สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนสตรีวัดระฆัง สพม. เขต ๑ (กรุงเทพมหานคร)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ ศูนย์การแข่งขัน
ระหว่าง วันที่ 3-20 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1-ม.3 70 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงพรนัชชา  เกลี้ยงไธสง
 
1. นางสาวมัญชิรา  สุดมุข
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.4-ม.6 63 ทองแดง 4 1. นางสาวพลอยไพลิน  ศิริสม
 
1. นางสาวมัญชิรา  สุดมุข
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 73.66 เงิน 8 1. เด็กหญิงภัทรดา  วงศ์ชูเวช
 
1. นางสาวรัตติยา  มีเจริญ
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.4-ม.6 81.66 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวศิริกร  ชิระกุล
 
1. นางสาวรัตติยา  มีเจริญ
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 86 ทอง 7 1. เด็กหญิงรัชนีกร  แสงอร่าม
 
1. นางกัญญาภัค  ทองมี
 
6 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 74 เงิน 8 1. นางสาวจิรนันท์  ยางงาม
 
1. นางกัญญาภัค  ทองมี
 
7 ภาษาไทย พาทีสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 80 ทอง 9 1. เด็กหญิงปวัญญา  ฉิมมารักษ์
2. เด็กหญิงศิริลักษณ์  นาคประสงค์
3. เด็กหญิงสกุลทิพย์  ม้ายพิมาย
 
1. นายพิสิทธิ์  สุวรรณธาดา
 
8 ภาษาไทย พาทีสร้างสรรค์ ม.4-ม.6 81.16 ทอง 6 1. นางสาวธนารีย์  เบ็ญจกรีฑา
2. นางสาวนพัตธร  สันประภา
3. นางสาวสาธิตา  เจษฎาภัทรกุล
 
1. นายพิสิทธิ์  สุวรรณธาดา
 
9 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 15 เข้าร่วม 11 1. เด็กหญิงสุดาสิริ  หวง
 
1. นางสาวนารีนาถ  วิโรจน์กุล
 
10 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 4 เข้าร่วม 27 1. นางสาวศุภนิดา  เกิดสุวรรณ
 
1. นายคณพล  สายงาม
 
11 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 21 เข้าร่วม 11 1. เด็กหญิงดรุณี  กิมทรง
 
1. นายณัฐพล  คชาธร
 
12 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 24 เข้าร่วม 11 1. นางสาวณัฐชยา  ประเสริฐวิริยะ
 
1. นายพิษณุ  โชติวงษ์
 
13 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 41 เข้าร่วม 7 1. เด็กหญิงภัทรดา  วงศ์ชูเวช
2. เด็กหญิงศุภิสรา  วัฒนอริยกิจ
3. เด็กหญิงแพรวา  พิณสุวรรณ
 
1. นางสาวอาภรณ์  เพลินพนา
2. นางสาวรุ่งนภา  วิสิฐจิรากร
 
14 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 39 เข้าร่วม 12 1. นางสาวชนิศา  ชาวบ้านเกาะ
2. นางสาววาสนา  บัวแย้ม
3. นางสาวอมรศรี  เหมือนศาสตร์
 
1. นางสาวจารุณี  เอนกนวล
2. นายนิธิกร  ดีรัมย์
 
15 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 75 เงิน 4 1. เด็กหญิงกนิษฐา  จันทธัมโม
2. เด็กหญิงน้ำฝน  ลูกนก
3. เด็กหญิงสโรชา  นาคสนอง
 
1. นางสาวรุ่งนภา  วิสิฐจิรากร
2. นายนิธิกร  ดีรัมย์
 
16 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6 67 ทองแดง 9 1. นางสาวกัญญ์พิดา  งามศิริ
2. นางสาวกิตติยาภรณ์  ญาติวังกลุ่ม
3. นางสาวสุวพัชร  ชิดเชื้อ
 
