สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนสตรีวัดอัปสรสวรรค์ สพม. เขต ๑ (กรุงเทพมหานคร)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ ศูนย์การแข่งขัน
ระหว่าง วันที่ 3-20 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

กลุ่มสาระการเรียนรู้ : เน€เธ˜เธŠเน€เธ˜เธ‘เน€เธ˜๏ฟฝเน€เธ˜๏ฟฝเน€เธ˜เธเน€เธ˜เธˆเน€เธ˜เธ–เน€เธ˜๏ฟฝเน€เธ˜เธ‰เน€เธ˜เธ’ เน€เธ˜เธˆเน€เธ˜เธ’เน€เธ˜เธŠเน€เธ˜๏ฟฝเน€เธ˜เธ’เน€เธ™๏ฟฝเน€เธ˜เธ…เน€เธ˜เธเน€เธ˜เธ‡เน€เธ˜เธ‘เน€เธ˜โ€™เน€เธ˜๏ฟฝเน€เธ˜๏ฟฝเน€เธ˜เธƒเน€เธ˜เธƒเน€เธ˜เธ

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 96.31 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงขวัญจิราพร  บุญผล
2. เด็กหญิงจันทิมา  ดวงจินดา
3. เด็กหญิงณฐอร  ทองหุล
4. เด็กหญิงเบญจวรรณ  ขยายศรี
5. เด็กหญิงเบญญทิพย์  แสงศรี
 
1. นางสาวอุบล  รังสิตวัธน์
2. นางสาวธัญลักษณ์  ละอองแก้ว
 
2 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6 89.32 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวจิตติมน  หมั่นบำรุง
2. นางสาวพัทธมน  วาดเขียน
3. นางสาวรัตน์ทัตยา  ปิ่นเสริมสูตรศรี
4. นางสาวสาวิตรี  สุขจิตย์
5. นางสาวอรวรา  โชหนู
 
1. นางสาวอุบล  รังสิตวัธน์
2. นางสาวธัญลักษณ์  ละอองแก้ว
 
3 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 75.68 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงกรวิภา  มุขภักดี
2. เด็กหญิงลันนา  ชัยสุวรรณ
3. เด็กหญิงวันทพร  ชาญด้วยกิจ
4. เด็กหญิงศศิประภา  ณ นคร
5. เด็กหญิงอรพรรณ  ธนารักษ์พงศกร
 
1. นางสาวบุตรียา  รัตนมณี
2. นายจิรภาส  อาภามาศกุล
 
4 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 83.64 ทอง 9 1. เด็กหญิงสุวิมล  แก้วจันทร์
 
1. นางสาวพจนีย์  ทองบุญ
 
5 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 84.65 ทอง 9 1. นางสาวชนาพร  จิตติศักดิ์
 
1. นางภาสวดี  ชูแข
 
6 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 73 เงิน 15 1. เด็กหญิงปาลิตา  สิมะบวรสุทธิ์
2. เด็กหญิงอัญธิภา  หล่อวัฒนศิริกุล
 
1. นางวิไลวรรณ  ยมตะโก
2. นางสาวรวิรัตน์  วันลิโก
 
7 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 72 เงิน 21 1. นางสาวจันทร์ทิพย์  ทิมดี
2. นางสาวอมรรัตน์  นิใจ
 
1. นางจิราวรรณ  รัตนากร
2. นายอนุศักดิ์  ติรสถิตย์
 
8 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปล ม.1-ม.6 86.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงจุฑามาศ  ศรีอุดม
2. นางสาวธันยพร  สร้อยระย้า
3. นางสาวธันย์ชนก  จูงระฆังทอง
4. เด็กหญิงปรียาภรณ์  มารอด
5. เด็กหญิงมัลลิกา  โมรินทร์
6. นางสาวมุกรดา  ตั้งโชควิพุธ
7. เด็กหญิงรมยากร  ประทุมพวง
8. เด็กหญิงวาริษา  วาจาดี
9. นางสาวศุภิสรา  กันชนะ
10. นางสาวอัยลดา  ศรีบุญ
 
1. พระมหารังสฤทธิ์  จิตปัญโญ
2. นายสุรัตน์  กะลัมพะทัต
3. นางสาวพรพรรณ  ศรีสิริรัตน์