สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนสตรีวิทยา สพม. เขต ๑ (กรุงเทพมหานคร)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ ศูนย์การแข่งขัน
ระหว่าง วันที่ 3-20 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 84 ทอง 12 1. เด็กหญิงปรียานุช  จันทร์วิชัย
 
1. นางกนกพรรณ  ศิริเลิศ
 
2 ภาษาไทย พาทีสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 92.33 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงชนากานต์  คัมภีรปกรณ์
2. เด็กหญิงศุภิสรา  พัฒนาภากรณ์
3. เด็กหญิงอธิชา  ชนประทาน
 
1. นางภาวดี  ผสมทรัพย์
2. นายภรัณยู  วุฒินันท์
 
3 ภาษาไทย พาทีสร้างสรรค์ ม.4-ม.6 82.33 ทอง 5 1. นางสาวปรีชญา  คงนิวัฒน์ศิริ
2. นางสาววริษฐา  ประสพผล
3. นางสาวอรวรรณ  รัตน์ประสาทพร
 
1. นางภาวดี  ผสมทรัพย์
2. นายภรัณยู  วุฒินันท์
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กลอนสุภาพ ม.1-ม.3 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงอภิชญา  เผือกอ่ำ
2. เด็กหญิงอรวรา  เพ็ชรสุริยา
 
1. นางกนิษฐา  สุภักดี
2. นางอรทัย  งามสม
 
5 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 82 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวพรนภัส  กุลอึ้ง
 
1. นายมนตรี  เหรียญไพโรจน์
 
6 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงกุลรัตน์  ตันติปริมงคล
2. เด็กหญิงณธรณ์  ปิยะวรรณรัตน์
 
1. นางพนิดา  พลสุธรรม์
2. นางสาวสุพัชดา  พินิจชอบ
 
7 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6 89 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวจิณห์จุฑา  พิทยพิบูลย์
2. นางสาวอารียาพร   ขาวผ่องอำไพ
 
1. นายปราโมทย์   น้ำยาง
2. นายมนต์ชัย  สิทธิจันทร์
 
8 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6 84 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวณัฏฐธิดา  จันทศรีสวัสดิ์
2. นางสาวปัทมพร   กิตติบัญชากุล
3. นางสาวศรสวรรค์  ศรีรัตนาพร
 
1. นายชูเกียรติ  ชัยชนะดารา
2. นางสาวรัตนวดี  โมรากุล
 
9 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงปริณดา  เลิศสุรกิตติ
2. เด็กหญิงพิชยา   เวียงกมล
3. นางสาววิรศรา  ภิรมย์ทอง
 
1. นางสาวรัตนวดี  โมรากุล
2. นางสาวฉวีวรรณ  แหวนวิเศษ
 
10 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครคุณธรรม ม.1-ม.6 83 ทอง 5 1. นางสาวกชรัตน์  ซ่อมประดิษฐ์
2. นางสาวกานต์มณี  ลิ้มรุ่งเรืองรัตน์
3. นางสาวขวัญชนก  นิลประเสริฐ
4. นางสาวจิรัชญา  อนุกูลการกุศล
5. นางสาวจุฬาลักษณ์  แก้วลังกา
6. นางสาวชนกานต์  ปฐมรัตนภิบาล
7. นางสาวชวัลลักษณ์  คงเดชอุดมกุล
8. นางสาวณัฐชยา  ศุธรรมชัย
9. นางสาวณัฐนันท์  พัชรภัค
10. นางสาวณิชารีย์  ซื้อเธียรสกุล
11. นางสาวธนญา  เสริมสกุล
12. นางสาวธนสภรณ์  เดชขำ
13. นางสาวธัญณิชา  เจริญวรรณ
14. นางสาวนลินรัตน์  ฟูดุลยวัจนานนท์
15. นางสาวผจงรักษ์  ด่านประดิษฐ์
16. นางสาววรพิชชา  ทรัพย์ศิริสวัสดิ์
17. นางสาววาสิตา  ชูโชติรส
18. นางสาวอารยา  เจษฎ์ปิยวงศ์
19. นางสาวอินทุอร  คชเสนีย์
20. นางสาวแพรวา  ใชยพรรณา
 