1. นายเด่นพงศ์  ฉัตรสุวรรณ
2. นางสาวจารุณี  เอนกนวล
 
17 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงปาณิสรา  อนันต์วัฒนาวิทย์
2. เด็กหญิงพันวรรษา  กัสยากร
 
1. นางสาวอาภรณ์  เพลินพนา
2. นางสาวนลินรัตน์  งามเชื้อชิต
 
18 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กหญิงชนกนันท์  จันทร์เรือง
2. เด็กหญิงณัฐวรรณ  แย้มมั่งมี
3. เด็กหญิงนภัสกร  พงษ์รักไทย
4. เด็กหญิงนลินภรณ์  สุดสาคร
5. เด็กหญิงแพรวา  พิณสุวรรณ
 
1. นายพิศณุ  เจริญสุข
2. นางสาวนฤมล  ประสิทธิศักดิ์
 
19 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6 70 เงิน 5 1. นางสาวจิรนันท์  ยางงาม
2. นางสาวณัชวนันก์  สุวรรณเรือง
3. นางสาวนัทช์ชามญช์  ปรีชาดำรงศักดิ์
4. นางสาวปิยวรรณ  สมบูรณ์
5. นางสาวศุภิสรา  ธิแสง
 
1. นายพิศณุ  เจริญสุข
2. นางสาวนภัสรพี  เขมาชีวะ
 
20 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครคุณธรรม ม.1-ม.6 82 ทอง 7 1. เด็กหญิงกัญญ์วรา  บุญทา
2. นางสาวกิดาการ  กุลเดชจิตรเจริญ
3. นางสาวจิรวรรณ  เหมะรังคะ
4. นางสาวณัฐพร  เชื้อพุทธ
5. นางสาวทัศนาภรณ์  เพ็งนวล
6. นางสาวธนัชชา  ปันปวน
7. นางสาวน้ำฝน  น้อยประชา
8. นางสาวปวิตรา  วิมลวรโชติ
9. นางสาวพรจิรา  แจ่มใส
10. นางสาวพรพรรณ  รักษาทรัพย์
11. นางสาวภควรรณ  ภู่พันธุ์ทองคำ
12. นางสาวภัทรนันท์  ประยูรวงศ์
13. เด็กหญิงมัชฌิมา  แสงกระจ่าง
14. นางสาวรัชนีกร  แสงอร่าม
15. นางสาวรุจรวี  คล้ายมอญ
16. นางสาวรุ้งตะวัน  เศรษฐีสมบติ
17. นางสาววริษา  ธีรธรรมธาดา
18. นางสาววิลาสินี  พวงโภคา
19. นางสาวศีตลา  อินทรตา
20. นางสาวสุธารินี  ขจรสิน
 
1. นางสาวนภัสรพี  เขมาชีวะ
2. นางโกสุม  สัมพลัง
3. นางสาวนฤมล  ประสิทธิศักดิ์
4. นายภาณุพงษ์  ไชยคง
5. นายพินิจ  เครือเหลา
 
21 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กหญิงจิรพร  เสาร์จันทร์
2. เด็กหญิงณภัทร  สมานไพศาล
 
1. นางสาวนภัสรพี  เขมาชีวะ
2. นางสาวนฤมล  ประสิทธิศักดิ์
 
22 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 -1 - 1. นางสาวอุษามาส  กิตติธรรม
2. นางสาวเบญจวรรณ  ครุฑวิเศษ
 
1. นางสาวนภัสรพี  เขมาชีวะ
2. นางสาวนฤมล  ประสิทธิศักดิ์
 
23 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 60 ทองแดง 15 1. เด็กหญิงอรรัมภา  สุดสวาท
2. เด็กหญิงเจสิตา  อ่อนเกตุพล
 
