สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนสตรีวัดอัปสรสวรรค์ สพม. เขต ๑ (กรุงเทพมหานคร)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ ศูนย์การแข่งขัน
ระหว่าง วันที่ 3-20 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1-ม.3 66 ทองแดง 18 1. เด็กหญิงสุภิสรา  อภิชิตวิทยา
 
1. นางพรรณี  ชื่นอุไทย
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.4-ม.6 63 ทองแดง 9 1. นางสาวพัชธร  พลยะเดช
 
1. นางพรรณี  ชื่นอุไทย
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 54.33 เข้าร่วม 35 1. เด็กหญิงธนารีย์  ชื่นวงศ์นาม
 
1. นางสาวปรตี  ประทุมสุวรรณ์
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.4-ม.6 77 เงิน 17 1. นางสาวสุรีย์วรรณ  ศิริทรานนท์
 
1. นางใบศรี  เนตรสืบสาย
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 69 ทองแดง 29 1. เด็กหญิงศวิตา  ปัตตะพงศ์
 
1. นางมณี  ธรรมายน
 
6 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 -1 - 1. นางสาวอรวรา  โชหนู
 
1. นางมณี  ธรรมายน
 
7 ภาษาไทย พาทีสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 67.66 ทองแดง 20 1. เด็กหญิงขวัญจิราพร  บุญผล
2. เด็กหญิงพรศิริ  วงษ์วาสนา
3. เด็กหญิงสุธิดา  นาคน้อย
 
1. นางสาวบุญมี  พิมพบุตร
2. นางสาวณฐพรรณ  เจนปัญญากุล
 
8 ภาษาไทย พาทีสร้างสรรค์ ม.4-ม.6 81.16 ทอง 6 1. นางสาวจิตติมน  หมั่นบำรุง
2. นางสาวจิตอาภา  จันทา
3. นางสาวพรทิพา  เทพประยูร
 
1. นางสาวบุญมี  พิมพบุตร
2. นางสาวณฐพรรณ  เจนปัญญากุล
 
9 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กลอนสุภาพ ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กหญิงนันทิดา  วิวาห์สุข
2. เด็กหญิงไพลิน  จันทร์หอม
 
1. นายประสิทธิ์  โพธิสระ
2. นางบังอร  ปวีณฐิติกาล
 
10 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรองอินทรวิเชียรฉันท์ ม.4-ม.6 66 ทองแดง ชนะเลิศ 1. นางสาวศุภาภัค  ศิริประยูร
2. นางสาวสุพิชา  มุ่งซ่อนกลาง
 
1. นายประสิทธิ์  โพธิสระ
2. นางบังอร  ปวีณฐิติกาล
 
11 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 15 เข้าร่วม 10 1. เด็กหญิงนุชนาถ  วังยพงศ์สถาพร
 
1. นางสาวกาญจนา  บุญมาลี
 
12 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 26 เข้าร่วม 8 1. นางสาวธัญญรัตน์  กุลเจริญธนโชติ
 
1. นางอนงค์  ตรีมังคลายน
 
13 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 2) ม.1-ม.3 75 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงฝ้าย  พิทักษ์ญาณ
2. เด็กหญิงศศิธร  ตั้งบุญชู
3. เด็กหญิงสุภิสรา  อภิชิตวิทยา
 
1. นางสาวสิรินทร์พร  วงศ์พีรกุล
2. นางสาววรวรรณ  เจติยวรรณ
 
14 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 2) ม.4-ม.6 75 เงิน 5 1. นางสาวธัญญานี  ตู้ศรีทอง
2. นางสาวยุพยง  จันทร์สระน้อย
3. นางสาววรลดา  เงื่องกระโทก
 
1. นางสาวอัญชลี  มนูญเลิศกิจ
2. นางสาววรวรรณ  เจติยวรรณ
 
15 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6 45 เข้าร่วม 5 1. นางสาวมุทิตา  ธวัชสุภา
2. นางสาวสุนทรี  เลิศอภิรักษ์วงศ์
 
