4-ม.6 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวชลธิชา  ประสงค์ศิลป์
2. นางสาวนันทภรณ์  คงศิริพาณิชย์
3. นางสาวปิยวรรณ  สมบูรณ์
 
1. นางปราณี  เขียวฉลัว
2. นางสาวกรรณิการ์  กำธร