สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนไชยฉิมพลีวิทยาคม สพม. เขต ๑ (กรุงเทพมหานคร)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ ศูนย์การแข่งขัน
ระหว่าง วันที่ 3-20 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 63.33 ทองแดง 27 1. เด็กหญิงโยธิตา  ดีมั่น
 
1. นางสาวเสาวลักษณ์  เฉลิมภาค
 
2 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 62 ทองแดง 10 1. เด็กหญิงกิติมา  ทองประภา
2. เด็กหญิงตติยา  เสริมทรัพย์
3. เด็กหญิงพูนศิริ  บุญเหลือง
 
1. นายฉลอง  ทองเพ็ง
2. นางสาวดวงดาว  สาวาโย
 
3 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.4-ม.6 60 ทองแดง 17 1. นางสาวช่อลัดดา  นุชกลาง
2. นางสาวสุดารัตน์  พานาดี
 
1. นางรินทร์ลภัส  พงศ์ฤทธิพิมล
2. นางอุไรรักษ์  เปลี่ยนสุวรรณ