สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนสตรีวิทยา สพม. เขต ๑ (กรุงเทพมหานคร)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ ศูนย์การแข่งขัน
ระหว่าง วันที่ 3-20 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.4-ม.6 54 เข้าร่วม 26 1. นางสาวสุธิดา  แซ่ลิ่ม
 
1. นางธัญจิตรา  หงษ์พญา
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรองอินทรวิเชียรฉันท์ ม.4-ม.6 15 เข้าร่วม 5 1. นางสาวจริยะวรรธน์  ลบดี
2. นางสาวนพวรรณ  กีรติวิรัชการ
 
1. นางกนิษฐา  สุภักดี
2. นางอรทัย  งามสม
 
3 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 12 เข้าร่วม 17 1. เด็กหญิงพัชริญา  ชวลิตจินดา
 
1. นางสาวสุพัชดา  พินิจชอบ
 
4 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 38 เข้าร่วม 8 1. นางสาวรัชมาต  พูลพิทยาธร
 
1. นางสาวตรีชฎา  ภัทรประเสริฐ