สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย สพม. เขต ๑ (กรุงเทพมหานคร)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ ศูนย์การแข่งขัน
ระหว่าง วันที่ 3-20 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.4-ม.6 82.33 ทอง ชนะเลิศ 1. นายธนวุฒิ  วัชรเสถียร
 
1. นางสาวอุมาพร  พิมพ์สุตะ
 
2 ภาษาไทย พาทีสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายพีรพัฒน์  ไตรรัตโนภาส
2. เด็กชายภัคธร  รุ่งเพชรรัตน์
3. เด็กชายเชษฐพันธุ์  ใจเปี่ยม
 
1. นายจักรกฤษณ์  วัชรมัย
2. นายวรพล  ศรีเทพ
 
3 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายชวินธร  สิริพิพัฒน์วรคุณ
 
1. นายโกสินทร์  พูลสวัสดิ์
 
4 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายณภัทร   อังสุนันทวิวัฒน์
2. เด็กชายภูรินทร์  ภู่พร้อมพันธุ์
3. เด็กชายเอกดนัย  เอื้อวิทยา
 
1. นางสาวพรลภัส  เสวกะ
2. นางสาวฤทัยรัตน์  คำมงคล
 
5 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 80.5 ทอง ชนะเลิศ 1. นายคุณานนต์  ลีฬหะกร
2. นายธีร์  อุดมล้ำเลิศ
3. นายสุวิจักขณ์  ตั้งอารมณ์มั่น
 
1. นางสาวอัญชานา  นิ่มอนุสสรณ์กุล
2. นางสาวพลอยไพลิน  มิ่งทอง
 
6 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นายภูภัฏ  โคตะนันท์
 
1. นางรัชนู  พิมพ์พิทักษ์
 
7 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 82 ทอง 4 1. นายนราวิชญ์  ศิริวรนันท์กุล
 
1. นางสุรางคนา  ผิวมั่นกิจ
 
8 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายชินกฤต  เชื้อหอม
 
1. นายนักสิทธ์  แสงประสิทธิ์
 
9 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.4-ม.6 90 ทอง 4 1. นายไตรสรณ์  ถิรชีวานนท์
 
1. นายเสวก  โสวัตร
 
10 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3 87.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายวรินทร  ห้อยโกศล
 
1. นายเสวก  โสวัตร
 
11 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.4-ม.6 91.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายจตุรภัทร  สาธิตภัทร
 
1. นายเสวก  โสวัตร
 
12 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.4-ม.6 93.33 ทอง ชนะเลิศ 1. นายอนุพงศ์  ประสพถิ่น
 
1. นายเสวก  โสวัตร
 
13 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสมเครื่องสายเครื่องเดี่ยว ม.1-ม.6 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายกษิดิศ  ทองอุทัย
2. นายคมสัน  โกเขื่อนขันธ์
3. นายจักรพรรดิ์  สุวรรณเมนะ
4. นายชาญธวัช  เจริญธรรมโชติ
5. นายธนวรรษ  โสวัตร
6. เด็กชายธาวิน  จิวาลัย
7. นายนภพงศ์  กันทา
8. เด็กชายนิธิกร  ธรรมวิหาร
9. เด็กชายวรินทร  ห้อยโกศล
10. เด็กชายวศธัญย์  อัตถิศาภิคุปต์ บาราม
11. เด็กชายศรัณย์  รัชตศรีประเสริฐ
12. นายศรัทธา  โมราสุท
13. เด็กชายศุภกฤต  ทะนุธรรมกุล
14. นายอนุพงศ์  ประสพถิ่น
15. นายไตรสรณ์  ถิรชีวานนท์
 
1. นายเสวก  โสวัตร
2. นายเรืองนนท์  นักฟ้อน
3. นายกิตติชัย  ทับทิม
4. นางสาวปิยวรรณ  แสงวิเศษ
 
14 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ม.1-ม.6 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายคมสัน  โกเขื่อนขันธ์
2. นายจักรพรรดิ์  สุวรรณเมนะ
3. นายชาญธวัช  เจริญธรรมโชติ
4. นายธนวรรษ  โสวัตร
5. นายนภพงศ์  กันทา
6. เด็กชายวรินทร  ห้อยโกศล
7. เด็กชายวศธัญย์  อัตถิศาภิคุปต์ บาราม
8. เด็กชายศรัณย์  รัชตศรีประเสริฐ
9. นายศรัทธา  โมราสุท
10. เด็กชายสรวีย์  ดีปัญญา
11. นายเดชาวัต  เมธีอัษฎาวุฒิ
12. นายไตรสรณ์  ถิรชีวานนท์
 
