สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนสตรีวัดอัปสรสวรรค์ สพม. เขต ๑ (กรุงเทพมหานคร)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ ศูนย์การแข่งขัน
ระหว่าง วันที่ 3-20 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย พาทีสร้างสรรค์ ม.4-ม.6 81.16 ทอง 6 1. นางสาวจิตติมน  หมั่นบำรุง
2. นางสาวจิตอาภา  จันทา
3. นางสาวพรทิพา  เทพประยูร
 
1. นางสาวบุญมี  พิมพบุตร
2. นางสาวณฐพรรณ  เจนปัญญากุล
 
2 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวพิชชาภา  ลาภนิมิตอนันต์
2. นางสาวสิริรักษ์  สันติทวีฤกษ์
 
1. นางสาวชญานิศ  ทองมาก
2. นางสาวศรัญญา  พิมพ์สิน
 
3 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 96.31 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงขวัญจิราพร  บุญผล
2. เด็กหญิงจันทิมา  ดวงจินดา
3. เด็กหญิงณฐอร  ทองหุล
4. เด็กหญิงเบญจวรรณ  ขยายศรี
5. เด็กหญิงเบญญทิพย์  แสงศรี
 
1. นางสาวอุบล  รังสิตวัธน์
2. นางสาวธัญลักษณ์  ละอองแก้ว
 
4 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6 89.32 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวจิตติมน  หมั่นบำรุง
2. นางสาวพัทธมน  วาดเขียน
3. นางสาวรัตน์ทัตยา  ปิ่นเสริมสูตรศรี
4. นางสาวสาวิตรี  สุขจิตย์
5. นางสาวอรวรา  โชหนู
 
1. นางสาวอุบล  รังสิตวัธน์
2. นางสาวธัญลักษณ์  ละอองแก้ว
 
5 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 83.64 ทอง 9 1. เด็กหญิงสุวิมล  แก้วจันทร์
 
1. นางสาวพจนีย์  ทองบุญ
 
6 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 84.65 ทอง 9 1. นางสาวชนาพร  จิตติศักดิ์
 
1. นางภาสวดี  ชูแข
 
7 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปล ม.1-ม.6 86.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงจุฑามาศ  ศรีอุดม
2. นางสาวธันยพร  สร้อยระย้า
3. นางสาวธันย์ชนก  จูงระฆังทอง
4. เด็กหญิงปรียาภรณ์  มารอด
5. เด็กหญิงมัลลิกา  โมรินทร์
6. นางสาวมุกรดา  ตั้งโชควิพุธ
7. เด็กหญิงรมยากร  ประทุมพวง
8. เด็กหญิงวาริษา  วาจาดี
9. นางสาวศุภิสรา  กันชนะ
10. นางสาวอัยลดา  ศรีบุญ
 
1. พระมหารังสฤทธิ์  จิตปัญโญ
2. นายสุรัตน์  กะลัมพะทัต
3. นางสาวพรพรรณ  ศรีสิริรัตน์
 
8 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงนพภัสสร  สินธุวานนท์
2. เด็กหญิงพรศิริ  วงษ์วาสนา
 
1. นางกัญจนา  เหลี่ยมสมบัติ
2. นางเสงี่ยม  ภัทรโกศล
 
9 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 81 ทอง 7 1. เด็กหญิงเบญจวรรณ  ขยายศรี
 
1. นางระวีวรรณ  ศิริวาลย์
 
10 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวรุ่งนภา  อภิชัย
 
1. นางระวีวรรณ  ศิริวาลย์
 
11 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงเบญจวรรณ  ขยายศรี
 
1. นางสาวอุบล  รังสิตวัธน์
 
12 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 94.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงศิรภัสสร  เจริญสุข
 
1. นางสาวจีราภรณ์  ศรีสำราญ
 
13 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 87.66 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวอุณาพร  ชลอเดช
 
