สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนสตรีวิทยา สพม. เขต ๑ (กรุงเทพมหานคร)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ ศูนย์การแข่งขัน
ระหว่าง วันที่ 3-20 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 68 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงหทัยภัทร  ลาภพรศิริกุล
 
1. นางกรรณิการ์  อุทธา
 
2 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 67.5 ทองแดง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงณธรณ์   ปิยะวรรณรัตน์
2. เด็กหญิงนรีนาถ   เอี่ยมสำอางค์
3. เด็กหญิงมัชฌิมากร   รอดสุทธิ
 
1. นางสาวรัตนวดี  โมรากุล
2. นางสาวจันทร์จีรา  ทรัพย์ร่มเย็น
 
3 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 68.5 ทองแดง 5 1. นางสาวนิรุชา  พัชรสุคนธ์
2. นางสาวภัทรา  ตั้งศักดาพร
3. นางสาวภีรชญา  ภูมิมาศ
 
1. นายมนต์ชัย  สิทธิจันทร์
2. นายปราโมทย์   น้ำยาง