1. นายเสวก  โสวัตร
2. นายเรืองนนท์  นักฟ้อน
3. นายกิตติชัย  ทับทิม
4. นางสาวปิยวรรณ  แสงวิเศษ
 
15 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.4-ม.6 87.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นายชนุดม  คงพระบาท
2. นายธญาพงศ์  สุวรรณเรืองศรี
3. นายธฤต  สิทธิพรพันธ์
4. นายพงศธร  ประเสริฐสวัสดิ์
5. นายพีรวิชญ์  สวนสุข
 
1. นางกาญจนา  เตชะวณิชย์
2. นายนพดล  เกิดโภคา
3. นางสาวสุณีย์  วาจาสุวิมล
 
16 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 83.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายภานุพงศ์  พุ่มพวง
 
1. นางสาวสุณีย์  วาจาสุวิมล
 
17 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายจอนปรอท  วงษ์เทศ
 
1. นางสาวสุณีย์  วาจาสุวิมล
 
18 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.1-ม.3 90.67 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายภูริณัฐ  ตรัยศิริมงคล
 
1. นางสาวอาทิตตยา  พุ่มพิบูลย์
 
19 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.4-ม.6 96 ทอง ชนะเลิศ 1. นายนันท์ธนิก  ตันติวัสดาการ
 
1. นางสาวอาทิตตยา  พุ่มพิบูลย์
 
20 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.1-ม.3 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายปรานต์  ชโลธรพิเศษ
 
1. นายอติพล  สุกฤษฎานนท์
 
21 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.4-ม.6 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นายนพรุจ  จารุประกร
 
1. นายอติพล  สุกฤษฎานนท์
 
22 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3 92.25 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายพิทยุตม์  อยู่ศิริ
 
1. นายอติพล  สุกฤษฎานนท์
 
23 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาจีน ม.4-ม.6 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายชิงธรรม  จรัลจรัสแสง
 
1. Mr.Li  Wei
 
24 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ASEAN QUIZ ม.4-ม.6 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายกิตติณัฐ  เล้า
2. นายนวพล  ศรีวรเวช
 
1. นางสาววิมลรัตน์  สุดสังข์
2. นางสาวญาดา  ตั้งศิริรัตนา
 
25 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน A Math ม.4-ม.6 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายกิตติณัฐ  เล้า
 
1. นางสาวสกุลรัตน์  รัตตนุสสรณ์
 
26 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 80.33 ทอง 4 1. เด็กชายพชร  ชูชีพชื่นกมล
2. เด็กชายพลากร  เลขนะมงคล
 
1. นางสาวโนรินทร์  แก้วกาหลง
2. นางเสาวลักษณ์  กังวานสกุลทอง
 
27 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายจิรสิญจ์  ชัยมหาวงศ์
2. เด็กชายพิทวัส  ทวีกิจวรชัย
 
1. นางเสาวลักษณ์  กังวานสกุลทอง
2. นางสาวโนรินทร์  แก้วกาหลง
 
28 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3 98.66 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายพลากร  เลขนะมงคล
2. เด็กชายวริศ  กิจณรงค์
 
1. นางสาวโนรินทร์  แก้วกาหลง
2. นางเสาวลักษณ์  กังวานสกุลทอง
 
29 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายพิทวัส  ทวีกิจวรชัย
2. เด็กชายภวัต  เลิศภิรมย์ลักษณ์
 
1. นางเสาวลักษณ์  กังวานสกุลทอง
2. นางสาวโนรินทร์  แก้วกาหลง
 
30 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.4-ม.6 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นายชาญชัย  ชนาเทพาพร
2. นายเชน  ศรีสมวงษ์
 
1. นางสาวโนรินทร์  แก้วกาหลง
2. นางเสาวลักษณ์  กังวานสกุลทอง
 
31 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 83.11 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายธนกร  เลิศนิทัศน์
2. นายสิรภพ  ครองอภิรดี
 
1. นางเสาวลักษณ์  กังวานสกุลทอง
2. นางสาวโนรินทร์  แก้วกาหลง