สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนไชยฉิมพลีวิทยาคม สพม. เขต ๑ (กรุงเทพมหานคร)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ ศูนย์การแข่งขัน
ระหว่าง วันที่ 3-20 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 81 ทอง 16 1. เด็กหญิงภัทราพร  รังสิรักษ์
 
1. นางสาวเสาวลักษณ์  เฉลิมภาค
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กลอนสุภาพ ม.1-ม.3 81 ทอง 7 1. เด็กชายธนพัฒน์  วงค์โคทอง
2. นายสิรวิชญ์  ห่วงแก้ว
 
1. นางสาวเสาวลักษณ์  เฉลิมภาค
2. นางสาวดวงดาว  สาวาโย
 
3 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 1) ม.1-ม.3 81 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงกิริญา  หมวกไหม
2. เด็กหญิงกุลรัตน์  สาตประเสริฐ
3. เด็กหญิงพลอยไพลิน  พรรณโรจน์
 
1. นางสาวศศิธร  หลาบนารินทร์
2. นางสาวศมลพัชญ์  พัฒน์ปภพชัย
 
4 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 86.98 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงอรวรรณ  หมั่นสนาม
 
1. นางสาวเสาวนีย์  ปราบวงษา
 
5 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 80.31 ทอง 15 1. นางสาวนริศรา  รวยดี
 
1. นางสาวเสาวนีย์  ปราบวงษา
 
6 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายธนพล  ซื่อตรงมั่นคง
2. นางสาวภาวิณี  รังสิรักษ์
 
1. นางสาวชลภัสสรณ์  พันธ์นพรัต
 
7 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงอินธิรา  เสนารักษ์
 
1. นายกรัญยศ  ขาวพราย
 
8 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายชนะชล  ผองภิรมย์
2. เด็กหญิงนวพร  สุติยาภรณ์
3. เด็กชายพนิต  อุบลรัตน์
 
1. นายกรัญยศ  ขาวพราย
2. นายวิชิต  ทองเย็น
 
9 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ 1. นายจักรกฤษ  หมั่นดี
2. นายจักรพันธุ์  อินมาลา
3. นายปิยวัฒน์  ชัยปรีชา
 
1. นายกรัญยศ  ขาวพราย
2. นายธนกร  ภูภากรณ์
 
10 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6 80 ทอง 5 1. นายวุฒิพงษ์  รัตนอาสา
 
1. นายวิชาญ  ชินานนท์
 
11 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 80.67 ทอง 9 1. เด็กหญิงนิภาพร  สิมสวัสดิ์
 
1. นายวิชาญ  ชินานนท์
 
12 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 84.67 ทอง 6 1. นางสาวอ้อย  ศรีจักร
 
1. นายวิชาญ  ชินานนท์
 
13 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 84.66 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายธนพัฒน์  วงศ์โคทอง
 
1. นายวิชาญ  ชินานนท์
 
14 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 81.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายกฤชรัตน์  วรรณสิทธิ์
2. เด็กชายคิดรัก  ประทุมเศษ
3. เด็กหญิงนุชรดี  รุกขชาติ
4. เด็กชายปฐวี  ชาวงษ์
5. เด็กชายวรวุฒิ  พันชน
6. เด็กหญิงสมลทอง  สมนาม
7. เด็กหญิงสุธิมา  มีคำ
8. เด็กชายสุวสันต์  พึ่งสุยะ
9. เด็กหญิงอสรีวา  บุษปฤกษ์
10. เด็กหญิงเบญญาภา  อิทธิธนากร
 
1. นางสาววันเพ็ญ  ส่งประเสริฐ
 
15 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.4-ม.6 83.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวกัญญารัตน์  ไชยสัตย์
2. นางสาวธัญญาภรณ์  ชัยปรีชา
3. นางสาวนริศรา  เวียงวิเศษ
4. นางสาวมุนืนทร์  เกิดพ่วง
5. นายวุฒิพงษ์  รัตนอาสา
6. นายสุทธิศักดิ์  แก้วกัลยา
7. นายอนันทศักดิ์  คำแข
8. นายอนุชา  สืบพันธุ์ดี
 
1. นางสาววันเพ็ญ  ส่งประเสริฐ
 
16 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 81.33 ทอง 9 1. นางสาวปรียาภรณ์  อ่อนดี
2. นางสาวภาวินี  รังสิรักษ์
 
1. นางรินทร์ลภัส  พงศ์ฤทธิพิมล
2. นางอุไรรักษ์  เปลี่ยนสุวรรณ