1. นายกิตติภัฏ  รัตตนุสสรณ์
2. นางสาวทัศนีย์  เขาไข่แก้ว
 
16 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 12 เข้าร่วม 17 1. เด็กหญิงณัฐธิดา  ชินอิสระยศ
 
1. นางสาวศุภาวรรณ  ผลสง่า
 
17 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 33 เข้าร่วม 9 1. นางสาวภาวิณี  จรัสศรีมณี
 
1. นางสาวจริยา  เขตนิมิตร
 
18 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6 65 ทองแดง 13 1. นางสาววิฐิตา  วันทะสิงห์
2. นางสาววิภาดา  สะสมทรัพย์
3. นางสาวอิสราภรณ์  โพธิ์ทิพย์
 
1. นางสาวศรัญญา  พิมพ์สิน
2. นางสาวชญานิศ  ทองมาก
 
19 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6 68 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวกัญจนรัตน์  เอี่ยมปรัชญา
2. นางสาวปรีดารัตน์  มีชูฤทธิ์
3. นางสาวพลอยไพริล  เสียงแจ้ว
 
1. นางสาวศรัญญา  พิมพ์สิน
2. นางสาวชญานิศ  ทองมาก
 
20 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวพิชชาภา  ลาภนิมิตอนันต์
2. นางสาวสิริรักษ์  สันติทวีฤกษ์
 
1. นางสาวชญานิศ  ทองมาก
2. นางสาวศรัญญา  พิมพ์สิน
 
21 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กหญิงฐิติรัตน์  เสลี่ยงรังสี
2. เด็กหญิงปรียาภรณ์  งามสิมะ
 
1. นางบุญสม  สานิยม
 
22 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 64 ทองแดง 4 1. เด็กหญิงธัญชนก  ชนะชาญวงศ์
2. เด็กหญิงอรณิชา  ภัทรกิจนิธิกุล
 
1. นางสาวระพีร์พัชญ์  สอนเครือ
 
23 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 96.31 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงขวัญจิราพร  บุญผล
2. เด็กหญิงจันทิมา  ดวงจินดา
3. เด็กหญิงณฐอร  ทองหุล
4. เด็กหญิงเบญจวรรณ  ขยายศรี
5. เด็กหญิงเบญญทิพย์  แสงศรี
 
1. นางสาวอุบล  รังสิตวัธน์
2. นางสาวธัญลักษณ์  ละอองแก้ว
 
24 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6 89.32 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวจิตติมน  หมั่นบำรุง
2. นางสาวพัทธมน  วาดเขียน
3. นางสาวรัตน์ทัตยา  ปิ่นเสริมสูตรศรี
4. นางสาวสาวิตรี  สุขจิตย์
5. นางสาวอรวรา  โชหนู
 
1. นางสาวอุบล  รังสิตวัธน์
2. นางสาวธัญลักษณ์  ละอองแก้ว
 
25 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 75.68 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงกรวิภา  มุขภักดี
2. เด็กหญิงลันนา  ชัยสุวรรณ
3. เด็กหญิงวันทพร  ชาญด้วยกิจ
4. เด็กหญิงศศิประภา  ณ นคร
5. เด็กหญิงอรพรรณ  ธนารักษ์พงศกร
 
1. นางสาวบุตรียา  รัตนมณี
2. นายจิรภาส  อาภามาศกุล
 
26 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 83.64 ทอง 9 1. เด็กหญิงสุวิมล  แก้วจันทร์
 
1. นางสาวพจนีย์  ทองบุญ
 
27 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 84.65 ทอง 9 1. นางสาวชนาพร  จิตติศักดิ์
 
1. นางภาสวดี  ชูแข
 
28 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 73 เงิน 15 1. เด็กหญิงปาลิตา  สิมะบวรสุทธิ์
2. เด็กหญิงอัญธิภา  หล่อวัฒนศิริกุล
 
