สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนสตรีวัดอัปสรสวรรค์ สพม. เขต ๑ (กรุงเทพมหานคร)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ ศูนย์การแข่งขัน
ระหว่าง วันที่ 3-20 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.4-ม.6 77 เงิน 17 1. นางสาวสุรีย์วรรณ  ศิริทรานนท์
 
1. นางใบศรี  เนตรสืบสาย
 
2 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 2) ม.1-ม.3 75 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงฝ้าย  พิทักษ์ญาณ
2. เด็กหญิงศศิธร  ตั้งบุญชู
3. เด็กหญิงสุภิสรา  อภิชิตวิทยา
 
1. นางสาวสิรินทร์พร  วงศ์พีรกุล
2. นางสาววรวรรณ  เจติยวรรณ
 
3 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 2) ม.4-ม.6 75 เงิน 5 1. นางสาวธัญญานี  ตู้ศรีทอง
2. นางสาวยุพยง  จันทร์สระน้อย
3. นางสาววรลดา  เงื่องกระโทก
 
1. นางสาวอัญชลี  มนูญเลิศกิจ
2. นางสาววรวรรณ  เจติยวรรณ
 
4 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 75.68 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงกรวิภา  มุขภักดี
2. เด็กหญิงลันนา  ชัยสุวรรณ
3. เด็กหญิงวันทพร  ชาญด้วยกิจ
4. เด็กหญิงศศิประภา  ณ นคร
5. เด็กหญิงอรพรรณ  ธนารักษ์พงศกร
 
1. นางสาวบุตรียา  รัตนมณี
2. นายจิรภาส  อาภามาศกุล
 
5 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 73 เงิน 15 1. เด็กหญิงปาลิตา  สิมะบวรสุทธิ์
2. เด็กหญิงอัญธิภา  หล่อวัฒนศิริกุล
 
1. นางวิไลวรรณ  ยมตะโก
2. นางสาวรวิรัตน์  วันลิโก
 
6 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 72 เงิน 21 1. นางสาวจันทร์ทิพย์  ทิมดี
2. นางสาวอมรรัตน์  นิใจ
 
1. นางจิราวรรณ  รัตนากร
2. นายอนุศักดิ์  ติรสถิตย์
 
7 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 78 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวญาณิศา  เก้าเอี้ยน
2. นางสาวอัญชิสา  ปัญญศิริกุล
 
1. นายสุรพงษ์  บุญศิริวัฒน์วานิช
2. นางกัญจนา  เหลี่ยมสมบัติ
 
8 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 79 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวอรวรา  โชหนู
 
1. นางสาวอุบล  รังสิตวัธน์
 
9 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 78 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงเบญญทิพย์  แสงศรี
 
1. นางสาวอุบล  รังสิตวัธน์
 
10 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 77 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงปรียาภรณ์  งามสิมะ
2. เด็กหญิงรัตติยากร  แก้วจันทร์
3. เด็กหญิงสุธิดา  แก้วรักษา
 
1. นางสาวชณัญธิดา  เสสตะญาติ
2. นางวรวรรณ  สัตย์เพริศพราย
 
11 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 72 เงิน 7 1. เด็กหญิงฐิติกา  ชูเวทย์
2. เด็กหญิงนันทชนก  ยอดสิงห์
 
1. นายสิทธิขนิษฐ์  อาจหาญ
2. นายจิรภาส  อาภามาศกุล
 
12 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 79 เงิน 9 1. เด็กหญิงวราภรณ์  พิมล
2. เด็กหญิงวริษฐา  พึ่งเสมา
 
1. นายสิทธิขนิษฐ์  อาจหาญ
2. นายบรรเจิด  เผ่าอินทร์จันทร์
 
13 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 76 เงิน 4 1. เด็กหญิงชนิกานต์  แซ่คู
2. เด็กหญิงอัญมณี  สุทวีทรัพย์
 
1. นายสิทธิขนิษฐ์  อาจหาญ
2. นายสุวัชชัย  เครือตราชู
 
14 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.4-ม.6 76 เงิน 7 1. นางสาวธัญญาเรศ  สกุลคู
2. นางสาวพริมา  กาลา
 
1. นายสิทธิขนิษฐ์  อาจหาญ
2. นายบรรเจิด  เผ่าอินทร์จันทร์
 
15 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.4-ม.6 73.67 เงิน 9 1. นางสาวณัฏฐณิชา  นิยมจันทร์
2. นางสาวนลินรัตน์  แสงจันทร์
 
1. นายสิทธิขนิษฐ์  อาจหาญ
2. นายสุวัชชัย  เครือตราชู