สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนสตรีวัดระฆัง สพม. เขต ๑ (กรุงเทพมหานคร)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ ศูนย์การแข่งขัน
ระหว่าง วันที่ 3-20 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.4-ม.6 63 ทองแดง 4 1. นางสาวพลอยไพลิน  ศิริสม
 
1. นางสาวมัญชิรา  สุดมุข
 
2 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6 67 ทองแดง 9 1. นางสาวกัญญ์พิดา  งามศิริ
2. นางสาวกิตติยาภรณ์  ญาติวังกลุ่ม
3. นางสาวสุวพัชร  ชิดเชื้อ
 
1. นายเด่นพงศ์  ฉัตรสุวรรณ
2. นางสาวจารุณี  เอนกนวล
 
3 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 60 ทองแดง 15 1. เด็กหญิงอรรัมภา  สุดสวาท
2. เด็กหญิงเจสิตา  อ่อนเกตุพล
 
1. นางบุญศรี  ศิริวัฒนาตระกูล
2. นางชญาณ์นิจ  เปี่ยมจันทร์
 
4 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 63.6 ทองแดง 19 1. เด็กหญิงธนัชชา  ปันปวน
 
1. นางสาวกิตติกุล  ชมสรรเสริญ
 
5 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.4-ม.6 69.83 ทองแดง 4 1. นางสาวนริศรา  พึ่งประชา
 
1. นางสาวอภิพร  คงขวัญยงค์
 
6 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ASEAN QUIZ ม.1-ม.3 68 ทองแดง 6 1. เด็กหญิงกิดาการ  กุลเดชจิตรเจริญ
2. เด็กหญิงนิศารัตน์  มณีศรี
 
1. นายจิรัชย์  เปียศิริ
 
7 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 61 ทองแดง 10 1. เด็กหญิงภัททิยา  ลุสุข
2. เด็กหญิงรัตนะวิไล  เฉลิมชัย
3. เด็กหญิงสุกัญญา  สุขขี
 
1. นางสาววาสินี  ศรีเคลือบ
2. นางสาวจันทร์นารี  เขียดแก้ว
 
8 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 69.67 ทองแดง 9 1. เด็กหญิงพรทิพา  แจ่มผล
2. เด็กหญิงพิมพ์ชนก  อุ่นอบ
 
1. นายสมเจต  หวังทอง
2. นางสาวภาษิตา  เข็มนาค
 
9 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.4-ม.6 61 ทองแดง 13 1. นางสาวณัฐฤฌา  ขนมเปีย
2. นางสาวธัญรดา  อรุณวรรณ
 
1. นางสาวจินดาเพ็ญ  ทองวัฒนานนท์
2. นางสาวเกศราภรณ์  พูนผล