1. นางวิไลวรรณ  ยมตะโก
2. นางสาวรวิรัตน์  วันลิโก
 
29 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 72 เงิน 21 1. นางสาวจันทร์ทิพย์  ทิมดี
2. นางสาวอมรรัตน์  นิใจ
 
1. นางจิราวรรณ  รัตนากร
2. นายอนุศักดิ์  ติรสถิตย์
 
30 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปล ม.1-ม.6 86.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงจุฑามาศ  ศรีอุดม
2. นางสาวธันยพร  สร้อยระย้า
3. นางสาวธันย์ชนก  จูงระฆังทอง
4. เด็กหญิงปรียาภรณ์  มารอด
5. เด็กหญิงมัลลิกา  โมรินทร์
6. นางสาวมุกรดา  ตั้งโชควิพุธ
7. เด็กหญิงรมยากร  ประทุมพวง
8. เด็กหญิงวาริษา  วาจาดี
9. นางสาวศุภิสรา  กันชนะ
10. นางสาวอัยลดา  ศรีบุญ
 
1. พระมหารังสฤทธิ์  จิตปัญโญ
2. นายสุรัตน์  กะลัมพะทัต
3. นางสาวพรพรรณ  ศรีสิริรัตน์
 
31 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงนพภัสสร  สินธุวานนท์
2. เด็กหญิงพรศิริ  วงษ์วาสนา
 
1. นางกัญจนา  เหลี่ยมสมบัติ
2. นางเสงี่ยม  ภัทรโกศล
 
32 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 78 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวญาณิศา  เก้าเอี้ยน
2. นางสาวอัญชิสา  ปัญญศิริกุล
 
1. นายสุรพงษ์  บุญศิริวัฒน์วานิช
2. นางกัญจนา  เหลี่ยมสมบัติ
 
33 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.4-ม.6 67 ทองแดง 9 1. นางสาวตรียพรรณ  ดิสกุล
2. นางสาวนันทนัช  เนียมชื่น
3. นางสาวปัญธิกา  หลงสมบูรณ์
4. นางสาวปุณยภา  วิศวกรวิศิษฎ์
5. นางสาวพิมพ์สิริ  โฉมสิริ
 
1. นางวรวรรณ  สัตย์เพริศพราย
 
34 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 81 ทอง 7 1. เด็กหญิงเบญจวรรณ  ขยายศรี
 
1. นางระวีวรรณ  ศิริวาลย์
 
35 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวรุ่งนภา  อภิชัย
 
1. นางระวีวรรณ  ศิริวาลย์
 
36 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงเบญจวรรณ  ขยายศรี
 
1. นางสาวอุบล  รังสิตวัธน์
 
37 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 79 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวอรวรา  โชหนู
 
1. นางสาวอุบล  รังสิตวัธน์
 
38 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 94.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงศิรภัสสร  เจริญสุข
 
1. นางสาวจีราภรณ์  ศรีสำราญ
 
39 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 87.66 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวอุณาพร  ชลอเดช
 
1. นางสาวจีราภรณ์  ศรีสำราญ
 
40 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 78 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงเบญญทิพย์  แสงศรี
 
1. นางสาวอุบล  รังสิตวัธน์
 
41 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6 85.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวรุ่งนภา  อภิชัย
 
1. นางสาวอุบล  รังสิตวัธน์
 
42 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 89.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงกฤติยา  สุภารักษเมธา
2. เด็กหญิงพิณรัตน์  ตราชู
3. เด็กหญิงภาณุมาศ  สนธิมาศ
4. เด็กหญิงวาริษา  วาจาดี
5. เด็กหญิงวิลาสินี  ชุ่มเย็น
6. เด็กหญิงศิรประภา  ยะวงษ์ศรี
7. เด็กหญิงอดิศา  พุกกะรัตน์
8. เด็กหญิงอิศราภรณ์  เลิศวัฒนมงคล
 
