สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนไชยฉิมพลีวิทยาคม สพม. เขต ๑ (กรุงเทพมหานคร)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ ศูนย์การแข่งขัน
ระหว่าง วันที่ 3-20 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1-ม.3 74 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวฉัตรพิรุณ  เรืองจิตประภา
 
1. นางสาวดวงดาว  สาวาโย
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.4-ม.6 52 เข้าร่วม 28 1. นางสาวสมฤทัย  เถระปัญญา
 
1. นางสาวเสาวรส  วรรณเกษม
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 63.33 ทองแดง 27 1. เด็กหญิงโยธิตา  ดีมั่น
 
1. นางสาวเสาวลักษณ์  เฉลิมภาค
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.4-ม.6 74.33 เงิน 28 1. นางสาวสุภาพร  พิลึก
 
1. นางสาวเสาวลักษณ์  เฉลิมภาค
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 81 ทอง 16 1. เด็กหญิงภัทราพร  รังสิรักษ์
 
1. นางสาวเสาวลักษณ์  เฉลิมภาค
 
6 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 -1 -    
7 ภาษาไทย พาทีสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กหญิงณัฐวิภา  วงศ์ชารี
2. นางสาวอรวรรณ  หมั่นสนาม
3. เด็กหญิงเบญญาภา  กรชาย
 
1. นางสาวเสาวลักษณ์  เฉลิมภาค
2. นางสาวเสาวรส  วรรณเกษม
 
8 ภาษาไทย พาทีสร้างสรรค์ ม.4-ม.6 -1 - 1. นางสาวนวรัตน์  นามเขตต์
2. นายภูมิภัทร  สอนสุภาพ
3. นางสาวมุก  กุลชัย
 
1. นางสาวเสาวลักษณ์  เฉลิมภาค
2. นางสาวเสาวรส  วรรณเกษม
 
9 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กลอนสุภาพ ม.1-ม.3 81 ทอง 7 1. เด็กชายธนพัฒน์  วงค์โคทอง
2. นายสิรวิชญ์  ห่วงแก้ว
 
1. นางสาวเสาวลักษณ์  เฉลิมภาค
2. นางสาวดวงดาว  สาวาโย
 
10 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรองอินทรวิเชียรฉันท์ ม.4-ม.6 -1 - 1. นางสาวปิยธิดา  สมภักดี
2. นางสาววราภรณ์  ทองเมืองหลวง
 
1. นางสาวเสาวรส  วรรณเกษม
2. นางสาวเสาวลักษณ์  เฉลิมภาค
 
11 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 1) ม.1-ม.3 81 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงกิริญา  หมวกไหม
2. เด็กหญิงกุลรัตน์  สาตประเสริฐ
3. เด็กหญิงพลอยไพลิน  พรรณโรจน์
 
1. นางสาวศศิธร  หลาบนารินทร์
2. นางสาวศมลพัชญ์  พัฒน์ปภพชัย
 
12 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 0 เข้าร่วม 1. เด็กชายก้องภพ  อินทรสุวรรณ
 
1. นางสาวศมลพัชญ์  พัฒน์ปภพชัย
 
13 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 33 เข้าร่วม 13 1. เด็กชายจัิรพงศ์  เหลืองวิเชียร
2. เด็กหญิงณััฐวิภา  วงศ์ชารี
3. เด็กหญิงเบญญาภา  กรชาย
 
1. นางสาวอัจฉริยา  ทองป้อง
2. นายสกล  พาชิยานุกูล
 
14 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 29 เข้าร่วม 19 1. นางสาวภาวินี  รังสิรักษ์
2. นายภูมิภัทร  สอนสุภาพ
3. นายวุฒิพงษ์  รัตนอาสา
 
1. นางสาวอนุกูล  นนช้าง
2. นางสาวอัจฉริยา  ทองป้อง
 
15 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 52 เข้าร่วม 6 1. เด็กชายศุภกร  ทองงาม
2. เด็กชายสุวสันต์  พึ่งสุยะ
 
1. นายสกล  อโศกวัฒนะ
 
16 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 45 เข้าร่วม 9 1. เด็กหญิงน้ำทิพย์  พิมมะการ
2. เด็กหญิงอินทิรา  แสงวงศ์
 
