สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนสตรีวัดอัปสรสวรรค์ สพม. เขต ๑ (กรุงเทพมหานคร)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ ศูนย์การแข่งขัน
ระหว่าง วันที่ 3-20 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 54.33 เข้าร่วม 35 1. เด็กหญิงธนารีย์  ชื่นวงศ์นาม
 
1. นางสาวปรตี  ประทุมสุวรรณ์
 
2 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 15 เข้าร่วม 10 1. เด็กหญิงนุชนาถ  วังยพงศ์สถาพร
 
1. นางสาวกาญจนา  บุญมาลี
 
3 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 26 เข้าร่วม 8 1. นางสาวธัญญรัตน์  กุลเจริญธนโชติ
 
1. นางอนงค์  ตรีมังคลายน
 
4 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6 45 เข้าร่วม 5 1. นางสาวมุทิตา  ธวัชสุภา
2. นางสาวสุนทรี  เลิศอภิรักษ์วงศ์
 
1. นายกิตติภัฏ  รัตตนุสสรณ์
2. นางสาวทัศนีย์  เขาไข่แก้ว
 
5 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 12 เข้าร่วม 17 1. เด็กหญิงณัฐธิดา  ชินอิสระยศ
 
1. นางสาวศุภาวรรณ  ผลสง่า
 
6 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 33 เข้าร่วม 9 1. นางสาวภาวิณี  จรัสศรีมณี
 
1. นางสาวจริยา  เขตนิมิตร
 
7 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.1-ม.3 54.33 เข้าร่วม 10 1. เด็กหญิงสรชา  ธรรมอาภาพร
 
1. นางสาวกาญจนา  วุฒิศักดิ์
 
8 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.1-ม.3 20 เข้าร่วม 10 1. เด็กหญิงนวรัตน์  คาร์บันดา
 
1. นางอุไร  รุ่งศรีสวัสดิ์
 
9 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3 59.17 เข้าร่วม 5 1. เด็กหญิงธัญรดา  ชัยสนิท
 
1. นางสาวเพลินพิศ  เพ็ชรแจ้ง
 
10 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 58 เข้าร่วม 6 1. นางสาวแวนดา  ชนะกุลไพศาล
 
1. นายธรรมนูญ  ลพรวี
 
11 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ASEAN QUIZ ม.1-ม.3 58 เข้าร่วม 16 1. เด็กหญิงอัญธิมาศ  ทองเต่าหมก
2. เด็กหญิงเบญจทรัพย์  งามธรรมคุณ
 
1. นางสาวพิชญาภัค  มัยวงศ์
2. นางสาวอัจฉรา  พิทักษ์เสรีธรรม