1. นางสาวนวพรรณ  จันทร
2. นางวรวรรณ  สัตย์เพริศพราย
3. นายภาณุวัฒน์  ธรรมกิจวัฒน์
4. นางสาวณัฏฐา  สุทนต์
 
43 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.1-ม.3 54.33 เข้าร่วม 10 1. เด็กหญิงสรชา  ธรรมอาภาพร
 
1. นางสาวกาญจนา  วุฒิศักดิ์
 
44 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.4-ม.6 90.5 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวอินทิรา  โชติวุฒิ
 
1. นางสาวกาญจนา  วุฒิศักดิ์
 
45 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.1-ม.3 20 เข้าร่วม 10 1. เด็กหญิงนวรัตน์  คาร์บันดา
 
1. นางอุไร  รุ่งศรีสวัสดิ์
 
46 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.4-ม.6 64 ทองแดง 9 1. นางสาวชัญญานุช  นันทศักดิ์พรชัย
 
1. นางอุไร  รุ่งศรีสวัสดิ์
 
47 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 86.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงสุปรียา  บุญประสม
 
1. นางสาววิราณี  โพธิพงศา
 
48 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.4-ม.6 66.32 ทองแดง 17 1. นางสาวกัญญ์วรา  ประดิษฐากร
 
1. นางสาววิราณี  โพธิพงศา
 
49 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3 59.17 เข้าร่วม 5 1. เด็กหญิงธัญรดา  ชัยสนิท
 
1. นางสาวเพลินพิศ  เพ็ชรแจ้ง
 
50 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.4-ม.6 66.8 ทองแดง 9 1. นางสาววิภาดา  สะสมทรัพย์
 
1. นางสาวเพลินพิศ  เพ็ชรแจ้ง
 
51 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.1-ม.3 80.6 ทอง 5 1. เด็กหญิงฐิติกา  ประภาพรพิพัฒน์
2. เด็กหญิงธัญรดา  บุญแสน
3. เด็กหญิงสรชา  ธรรมอาภาพร
4. เด็กหญิงอัญธิมาศ  ทองเต่าหมก
5. เด็กหญิงเบญจทรัพย์  งามธรรมคุณ
 
1. นางสาวอัจฉรา  พิทักษ์เสรีธรรม
2. นางสาวอุบล  รังสิตวัธน์
 
52 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.4-ม.6 86.2 ทอง 4 1. นางสาวดวงกมล  สุนทรวุฒิไกร
2. นางสาวธัญญานี  ตู้ศรีทอง
3. นางสาวปุณยภา  วิศวกรวิศิษฎ์
4. นางสาวรุจิรา  ณ ทองแป้น
5. นางสาวอภิญญา  ทรัพย์บำรุงสกุล
 
1. นางสาวอัจฉรา  พิทักษ์เสรีธรรม
2. นางสาวอุบล  รังสิตวัธน์
 
53 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาจีน ม.4-ม.6 80 ทอง 10 1. นางสาวอินทิรา  โชติวุฒิ
 
1. นางสาววรรณนิสา  สายญาติ
 
54 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 58 เข้าร่วม 6 1. นางสาวแวนดา  ชนะกุลไพศาล
 
1. นายธรรมนูญ  ลพรวี
 
55 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ASEAN QUIZ ม.1-ม.3 58 เข้าร่วม 16 1. เด็กหญิงอัญธิมาศ  ทองเต่าหมก
2. เด็กหญิงเบญจทรัพย์  งามธรรมคุณ
 
1. นางสาวพิชญาภัค  มัยวงศ์
2. นางสาวอัจฉรา  พิทักษ์เสรีธรรม
 
56 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ASEAN QUIZ ม.4-ม.6 84 ทอง 5 1. นางสาวดวงกมล  สุนทรวุฒิไกร
2. นางสาวพัชธร  พลยะเดช
 