1. นางสาวอัจฉริยา  ทองป้อง
 
17 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 76.32 เงิน 4 1. เด็กหญิงณิชภัทร  จันทรา
2. เด็กหญิงษา  พรมศรี
3. เด็กชายสุริยา  เยาว์ไธสง
4. เด็กหญิงอมิตรา  น้อยหา
5. เด็กหญิงอินทิรา  ภู่พวง
 
1. นางสาวเสาวนีย์  ปราบวงษา
 
18 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 86.98 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงอรวรรณ  หมั่นสนาม
 
1. นางสาวเสาวนีย์  ปราบวงษา
 
19 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 80.31 ทอง 15 1. นางสาวนริศรา  รวยดี
 
1. นางสาวเสาวนีย์  ปราบวงษา
 
20 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 78 เงิน 10 1. เด็กหญิงณัฐวิภา  วงศ์ชารี
2. เด็กชายสิรวิชญ์  ห่วงแก้ว
 
1. นางชลภัสสรณ์  พันธ์นพรัต
 
21 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายธนพล  ซื่อตรงมั่นคง
2. นางสาวภาวิณี  รังสิรักษ์
 
1. นางสาวชลภัสสรณ์  พันธ์นพรัต
 
22 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กหญิงฉัตรพิรุณ  เรืองจิตประภา
2. เด็กหญิงณัฐวิภา  วงศ์ชารี
 
1. นายภัทราวุธ  พฤษาระยัพ
2. นางวราภรณ์  บัวทอง
 
23 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 74 เงิน 4 1. นายภูมิภัทร  สอนสุภาพ
2. นางสาวมุก  กุลชัย
 
1. นางวราภรณ์  บัวทอง
2. นายภัทราวุธ  พฤษาระยัพ
 
24 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 78 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงมาริสา  ยำยวน
 
1. นายกรัญยศ  ขาวพราย
 
25 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงอินธิรา  เสนารักษ์
 
1. นายกรัญยศ  ขาวพราย
 
26 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายชนะชล  ผองภิรมย์
2. เด็กหญิงนวพร  สุติยาภรณ์
3. เด็กชายพนิต  อุบลรัตน์
 
1. นายกรัญยศ  ขาวพราย
2. นายวิชิต  ทองเย็น
 
27 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ 1. นายจักรกฤษ  หมั่นดี
2. นายจักรพันธุ์  อินมาลา
3. นายปิยวัฒน์  ชัยปรีชา
 
1. นายกรัญยศ  ขาวพราย
2. นายธนกร  ภูภากรณ์
 
28 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6 80 ทอง 5 1. นายวุฒิพงษ์  รัตนอาสา
 
1. นายวิชาญ  ชินานนท์
 
29 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 80.67 ทอง 9 1. เด็กหญิงนิภาพร  สิมสวัสดิ์
 
1. นายวิชาญ  ชินานนท์
 
30 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 84.67 ทอง 6 1. นางสาวอ้อย  ศรีจักร
 
1. นายวิชาญ  ชินานนท์
 
31 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 84.66 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายธนพัฒน์  วงศ์โคทอง
 
1. นายวิชาญ  ชินานนท์
 
32 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 70 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายธนพัฒน์  วงศ์โคทอง
 
1. นายวิชาญ  ชินานนท์
 
33 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 81.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายกฤชรัตน์  วรรณสิทธิ์
2. เด็กชายคิดรัก  ประทุมเศษ
3. เด็กหญิงนุชรดี  รุกขชาติ
4. เด็กชายปฐวี  ชาวงษ์
5. เด็กชายวรวุฒิ  พันชน
6. เด็กหญิงสมลทอง  สมนาม
7. เด็กหญิงสุธิมา  มีคำ
8. เด็กชายสุวสันต์  พึ่งสุยะ
9. เด็กหญิงอสรีวา  บุษปฤกษ์
10. เด็กหญิงเบญญาภา  อิทธิธนากร
 
1. นางสาววันเพ็ญ  ส่งประเสริฐ
 
34 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.4-ม.6 83.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวกัญญารัตน์  ไชยสัตย์
2. นางสาวธัญญาภรณ์  ชัยปรีชา
3. นางสาวนริศรา  เวียงวิเศษ
4. นางสาวมุนืนทร์  เกิดพ่วง
5. นายวุฒิพงษ์  รัตนอาสา
6. นายสุทธิศักดิ์  แก้วกัลยา
7. นายอนันทศักดิ์  คำแข
8. นายอนุชา  สืบพันธุ์ดี
 
