สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนสตรีวัดอัปสรสวรรค์ สพม. เขต ๑ (กรุงเทพมหานคร)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ ศูนย์การแข่งขัน
ระหว่าง วันที่ 3-20 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1-ม.3 66 ทองแดง 18 1. เด็กหญิงสุภิสรา  อภิชิตวิทยา
 
1. นางพรรณี  ชื่นอุไทย
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.4-ม.6 63 ทองแดง 9 1. นางสาวพัชธร  พลยะเดช
 
1. นางพรรณี  ชื่นอุไทย
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 69 ทองแดง 29 1. เด็กหญิงศวิตา  ปัตตะพงศ์
 
1. นางมณี  ธรรมายน
 
4 ภาษาไทย พาทีสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 67.66 ทองแดง 20 1. เด็กหญิงขวัญจิราพร  บุญผล
2. เด็กหญิงพรศิริ  วงษ์วาสนา
3. เด็กหญิงสุธิดา  นาคน้อย
 
1. นางสาวบุญมี  พิมพบุตร
2. นางสาวณฐพรรณ  เจนปัญญากุล
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรองอินทรวิเชียรฉันท์ ม.4-ม.6 66 ทองแดง ชนะเลิศ 1. นางสาวศุภาภัค  ศิริประยูร
2. นางสาวสุพิชา  มุ่งซ่อนกลาง
 
1. นายประสิทธิ์  โพธิสระ
2. นางบังอร  ปวีณฐิติกาล
 
6 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6 65 ทองแดง 13 1. นางสาววิฐิตา  วันทะสิงห์
2. นางสาววิภาดา  สะสมทรัพย์
3. นางสาวอิสราภรณ์  โพธิ์ทิพย์
 
1. นางสาวศรัญญา  พิมพ์สิน
2. นางสาวชญานิศ  ทองมาก
 
7 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6 68 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวกัญจนรัตน์  เอี่ยมปรัชญา
2. นางสาวปรีดารัตน์  มีชูฤทธิ์
3. นางสาวพลอยไพริล  เสียงแจ้ว
 
1. นางสาวศรัญญา  พิมพ์สิน
2. นางสาวชญานิศ  ทองมาก
 
8 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 64 ทองแดง 4 1. เด็กหญิงธัญชนก  ชนะชาญวงศ์
2. เด็กหญิงอรณิชา  ภัทรกิจนิธิกุล
 
1. นางสาวระพีร์พัชญ์  สอนเครือ
 
9 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.4-ม.6 67 ทองแดง 9 1. นางสาวตรียพรรณ  ดิสกุล
2. นางสาวนันทนัช  เนียมชื่น
3. นางสาวปัญธิกา  หลงสมบูรณ์
4. นางสาวปุณยภา  วิศวกรวิศิษฎ์
5. นางสาวพิมพ์สิริ  โฉมสิริ
 
1. นางวรวรรณ  สัตย์เพริศพราย
 
10 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.4-ม.6 64 ทองแดง 9 1. นางสาวชัญญานุช  นันทศักดิ์พรชัย
 
1. นางอุไร  รุ่งศรีสวัสดิ์
 
11 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.4-ม.6 66.32 ทองแดง 17 1. นางสาวกัญญ์วรา  ประดิษฐากร
 
1. นางสาววิราณี  โพธิพงศา
 
12 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.4-ม.6 66.8 ทองแดง 9 1. นางสาววิภาดา  สะสมทรัพย์
 
1. นางสาวเพลินพิศ  เพ็ชรแจ้ง
 
13 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 66 ทองแดง 6 1. นางสาวนพมาศ  โอภาสวรรัตน์
2. นางสาวพลอย  พัดสมร
 
1. นายสิทธิขนิษฐ์  อาจหาญ
2. นายบรรเจิด  เผ่าอินทร์จันทร์