1. นางบุญศรี  ศิริวัฒนาตระกูล
2. นางชญาณ์นิจ  เปี่ยมจันทร์
 
24 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 55 เข้าร่วม 18 1. นางสาวขวัญจิรา  อ่อนละม่อม
2. นางสาวพิมพ์สุภา  เพิ่มญาติ
 
1. นางชญาณ์นิจ  เปี่ยมจันทร์
2. นางบุุญศรี  ศิริวัฒนาตระกูล
 
25 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3 83.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงณัฐริณีย์  โอฬารดิลก
 
1. นายสิทธิชัย  ตันเจริญ
 
26 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3 92.33 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงจิราพร   โชติสนธ์
 
1. นายสิทธิชัย  ตันเจริญ
 
27 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.4-ม.6 89 ทอง 5 1. นางสาวชุติกาญจน์  เงินใบอ่อน
 
1. นายสิทธิชัย  ตันเจริญ
 
28 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3 91.33 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงพฤกษา  ประเสริฐผล
 
1. นายสิทธิชัย  ตันเจริญ
 
29 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.4-ม.6 79.33 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวโกสิรินทร์  หรั่งดารา
 
1. นายสิทธิชัย  ตันเจริญ
 
30 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3 77 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงบุศรินทร์  ใจบุญ
 
1. นายสิทธิชัย  ตันเจริญ
 
31 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.4-ม.6 96.67 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวพัฒน์นรี  ชุมเกษียน
 
1. นายสิทธิชัย  ตันเจริญ
 
32 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3 75 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงบุษยาดา  คัมภิรานนท์
 
1. นายสิทธิชัย  ตันเจริญ
 
33 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3 72.33 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงณัฐสรา  ธงอาษา
 
1. นายสิทธิชัย  ตันเจริญ
 
34 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงเครื่องสายวงเล็ก ม.1-ม.6 88.33 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงณัฐริณีย์  โอฬารดิลก
2. นางสาวธนพร  คุ้มคลองโยง
3. เด็กหญิงธัญญากุล  ฉันท์พลากร
4. เด็กหญิงนฤทัย  ชำนาญยา
5. เด็กหญิงบุศรินทร์  ใจบุญ
6. เด็กหญิงบุษยาดา  คัมภิรานนท์
7. นางสาวปนิดา  บุญนาคแก้ว
8. นางสาวพัฒน์นรี  ชุมเกษียน
9. นางสาวโกสิรินทร์  หรั่งดารา
 
1. นายสิทธิชัย  ตันเจริญ
2. นางสาวพรรณธิภา  เซี่ยงฉิน
3. นายภมรศักดิ์  เกื้อหนองขุ่น
 
35 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสมเครื่องสายเครื่องเดี่ยว ม.1-ม.6 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงจิราพร   โชติสนธ์
2. นางสาวชุติกาญจน์  เงินใบอ่อน
3. เด็กหญิงณัฐริณีย์  โอฬารดิลก
4. นางสาวทักษพร  ลาวัณย์วงศ์วณิช
5. เด็กหญิงทัตพร  คุ้มเกตุ
6. เด็กหญิงธัญญากุล  ฉันท์พลากร
7. เด็กหญิงนฤทัย  ชำนาญยา
8. เด็กหญิงบุศรินทร์  ใจบุญ
9. เด็กหญิงบุษยาดา  คัมภิรานนท์
10. เด็กหญิงพฤกษา  ประเสริฐผล
11. เด็กหญิงรุจิรา  บัวไสว
12. นางสาวสุรัชวดี  จันทร์ป๋า
13. นางสาวอณุธิดา  ด้านเนาลา
14. นางสาวเพ็ญพิชชา  ชายทอง
15. นางสาวโกสิรินทร์  หรั่งดารา
 
1. นายสิทธิชัย  ตันเจริญ
2. นายภมรศักดิ์  เกื้อหนองขุ่น
3. นางสาวพรรณธิภา  เซี่ยงฉิน
4. นายพิชชาณัฐ  ตู้จินดา
 