1. นางสาววันเพ็ญ  ส่งประเสริฐ
 
35 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 76.33 เงิน 7 1. เด็กหญิงณัฐพร  ทุยเวียง
2. เด็กหญิงนิรชา  ปาลฤทธิ์
3. เด็กหญิงศศิธาดา  พุคคะบุตร
4. เด็กหญิงสุธิมา  มีคำ
5. เด็กหญิงอภิญญา  สุจิภิญโญ
6. เด็กหญิงอัจฉรา  คำหวาน
 
1. นางสาววันเพ็ญ  ส่งประเสริฐ
 
36 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.1-ม.3 0 เข้าร่วม 1. เด็กหญิงศศิธร  จันทวงษ์
 
1. นายสุทิน  เที่่ยงตา
 
37 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.4-ม.6 5 เข้าร่วม 23 1. นางสาวณัฐกานต์  เขียวขำ
 
1. นางสาวกนกพร  ธุระพันธ์
 
38 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 75.34 เงิน 19 1. เด็กชายธนพัฒน์  วงศ์โคทอง
 
1. นายเฉลิมชัย  รัสมี
 
39 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ASEAN QUIZ ม.1-ม.3 55 เข้าร่วม 18 1. เด็กหญิงฉัตรพิรุณ  เรืองจิตประภา
2. เด็กชายสิรวิชญ์  ห่วงแก้ว
 
1. นางวรรณนา  ชลธาร
2. นางสาวสุณิสา  อภิสุวรรณ
 
40 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ASEAN QUIZ ม.4-ม.6 55 เข้าร่วม 16 1. นางสาวปิยธิดา  สมภักดี
2. นางสาววราภรณ์  ทองเมืองหลวง
 
1. นางสาววรรณนา  ชลธาร
2. นางสาวสุณิสา  อภิสุวรรณ
 
41 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.6 78 เงิน 5 1. นายกฤษณะ  จิตรบรรจง
2. นายชัยรัตน์  ประภัสรานันท์
3. นางสาวณัฐกานต์  เขียวขำ
4. นางสาวณัฐฐา  ประเคน
5. นางสาวปรียาภรณ์  อ่อนดี
6. นางสาวพิชชาภรณ์  อมรเจียรศักดิ์์
7. นางสาวภาวินี  รังสิรักษ์
8. นายภูมิภัทร  สอนสุภาพ
9. นายสุทธิศักดิ์  แก้วกัลยา
10. นางสาวอารียา  ทับทอง
 
1. นายสกล  อโศกวัฒนะ
2. นายสรวิศิษฎ์  อิฐสุวรรณ
 
42 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 62 ทองแดง 10 1. เด็กหญิงกิติมา  ทองประภา
2. เด็กหญิงตติยา  เสริมทรัพย์
3. เด็กหญิงพูนศิริ  บุญเหลือง
 
1. นายฉลอง  ทองเพ็ง
2. นางสาวดวงดาว  สาวาโย
 
43 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 50 เข้าร่วม 4 1. นางสาวช่อลัดดา  นุชกลาง
2. นางสาวนภัสวรรณ  ประกอบกิจ
3. นางสาวสุดารัตน์  พานาดี
 
1. นายฉลอง  ทองเพ็ง
2. นางสาวดวงดาว  สาวาโย
 
44 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 73 เงิน 14 1. นางสาวฉัตรพิรุณ  เรืองจิตประภา
2. นางสาวณัฐวิภา  วงศ์ชารี
 
1. นางรินทร์ลภัส  พงศ์ฤทธิพิมล
2. นางอุไรรักษ์  เปลี่ยนสุวรรณ
 
45 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.4-ม.6 60 ทองแดง 17 1. นางสาวช่อลัดดา  นุชกลาง
2. นางสาวสุดารัตน์  พานาดี
 
1. นางรินทร์ลภัส  พงศ์ฤทธิพิมล
2. นางอุไรรักษ์  เปลี่ยนสุวรรณ
 
46 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 81.33 ทอง 9 1. นางสาวปรียาภรณ์  อ่อนดี
2. นางสาวภาวินี  รังสิรักษ์
 
1. นางรินทร์ลภัส  พงศ์ฤทธิพิมล
2. นางอุไรรักษ์  เปลี่ยนสุวรรณ