สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนสตรีวัดระฆัง สพม. เขต ๑ (กรุงเทพมหานคร)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ ศูนย์การแข่งขัน
ระหว่าง วันที่ 3-20 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

กลุ่มสาระการเรียนรู้ : เน€เธ˜เธŠเน€เธ˜เธ‘เน€เธ˜๏ฟฝเน€เธ˜๏ฟฝเน€เธ˜เธเน€เธ˜เธˆเน€เธ˜เธ–เน€เธ˜๏ฟฝเน€เธ˜เธ‰เน€เธ˜เธ’ เน€เธ˜เธˆเน€เธ˜เธ’เน€เธ˜เธŠเน€เธ˜๏ฟฝเน€เธ˜เธ’เน€เธ™๏ฟฝเน€เธ˜เธ…เน€เธ˜เธเน€เธ˜เธ‡เน€เธ˜เธ‘เน€เธ˜โ€™เน€เธ˜๏ฟฝเน€เธ˜๏ฟฝเน€เธ˜เธƒเน€เธ˜เธƒเน€เธ˜เธ

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กหญิงชนกนันท์  จันทร์เรือง
2. เด็กหญิงณัฐวรรณ  แย้มมั่งมี
3. เด็กหญิงนภัสกร  พงษ์รักไทย
4. เด็กหญิงนลินภรณ์  สุดสาคร
5. เด็กหญิงแพรวา  พิณสุวรรณ
 
1. นายพิศณุ  เจริญสุข
2. นางสาวนฤมล  ประสิทธิศักดิ์
 
2 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6 70 เงิน 5 1. นางสาวจิรนันท์  ยางงาม
2. นางสาวณัชวนันก์  สุวรรณเรือง
3. นางสาวนัทช์ชามญช์  ปรีชาดำรงศักดิ์
4. นางสาวปิยวรรณ  สมบูรณ์
5. นางสาวศุภิสรา  ธิแสง
 
1. นายพิศณุ  เจริญสุข
2. นางสาวนภัสรพี  เขมาชีวะ
 
3 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครคุณธรรม ม.1-ม.6 82 ทอง 7 1. เด็กหญิงกัญญ์วรา  บุญทา
2. นางสาวกิดาการ  กุลเดชจิตรเจริญ
3. นางสาวจิรวรรณ  เหมะรังคะ
4. นางสาวณัฐพร  เชื้อพุทธ
5. นางสาวทัศนาภรณ์  เพ็งนวล
6. นางสาวธนัชชา  ปันปวน
7. นางสาวน้ำฝน  น้อยประชา
8. นางสาวปวิตรา  วิมลวรโชติ
9. นางสาวพรจิรา  แจ่มใส
10. นางสาวพรพรรณ  รักษาทรัพย์
11. นางสาวภควรรณ  ภู่พันธุ์ทองคำ
12. นางสาวภัทรนันท์  ประยูรวงศ์
13. เด็กหญิงมัชฌิมา  แสงกระจ่าง
14. นางสาวรัชนีกร  แสงอร่าม
15. นางสาวรุจรวี  คล้ายมอญ
16. นางสาวรุ้งตะวัน  เศรษฐีสมบติ
17. นางสาววริษา  ธีรธรรมธาดา
18. นางสาววิลาสินี  พวงโภคา
19. นางสาวศีตลา  อินทรตา
20. นางสาวสุธารินี  ขจรสิน
 
1. นางสาวนภัสรพี  เขมาชีวะ
2. นางโกสุม  สัมพลัง
3. นางสาวนฤมล  ประสิทธิศักดิ์
4. นายภาณุพงษ์  ไชยคง
5. นายพินิจ  เครือเหลา
 
4 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กหญิงจิรพร  เสาร์จันทร์
2. เด็กหญิงณภัทร  สมานไพศาล
 
1. นางสาวนภัสรพี  เขมาชีวะ
2. นางสาวนฤมล  ประสิทธิศักดิ์
 
5 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 -1 - 1. นางสาวอุษามาส  กิตติธรรม
2. นางสาวเบญจวรรณ  ครุฑวิเศษ
 
1. นางสาวนภัสรพี  เขมาชีวะ
2. นางสาวนฤมล  ประสิทธิศักดิ์