1. นางสาวบุษบา  วงวิพัฒน์
2. นายนสิทธิ์  ใหญยิ่ง
 
11 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 91.67 ทอง 4 1. นางสาวพุธิตา  อาริสโตเรนัส
2. นางสาวภาสินี  พัฒนวิบุลย์
 
1. นางสาวปุณณวรรณ  นุ่มประสงค์
2. นางสาววนิดา  ศรีคง
 
12 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวศิรดา  สื่อไพศาล
 
1. นายขวัญชัย  สินปรุ
 
13 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงณิชานันท์  เปาทุย
 
1. นายขวัญชัย  สินปรุ
 
14 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6 80 ทอง 4 1. นางสาวสุชญา  เจียวมาลี
 
1. นายขวัญชัย  สินปรุ
 
15 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6 90 ทอง 6 1. นางสาวศศิปราง  ศิริกุล
 
1. นายขวัญชัย  สินปรุ
 
16 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3 87.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงภสวรรณ  ไชยประสิทธิ์
 
1. นายโฆษิต  มั่นคงหัตถ์
 
17 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3 81.33 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงปพิชญา  มโนรถกุล
2. เด็กหญิงพิพรรษพร  กัญจนมงคลกุล
3. เด็กหญิงวีรยา  ความมานะ
4. เด็กหญิงสิริกร  ธาวนพงษ์
5. เด็กหญิงอรณิชา  เจือแก้ว
6. เด็กหญิงอิสราภร  ใจสมุทร
 
1. นายพงศ์วิทย์  เสาวรส
 
18 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 92.67 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวลวัศย์สร  พลายสวาท
 
1. นายพงศ์วิทย์  เสาวรส
 
19 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 97.33 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงขวัญแก้ว  เรืองตระกูล
 
1. นายพงศ์วิทย์  เสาวรส
 
20 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวอนัญญา  ธนะรุ่ง
 
1. นายพงศ์วิทย์  เสาวรส
 
21 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6 91.67 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวลวัศย์สร  พลายสวาท
 
1. นายพงศ์วิทย์  เสาวรส
 
22 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.4-ม.6 92.67 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวกานต์พิชชา  แหวนวงศ์
2. นางสาวชญาณ์นันท์  ชนินทร์ตระกูล
3. นางสาวณฐมณฑ์  งามกนก
4. นางสาวณัฐกฤตา  เลิศพงษ์อารยะ
5. นางสาวณัฐชานันท์  จารุอัครพัฒน์
6. นางสาวธนิษฐา  สุกกล่ำ
7. นางสาวพภัสสรณ์  จารุอัครพัฒน์
8. นางสาวพรพนารัตน์  ส้มฉุน
9. นางสาวสินีภัคฐ์  พรหมชัยวัฒนา
10. นางสาวสุชัญญา  ชื่นตา
 
1. นางเบญญลักษมิ์  ตุลยสุวรรณ
2. นายยุทธนา  แซ่พั่ว
3. นางสาวจุฑามาส  ก่อสุวรรณ
 
23 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 93.33 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงกนกพร  หันทำเล
2. เด็กหญิงกุลพรภัสร์  เอกพงษ์อาริยะ
3. เด็กหญิงจินตา  เจนสัจวรรณ์
4. เด็กหญิงชนัญชิดา  รักพงษ์
5. เด็กหญิงณัฐฤทัย  ราชแผ้ว
6. เด็กหญิงปารดา  รัชพันธุ์
7. เด็กหญิงพธูรัฐ  อยู่พร้อม
8. เด็กหญิงพลอยไพลิน  โค้วตระกูล
9. เด็กหญิงมนต์ชิตา  พาอินทร์
10. เด็กหญิงสรัญพร  หาวารี
11. เด็กหญิงอัญรัตน์  สินธพเรืองชัย
12. เด็กหญิงแก้วกัลยา  ทัศนวิสุทธิ์
 
1. นางเบญญลักษมิ์  ตุลยสุวรรณ
2. นายยุทธนา  แซ่พั่ว
3. นางสาวจุฑามาส  ก่อสุวรรณ
 
24 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวจุฑาภา  บุญศิริชัย
2. นางสาวชญานี  ดอกจันทร์
3. นางสาวณรินทร์ชา   เริงฤทธิ์
4. นางสาวณัฐกานต์  สุทธิสอาด
5. นางสาวรุจิรัฎฐ์  เพชรแสงใสสกุล
6. นางสาวสริญญ์  นิธิกุลตานนท์
7. นางสาวอภิชญา  เกษตระกูล
8. นางสาวเมษินีย์  มั่นอาจหาญ
 
