สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนสตรีวิทยา สพม. เขต ๑ (กรุงเทพมหานคร)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ ศูนย์การแข่งขัน
ระหว่าง วันที่ 3-20 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1-ม.3 72 เงิน 5 1. เด็กหญิงจิดาภา  เฉลิมกิจ
 
1. นางสาวอนุรักษ์  ทิพย์มณี
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 72.33 เงิน 11 1. เด็กหญิงศลิษา  เศรษฐอุดม
 
1. นางสาววัชรีภรณ์  มาละวรรณโณ
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.4-ม.6 79.33 เงิน 7 1. นางสาววิจิตรา  วงศ์อิสริยาภรณ์
 
1. นางเพ็ญนภา  พรมสุริยวงศ์
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 72 เงิน 18 1. นางสาวปวีณ์นุช  บุญกันภัย
 
1. นางกนกพรรณ  ศิริเลิศ
 
5 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 70 เงิน 18 1. เด็กหญิงพัชรินทร์  ชะโยชัยชนะ
2. เด็กหญิงศิริภัสสร  สุวณิชย์
 
1. นางสาวปุณณวรรณ  นุ่มประสงค์
2. นางสาววนิดา  ศรีคง
 
6 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 70 เงิน 14 1. เด็กหญิงณัชชา  สรรพวิชุ
2. เด็กหญิงสุุทธิดา  อัมรินทร์
 
1. นายขวัญชัย  สินปรุ
2. นางสาวศิริวัฒน์  นารีเลิศ
 
7 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3 70.67 เงิน 5 1. เด็กหญิงพีรยา  ธีรนิรมิตร
 
1. นายโฆษิต  มั่นคงหัตถ์
 
8 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 71 เงิน 7 1. เด็กหญิงนันท์นภัส  แสงแก้ว
 
1. นายพงศ์วิทย์  เสาวรส
 
9 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 78.33 เงิน 15 1. เด็กหญิงนันทวรรณ  พรหมสวัสดิ์
 
1. MissMichelle  Silvano
 
10 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 76 เงิน 4 1. เด็กหญิงณัฐปวีณ์  คุปตถิรวัฒ์
2. เด็กหญิงพิมพ์ชนก  ลียะกิตติพร
 
1. นางสาวฐิติภัทร  ทองมา
2. นางสาวนฤมล  อัมรินทร์รัตน์