สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนสตรีวัดระฆัง สพม. เขต ๑ (กรุงเทพมหานคร)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ ศูนย์การแข่งขัน
ระหว่าง วันที่ 3-20 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1-ม.3 70 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงพรนัชชา  เกลี้ยงไธสง
 
1. นางสาวมัญชิรา  สุดมุข
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 73.66 เงิน 8 1. เด็กหญิงภัทรดา  วงศ์ชูเวช
 
1. นางสาวรัตติยา  มีเจริญ
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 74 เงิน 8 1. นางสาวจิรนันท์  ยางงาม
 
1. นางกัญญาภัค  ทองมี
 
4 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 75 เงิน 4 1. เด็กหญิงกนิษฐา  จันทธัมโม
2. เด็กหญิงน้ำฝน  ลูกนก
3. เด็กหญิงสโรชา  นาคสนอง
 
1. นางสาวรุ่งนภา  วิสิฐจิรากร
2. นายนิธิกร  ดีรัมย์
 
5 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6 70 เงิน 5 1. นางสาวจิรนันท์  ยางงาม
2. นางสาวณัชวนันก์  สุวรรณเรือง
3. นางสาวนัทช์ชามญช์  ปรีชาดำรงศักดิ์
4. นางสาวปิยวรรณ  สมบูรณ์
5. นางสาวศุภิสรา  ธิแสง
 
1. นายพิศณุ  เจริญสุข
2. นางสาวนภัสรพี  เขมาชีวะ
 
6 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.4-ม.6 79.33 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวโกสิรินทร์  หรั่งดารา
 
1. นายสิทธิชัย  ตันเจริญ
 
7 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3 77 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงบุศรินทร์  ใจบุญ
 
1. นายสิทธิชัย  ตันเจริญ
 
8 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3 75 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงบุษยาดา  คัมภิรานนท์
 
1. นายสิทธิชัย  ตันเจริญ
 
9 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3 72.33 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงณัฐสรา  ธงอาษา
 
1. นายสิทธิชัย  ตันเจริญ
 
10 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.4-ม.6 78 เงิน 7 1. นางสาวชุติกาญจน์  เกียรติพันธุ์สดใส
2. เด็กหญิงบุษญมาส  ศรีโยธิน
 
1. นายสมเจต  หวังทอง