1. นางเบญญลักษมิ์  ตุลยสุวรรณ
2. นายยุทธนา  แซ่พั่ว
3. นางสาวจุฑามาส  ก่อสุวรรณ
 
25 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 93.33 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงกนกพร  หันทำเล
2. เด็กหญิงคณสมน  อภิการสกุลชัย
3. เด็กหญิงจิดาภา  แสงอังคนาวิน
4. เด็กหญิงจินต์จุฑา  กลิ่นหอม
5. เด็กหญิงชนัญชิดา  รักพงษ์
6. เด็กหญิงธนัชพร  พวงนาค
7. เด็กหญิงธมนวรรณ  บุญหาญ
8. เด็กหญิงประกายกุล  บุญเดช
9. เด็กหญิงปารดา  รัชพันธุ์
10. เด็กหญิงพธูรัฐ  อยู่พร้อม
11. เด็กหญิงพรพรรณ  วัชชวัลคุ
12. เด็กหญิงแก้วกัลยา  ทัศนวิสุทธิ์
 
1. นางเบญญลักษมิ์  ตุลยสุวรรณ
2. นายยุทธนา  แซ่พั่ว
3. นางสาวจุฑามาส  ก่อสุวรรณ
 
26 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.4-ม.6 90.33 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวชญาณ์นันท์  ชนินทร์ตระกูล
2. นางสาวณัฐชานันท์  จารุอัครพัฒน์
3. นางสาวณัฐณิชา  เอกอนุกูล
4. นางสาวทัศพร  พัฒนภาศัย
5. นางสาวธนิษฐา  สุกกล่ำ
6. นางสาวประภาวรินทร์  นิจวิภาศิริกุล
7. นางสาวพภัสสรณ์  จารุอัครพัฒน์
8. นางสาวพรพนารัตน์  ส้มฉุน
9. นางสาวสินีภัคฐ์  พรหมชัยวัฒนา
10. นางสาวเมษินีย์  มั่นอาจหาญ
 
1. นางเบญญลักษมิ์  ตุลยสุวรรณ
2. นายยุทธนา  แซ่พั่ว
3. นางสาวจุฑามาส  ก่อสุวรรณ
 
27 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงหทัยภัทร  สุภานันท์
 
1. Mr.Mr. Andrew  Dvans
 
28 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.1-ม.3 89.2 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงณัฐทริกา  พลอยเกษม
2. เด็กหญิงนพวรรณ  คุณสาร
3. เด็กหญิงนวพรรณ  คุณสาร
4. เด็กหญิงอรปรียา  อนันตวิไลเลขา
5. เด็กหญิงเปรมศิรา  รักเรียน
 
1. Mr.Renato  JR Lantacon
2. Mrs.Marza  Delose Caunca
 
29 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงณัฐกฤตา  ศิริพร
2. เด็กหญิงวิมลณัฐ  นนทศิริ
 
1. นายสุปัญญา  ยังศิริ
2. นางสาวพิจิตรา  ศิริวัฒน์
 
30 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3 97.66 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงณัฐกานต์  นนทสวัสดิ์ศรี
2. เด็กหญิงวรุณรัตน์  หงษ์ศรีจินดา
 
1. นางสาวฐิติภัทร  ทองมา
2. นางสาวนฤมล  อัมรินทร์รัตน์
 
31 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 88.56 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวภารัชวีร์  ภูมิิมาศ
2. นางสาวสุธิดา  แซ่ลิ้ม
 
1. นางสาวรุ่งฟ้า  สุขใส
2. นายสุปัญญา  ยังศิริ
 
32 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 86.4 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงชญานิศ  ตั้งภาธร
2. นางสาวธัญสิริ  สิงคะปะ
3. เด็กหญิงภรสุภา  สมบัติศิริ
 
1. นางสาวมาลัย  เกื้อกิจ
2. นางสาววนิดา  ชมมาลี
 
33 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6 82.8 ทอง 5 1. นางสาวณัฐริณีย์  บุญประคอง
2. นางสาวภัคจิรา  จรีเวฬุโรจน์
3. นางสาวเกศแก้ว  สุวรรณอำไพ
 
1. นางสาววนิดา  ชมมาลี