1. นางสาวพิชญาภัค  มัยวงศ์
2. นางสาวอัจฉรา  พิทักษ์เสรีธรรม
 
57 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 77 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงปรียาภรณ์  งามสิมะ
2. เด็กหญิงรัตติยากร  แก้วจันทร์
3. เด็กหญิงสุธิดา  แก้วรักษา
 
1. นางสาวชณัญธิดา  เสสตะญาติ
2. นางวรวรรณ  สัตย์เพริศพราย
 
58 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กหญิงณัฐชา  ดวงคุณ
2. เด็กหญิงธิดารัตน์  กำเหนิดหล่ม
3. เด็กหญิงอารยา  ประดิษฐ์ค่าย
 
1. นางสาวชณัญธิดา  เสสตะญาติ
2. นางสาวกิติวัลย์  ศิริรักษ์
 
59 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันคำคม ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กหญิงนวรัตน์  คาร์บันดา
2. เด็กหญิงพิมพ์อัปสร  แซ่ลิ้ม
 
1. นางพัชรา  เศรษฐี
2. นางสาวอุทัยวรรณ  เมฆฉาย
 
60 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันคำคม ม.4-ม.6 -1 - 1. นางสาวขวัญจิรา  ทรงศรีทยา
 
1. นางพัชรา  เศรษฐี
 
61 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 72 เงิน 7 1. เด็กหญิงฐิติกา  ชูเวทย์
2. เด็กหญิงนันทชนก  ยอดสิงห์
 
1. นายสิทธิขนิษฐ์  อาจหาญ
2. นายจิรภาส  อาภามาศกุล
 
62 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 66 ทองแดง 6 1. นางสาวนพมาศ  โอภาสวรรัตน์
2. นางสาวพลอย  พัดสมร
 
1. นายสิทธิขนิษฐ์  อาจหาญ
2. นายบรรเจิด  เผ่าอินทร์จันทร์
 
63 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 79 เงิน 9 1. เด็กหญิงวราภรณ์  พิมล
2. เด็กหญิงวริษฐา  พึ่งเสมา
 
1. นายสิทธิขนิษฐ์  อาจหาญ
2. นายบรรเจิด  เผ่าอินทร์จันทร์
 
64 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3 86 ทอง 7 1. เด็กหญิงกรกต  แซ่ตั้ง
2. เด็กหญิงทาริกา  อนุมาตย์
 
1. นายสิทธิขนิษฐ์  อาจหาญ
2. นายบรรเจิด  เผ่าอินทร์จันทร์
 
65 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 76 เงิน 4 1. เด็กหญิงชนิกานต์  แซ่คู
2. เด็กหญิงอัญมณี  สุทวีทรัพย์
 
1. นายสิทธิขนิษฐ์  อาจหาญ
2. นายสุวัชชัย  เครือตราชู
 
66 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.4-ม.6 76 เงิน 7 1. นางสาวธัญญาเรศ  สกุลคู
2. นางสาวพริมา  กาลา
 
1. นายสิทธิขนิษฐ์  อาจหาญ
2. นายบรรเจิด  เผ่าอินทร์จันทร์
 
67 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.4-ม.6 73.67 เงิน 9 1. นางสาวณัฏฐณิชา  นิยมจันทร์
2. นางสาวนลินรัตน์  แสงจันทร์
 
1. นายสิทธิขนิษฐ์  อาจหาญ
2. นายสุวัชชัย  เครือตราชู
 
68 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 84.67 ทอง 7 1. นางสาวพรภัทร  สมสี
2. นางสาวพิชชาภา  ลาภนิมิตอนันต์
 
1. นายสิทธิขนิษฐ์  อาจหาญ
2. นายจิรภาส  อาภามาศกุล
 
69 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 86.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงณิชนันท์  จันทวงค์
2. เด็กหญิงนันทิพร  แจ่มจำรัส
3. เด็กหญิงบุณยาพร  สินธุอุส่าห์
 
1. นายอำนาจ  เรือนทิพย์
2. นางศรีฟ้า  เรือนทิพย์