สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนไชยฉิมพลีวิทยาคม สพม. เขต ๑ (กรุงเทพมหานคร)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ ศูนย์การแข่งขัน
ระหว่าง วันที่ 3-20 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1-ม.3 74 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวฉัตรพิรุณ  เรืองจิตประภา
 
1. นางสาวดวงดาว  สาวาโย
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.4-ม.6 74.33 เงิน 28 1. นางสาวสุภาพร  พิลึก
 
1. นางสาวเสาวลักษณ์  เฉลิมภาค
 
3 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 76.32 เงิน 4 1. เด็กหญิงณิชภัทร  จันทรา
2. เด็กหญิงษา  พรมศรี
3. เด็กชายสุริยา  เยาว์ไธสง
4. เด็กหญิงอมิตรา  น้อยหา
5. เด็กหญิงอินทิรา  ภู่พวง
 
1. นางสาวเสาวนีย์  ปราบวงษา
 
4 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 78 เงิน 10 1. เด็กหญิงณัฐวิภา  วงศ์ชารี
2. เด็กชายสิรวิชญ์  ห่วงแก้ว
 
1. นางชลภัสสรณ์  พันธ์นพรัต
 
5 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 74 เงิน 4 1. นายภูมิภัทร  สอนสุภาพ
2. นางสาวมุก  กุลชัย
 
1. นางวราภรณ์  บัวทอง
2. นายภัทราวุธ  พฤษาระยัพ
 
6 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 78 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงมาริสา  ยำยวน
 
1. นายกรัญยศ  ขาวพราย
 
7 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 70 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายธนพัฒน์  วงศ์โคทอง
 
1. นายวิชาญ  ชินานนท์
 
8 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 76.33 เงิน 7 1. เด็กหญิงณัฐพร  ทุยเวียง
2. เด็กหญิงนิรชา  ปาลฤทธิ์
3. เด็กหญิงศศิธาดา  พุคคะบุตร
4. เด็กหญิงสุธิมา  มีคำ
5. เด็กหญิงอภิญญา  สุจิภิญโญ
6. เด็กหญิงอัจฉรา  คำหวาน
 
1. นางสาววันเพ็ญ  ส่งประเสริฐ
 
9 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 75.34 เงิน 19 1. เด็กชายธนพัฒน์  วงศ์โคทอง
 
1. นายเฉลิมชัย  รัสมี
 
10 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.6 78 เงิน 5 1. นายกฤษณะ  จิตรบรรจง
2. นายชัยรัตน์  ประภัสรานันท์
3. นางสาวณัฐกานต์  เขียวขำ
4. นางสาวณัฐฐา  ประเคน
5. นางสาวปรียาภรณ์  อ่อนดี
6. นางสาวพิชชาภรณ์  อมรเจียรศักดิ์์
7. นางสาวภาวินี  รังสิรักษ์
8. นายภูมิภัทร  สอนสุภาพ
9. นายสุทธิศักดิ์  แก้วกัลยา
10. นางสาวอารียา  ทับทอง
 
1. นายสกล  อโศกวัฒนะ
2. นายสรวิศิษฎ์  อิฐสุวรรณ
 
11 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 73 เงิน 14 1. นางสาวฉัตรพิรุณ  เรืองจิตประภา
2. นางสาวณัฐวิภา  วงศ์ชารี
 
1. นางรินทร์ลภัส  พงศ์ฤทธิพิมล
2. นางอุไรรักษ์  เปลี่ยนสุวรรณ