36 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงชนิตสิรี  อนันทสุข
2. เด็กหญิงณภัทร  สมานไพศาล
3. เด็กหญิงณิชกมล  จงเจริญ
4. เด็กหญิงธิศวรรณ  นุ่มน้อย
5. เด็กหญิงประวินนา  ประดิษฐ์
6. เด็กหญิงภัณฑิรา  กิจวาส
7. เด็กหญิงภานิดา  สีมะลุน
8. เด็กหญิงรัชนก  ต่างสกุล
 
1. นางธนิตา  รัตนพันธ์
2. นางสาวอัถติยา  แสนสุดใจ
3. นางสาวจุไรวรรณ  วงศ์สุนทร
4. นางสาวมนจันทร์  พรหมกูล
 
37 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.4-ม.6 93.33 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวจุฑามาศ  โพธิ์จักร์
2. นางสาวช่อทิพย์  ชัยภูมิ
3. นางสาวธัญวรรณ  พลอยรัมย์
4. นางสาวธิติกานต์  สหวิศิษฏ์
5. นางสาวปภัสรา  กะจะนอก
6. นางสาวปิยนุช  เอี่ยมชื่น
7. นางสาวสิรภัทร  ทรวงทองหลาง
8. นางสาวอุษณีย์  โพธิ์เปี้ยศรี
 
1. นางธนิตา  รัตนพันธ์
2. นางสาวอัถติยา  แสนสุดใจ
3. นางสาวจุไรวรรณ  วงศ์สุนทร
4. นางสาวมนจันทร์  พรหมกูล
 
38 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.4-ม.6 34.5 เข้าร่วม 17 1. นางสาวปาณิศา  สัยโชติ
 
1. นางลัดดา  แหวนทอง
 
39 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 63.6 ทองแดง 19 1. เด็กหญิงธนัชชา  ปันปวน
 
1. นางสาวกิตติกุล  ชมสรรเสริญ
 
40 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.4-ม.6 81.8 ทอง 13 1. นางสาวภัคสุภา  คล้ายถม
 
1. นางสาวกิตติกุล  ชมสรรเสริญ
 
41 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3 41.25 เข้าร่วม 17 1. เด็กหญิงรัชนีกร  แสงอร่าม
 
1. นางสาวอภิพร  คงขวัญยงค์
 
42 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.4-ม.6 69.83 ทองแดง 4 1. นางสาวนริศรา  พึ่งประชา
 
1. นางสาวอภิพร  คงขวัญยงค์
 
43 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาจีน ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กหญิงแพรกานต์  อัศวทวีโชค
 
1. นายสิทธิศักดิ์  ดีเสียง
 
44 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาจีน ม.4-ม.6 80 ทอง 7 1. นางสาวพัชรไพลิน  ภูวธนสาร
 
1. นายสิทธิศักดิ์  ดีเสียง
 
45 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ASEAN QUIZ ม.1-ม.3 68 ทองแดง 6 1. เด็กหญิงกิดาการ  กุลเดชจิตรเจริญ
2. เด็กหญิงนิศารัตน์  มณีศรี
 
1. นายจิรัชย์  เปียศิริ
 
46 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ASEAN QUIZ ม.4-ม.6 59 เข้าร่วม 14 1. นางสาวกันต์ฤทัย  คงศิริ
2. นางสาวบุญวิภา  พรหมศร
 
1. นายจิรัชย์  เปียศิริ
 
47 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 61 ทองแดง 10 1. เด็กหญิงภัททิยา  ลุสุข
2. เด็กหญิงรัตนะวิไล  เฉลิมชัย
3. เด็กหญิงสุกัญญา  สุขขี
 
1. นางสาววาสินี  ศรีเคลือบ
2. นางสาวจันทร์นารี  เขียดแก้ว
 
48 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 50 เข้าร่วม 7 1. นางสาวพิชญา  เวชจันทร์
2. นางสาวพุธิตา  สิงห์วงศ์ษา
3. นางสาวศิวพร  จันทนานุวัฒน์
 
