สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนไชยฉิมพลีวิทยาคม สพม. เขต ๑ (กรุงเทพมหานคร)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ ศูนย์การแข่งขัน
ระหว่าง วันที่ 3-20 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.4-ม.6 52 เข้าร่วม 28 1. นางสาวสมฤทัย  เถระปัญญา
 
1. นางสาวเสาวรส  วรรณเกษม
 
2 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 0 เข้าร่วม 1. เด็กชายก้องภพ  อินทรสุวรรณ
 
1. นางสาวศมลพัชญ์  พัฒน์ปภพชัย
 
3 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 33 เข้าร่วม 13 1. เด็กชายจัิรพงศ์  เหลืองวิเชียร
2. เด็กหญิงณััฐวิภา  วงศ์ชารี
3. เด็กหญิงเบญญาภา  กรชาย
 
1. นางสาวอัจฉริยา  ทองป้อง
2. นายสกล  พาชิยานุกูล
 
4 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 29 เข้าร่วม 19 1. นางสาวภาวินี  รังสิรักษ์
2. นายภูมิภัทร  สอนสุภาพ
3. นายวุฒิพงษ์  รัตนอาสา
 
1. นางสาวอนุกูล  นนช้าง
2. นางสาวอัจฉริยา  ทองป้อง
 
5 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 52 เข้าร่วม 6 1. เด็กชายศุภกร  ทองงาม
2. เด็กชายสุวสันต์  พึ่งสุยะ
 
1. นายสกล  อโศกวัฒนะ
 
6 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 45 เข้าร่วม 9 1. เด็กหญิงน้ำทิพย์  พิมมะการ
2. เด็กหญิงอินทิรา  แสงวงศ์
 
1. นางสาวอัจฉริยา  ทองป้อง
 
7 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.1-ม.3 0 เข้าร่วม 1. เด็กหญิงศศิธร  จันทวงษ์
 
1. นายสุทิน  เที่่ยงตา
 
8 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.4-ม.6 5 เข้าร่วม 23 1. นางสาวณัฐกานต์  เขียวขำ
 
1. นางสาวกนกพร  ธุระพันธ์
 
9 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ASEAN QUIZ ม.1-ม.3 55 เข้าร่วม 18 1. เด็กหญิงฉัตรพิรุณ  เรืองจิตประภา
2. เด็กชายสิรวิชญ์  ห่วงแก้ว
 
1. นางวรรณนา  ชลธาร
2. นางสาวสุณิสา  อภิสุวรรณ
 
10 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ASEAN QUIZ ม.4-ม.6 55 เข้าร่วม 16 1. นางสาวปิยธิดา  สมภักดี
2. นางสาววราภรณ์  ทองเมืองหลวง
 
1. นางสาววรรณนา  ชลธาร
2. นางสาวสุณิสา  อภิสุวรรณ
 
11 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 50 เข้าร่วม 4 1. นางสาวช่อลัดดา  นุชกลาง
2. นางสาวนภัสวรรณ  ประกอบกิจ
3. นางสาวสุดารัตน์  พานาดี
 
1. นายฉลอง  ทองเพ็ง
2. นางสาวดวงดาว  สาวาโย