สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนสตรีวัดระฆัง สพม. เขต ๑ (กรุงเทพมหานคร)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ ศูนย์การแข่งขัน
ระหว่าง วันที่ 3-20 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 15 เข้าร่วม 11 1. เด็กหญิงสุดาสิริ  หวง
 
1. นางสาวนารีนาถ  วิโรจน์กุล
 
2 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 4 เข้าร่วม 27 1. นางสาวศุภนิดา  เกิดสุวรรณ
 
1. นายคณพล  สายงาม
 
3 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 21 เข้าร่วม 11 1. เด็กหญิงดรุณี  กิมทรง
 
1. นายณัฐพล  คชาธร
 
4 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 24 เข้าร่วม 11 1. นางสาวณัฐชยา  ประเสริฐวิริยะ
 
1. นายพิษณุ  โชติวงษ์
 
5 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 41 เข้าร่วม 7 1. เด็กหญิงภัทรดา  วงศ์ชูเวช
2. เด็กหญิงศุภิสรา  วัฒนอริยกิจ
3. เด็กหญิงแพรวา  พิณสุวรรณ
 
1. นางสาวอาภรณ์  เพลินพนา
2. นางสาวรุ่งนภา  วิสิฐจิรากร
 
6 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 39 เข้าร่วม 12 1. นางสาวชนิศา  ชาวบ้านเกาะ
2. นางสาววาสนา  บัวแย้ม
3. นางสาวอมรศรี  เหมือนศาสตร์
 
1. นางสาวจารุณี  เอนกนวล
2. นายนิธิกร  ดีรัมย์
 
7 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 55 เข้าร่วม 18 1. นางสาวขวัญจิรา  อ่อนละม่อม
2. นางสาวพิมพ์สุภา  เพิ่มญาติ
 
1. นางชญาณ์นิจ  เปี่ยมจันทร์
2. นางบุุญศรี  ศิริวัฒนาตระกูล
 
8 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.4-ม.6 34.5 เข้าร่วม 17 1. นางสาวปาณิศา  สัยโชติ
 
1. นางลัดดา  แหวนทอง
 
9 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3 41.25 เข้าร่วม 17 1. เด็กหญิงรัชนีกร  แสงอร่าม
 
1. นางสาวอภิพร  คงขวัญยงค์
 
10 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ASEAN QUIZ ม.4-ม.6 59 เข้าร่วม 14 1. นางสาวกันต์ฤทัย  คงศิริ
2. นางสาวบุญวิภา  พรหมศร
 
1. นายจิรัชย์  เปียศิริ
 
11 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 50 เข้าร่วม 7 1. นางสาวพิชญา  เวชจันทร์
2. นางสาวพุธิตา  สิงห์วงศ์ษา
3. นางสาวศิวพร  จันทนานุวัฒน์
 
1. นางสาววาสินี  ศรีเคลือบ
2. นางสาวจันทร์นารี  เขียดแก้ว
 
12 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 58.67 เข้าร่วม 6 1. นางสาวทัตพร  โคตรพัฒน์
2. นางสาวลักษณพร  นิทัศน์นรเศรษฐ์
 
1. นางสาวจินดาเพ็ญ  ทองวัฒนานนท์
2. นางสาวเกศราภรณ์  พูนผล