1. นางสาววาสินี  ศรีเคลือบ
2. นางสาวจันทร์นารี  เขียดแก้ว
 
49 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กหญิงเจนศุภางค์  หงษ์ทอง
 
1. นางสาวหทัยรัตน์  รำพึงจิตต์
 
50 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันซูโดกุ ม.4-ม.6 -1 - 1. เด็กหญิงนางสาวพรนัชชา  นิธิตรีรัตน์
 
1. นางสาวหทัยรัตน์  รำพึงจิตต์
 
51 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 69.67 ทองแดง 9 1. เด็กหญิงพรทิพา  แจ่มผล
2. เด็กหญิงพิมพ์ชนก  อุ่นอบ
 
1. นายสมเจต  หวังทอง
2. นางสาวภาษิตา  เข็มนาค
 
52 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 58.67 เข้าร่วม 6 1. นางสาวทัตพร  โคตรพัฒน์
2. นางสาวลักษณพร  นิทัศน์นรเศรษฐ์
 
1. นางสาวจินดาเพ็ญ  ทองวัฒนานนท์
2. นางสาวเกศราภรณ์  พูนผล
 
53 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 83 ทอง 5 1. เด็กหญิงวราลี  วรปรีชา
2. เด็กหญิงวีรยา  ปัญญามีเสมอ
 
1. นางสาวจินดาเพ็ญ  ทองวัฒนานนท์
2. นางสาวเกศราภรณ์  พูนผล
 
54 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3 87.33 ทอง 4 1. เด็กหญิงฉัตราภรณ์  นาคกัน
2. เด็กหญิงพงศ์พัชรา  พจนา
 
1. นางสาวสุภาพร  บุญช่วย
2. นางสาวปิยดา  จันทร์เกตุ
 
55 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงรัตนา  โกศินานนท์
2. เด็กหญิงวรรณรัตน์  ศักดิ์สุริยา
 
1. นายสมเจต  หวังทอง
 
56 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.4-ม.6 78 เงิน 7 1. นางสาวชุติกาญจน์  เกียรติพันธุ์สดใส
2. เด็กหญิงบุษญมาส  ศรีโยธิน
 
1. นายสมเจต  หวังทอง
 
57 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.4-ม.6 61 ทองแดง 13 1. นางสาวณัฐฤฌา  ขนมเปีย
2. นางสาวธัญรดา  อรุณวรรณ
 
1. นางสาวจินดาเพ็ญ  ทองวัฒนานนท์
2. นางสาวเกศราภรณ์  พูนผล
 
58 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 87 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวดลยา  รุ่งเรือง
2. นางสาวภัทรสุดา  ยะบุญวัน
 
1. นางสาวเกศราภรณ์  พูนผล
2. นางสาวจินดาเพ็ญ  ทองวัฒนานนท์
 
59 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 86.75 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงจารุภา  จงประจักษ์สกุล
2. เด็กหญิงจารุวรรณ  นรการ
3. เด็กหญิงบุญยานุช  แผ่ความดี
 
1. นางปราณี  เขียวฉลัว
2. นางสาวกรรณิการ์  กำธร
 
60 การงานอาชีพ การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 93.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงรุจิรา  บัวไสว
2. เด็กหญิงวรัญญา  ทองแสง
3. เด็กหญิงวิสุดา  อำมินทร์
 
1. นางปราณี  เขียวฉลัว
2. นางสาวกรรณิการ์  กำธร
 
61 การงานอาชีพ การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.4-ม.6 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวชลธิชา  ประสงค์ศิลป์
2. นางสาวนันทภรณ์  คงศิริพาณิชย์
3. นางสาวปิยวรรณ  สมบูรณ์
 
1. นางปราณี  เขียวฉลัว
2. นางสาวกรรณิการ์  กำธร