1. นางสาวจีราภรณ์  ศรีสำราญ
 
14 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6 85.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวรุ่งนภา  อภิชัย
 
1. นางสาวอุบล  รังสิตวัธน์
 
15 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 89.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงกฤติยา  สุภารักษเมธา
2. เด็กหญิงพิณรัตน์  ตราชู
3. เด็กหญิงภาณุมาศ  สนธิมาศ
4. เด็กหญิงวาริษา  วาจาดี
5. เด็กหญิงวิลาสินี  ชุ่มเย็น
6. เด็กหญิงศิรประภา  ยะวงษ์ศรี
7. เด็กหญิงอดิศา  พุกกะรัตน์
8. เด็กหญิงอิศราภรณ์  เลิศวัฒนมงคล
 
1. นางสาวนวพรรณ  จันทร
2. นางวรวรรณ  สัตย์เพริศพราย
3. นายภาณุวัฒน์  ธรรมกิจวัฒน์
4. นางสาวณัฏฐา  สุทนต์
 
16 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.4-ม.6 90.5 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวอินทิรา  โชติวุฒิ
 
1. นางสาวกาญจนา  วุฒิศักดิ์
 
17 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 86.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงสุปรียา  บุญประสม
 
1. นางสาววิราณี  โพธิพงศา
 
18 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.1-ม.3 80.6 ทอง 5 1. เด็กหญิงฐิติกา  ประภาพรพิพัฒน์
2. เด็กหญิงธัญรดา  บุญแสน
3. เด็กหญิงสรชา  ธรรมอาภาพร
4. เด็กหญิงอัญธิมาศ  ทองเต่าหมก
5. เด็กหญิงเบญจทรัพย์  งามธรรมคุณ
 
1. นางสาวอัจฉรา  พิทักษ์เสรีธรรม
2. นางสาวอุบล  รังสิตวัธน์
 
19 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.4-ม.6 86.2 ทอง 4 1. นางสาวดวงกมล  สุนทรวุฒิไกร
2. นางสาวธัญญานี  ตู้ศรีทอง
3. นางสาวปุณยภา  วิศวกรวิศิษฎ์
4. นางสาวรุจิรา  ณ ทองแป้น
5. นางสาวอภิญญา  ทรัพย์บำรุงสกุล
 
1. นางสาวอัจฉรา  พิทักษ์เสรีธรรม
2. นางสาวอุบล  รังสิตวัธน์
 
20 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาจีน ม.4-ม.6 80 ทอง 10 1. นางสาวอินทิรา  โชติวุฒิ
 
1. นางสาววรรณนิสา  สายญาติ
 
21 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ASEAN QUIZ ม.4-ม.6 84 ทอง 5 1. นางสาวดวงกมล  สุนทรวุฒิไกร
2. นางสาวพัชธร  พลยะเดช
 
1. นางสาวพิชญาภัค  มัยวงศ์
2. นางสาวอัจฉรา  พิทักษ์เสรีธรรม
 
22 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3 86 ทอง 7 1. เด็กหญิงกรกต  แซ่ตั้ง
2. เด็กหญิงทาริกา  อนุมาตย์
 
1. นายสิทธิขนิษฐ์  อาจหาญ
2. นายบรรเจิด  เผ่าอินทร์จันทร์
 
23 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 84.67 ทอง 7 1. นางสาวพรภัทร  สมสี
2. นางสาวพิชชาภา  ลาภนิมิตอนันต์
 
1. นายสิทธิขนิษฐ์  อาจหาญ
2. นายจิรภาส  อาภามาศกุล
 
24 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 86.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงณิชนันท์  จันทวงค์
2. เด็กหญิงนันทิพร  แจ่มจำรัส
3. เด็กหญิงบุณยาพร  สินธุอุส่าห์
 
1. นายอำนาจ  เรือนทิพย์
2. นางศรีฟ้า  เรือนทิพย์