สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย สพม. เขต ๑ (กรุงเทพมหานคร)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ ศูนย์การแข่งขัน
ระหว่าง วันที่ 3-20 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 72 เงิน 9 1. นายธนภัทร  ณ ไทร
 
1. นางอุษา  สุรวัชโยธิน
 
2 ภาษาไทย พาทีสร้างสรรค์ ม.4-ม.6 77.41 เงิน 14 1. นายกฤศกร  พฤกษ์ธาราธิกุล
2. นายณัฐนนท์  อัตตะไพบูลย์
3. นายนราวิชญ์  ธงชัย
 
1. นายจักรกฤษณ์  วัชรมัย
2. นายวรพล  ศรีเทพ
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กลอนสุภาพ ม.1-ม.3 76 เงิน 5 1. เด็กชายชวกร  ลัญจนเสถียรชัย
2. เด็กชายสิทธา  สังขจันทร์
 
1. นางสาวอุมาพร  พิมพ์สุตะ
2. นางสาวเสาวลักษณ์  ทักษิณากุล
 
4 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 77 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายปิยะโชค  ธนะพงศ์พิทยา
2. เด็กชายรัตนศีล  รัตนยานนท์
3. เด็กชายศุภณัฐ  เกื้อกูลวิบูลย์ชัย
 
1. นางสมานจิต  พงษ์สนาม
2. นายบัญชาพร  อรุณเลิศอารีย์
 
5 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 70 เงิน 7 1. เด็กชายชนธัญ  ออประทีป
 
1. นางรัชนู  พิมพ์พิทักษ์
 
6 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6 74 เงิน 12 1. นายสุขุมพงศ์  มานะพันธุ์พงศ์
 
1. นายนักสิทธ์  แสงประสิทธิ์
 
7 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3 75.33 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายสรวีย์  ดีปัญญา
 
1. นายเสวก  โสวัตร
 
8 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.4-ม.6 79 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นายนภพงศ์  กันทา
 
1. นายเสวก  โสวัตร
 
9 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 72 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายภูผา  ทนันชัย
 
1. นางสาวสุณีย์  วาจาสุวิมล
 
10 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.4-ม.6 79 เงิน 5 1. นายธนากร  ลิ้มศิริเกียรติ
 
1. นางสาวสุณีย์  วาจาสุวิมล
 
11 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 79 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายกฤติน  เวณุนันทน์
 
1. นางสาวสุณีย์  วาจาสุวิมล
 
12 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 75.33 เงิน 4 1. เด็กชายกฤติน  เวณุนันทน์
 
1. นางสาวสุณีย์  วาจาสุวิมล
 
13 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 78.2 เงิน 13 1. เด็กชายชลภัทร  วรงค์ชยกุล
 
1. นางสาวอาทิตตยา  พุ่มพิบูลย์
 
14 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาจีน ม.1-ม.3 73.33 เงิน 5 1. เด็กชายพสธร  พันธุมวนิช
 
1. Mr.Xu  Benxu
 
15 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ASEAN QUIZ ม.1-ม.3 70 เงิน 4 1. เด็กชายนรุตม์โชติ  เกียรติปิติ
2. เด็กชายปริตร  ศรีหรั่งไพโรจน์
 
1. นางสาววิมลรัตน์  สุดสังข์
2. นางสาวญาดา  ตั้งศิริรัตนา
 
16 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 79 เงิน 4    
17 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 75.33 เงิน ชนะเลิศ 1. เด็กชายพิทวัส  ทวีกิจวรชัย
2. เด็กชายภวัต  เลิศภิรมย์ลักษณ์
 
1. นางเสาวลักษณ์  กังวานสกุลทอง
2. นางสาวโนรินทร์  แก้วกาหลง
 
18 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 70.67 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นายชาญชัย  ชนาเทพาพร
2. นายธนาธรณ์  ศรีธนวิบุญชัย
 
1. นางสาวโนรินทร์  แก้วกาหลง
2. นางเสาวลักษณ์  กังวานสกุลทอง
 
19 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.4-ม.6 78 เงิน 7 1. นายชาญชัย  ชนาเทพาพร
2. นายธนาธรณ์  ศรีธนวิบุญชัย
 
1. นางสาวโนรินทร์  แก้วกาหลง
2. นางเสาวลักษณ์  กังวานสกุลทอง
 
20 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.1-ม.3 70 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายกัณฑนา  เเสนทวีสุข
2. เด็กชายชยานันต์  พรหรรษาวิจิต
3. เด็กชายนิติธร  ตี่คะกุล
 
1. นางสาวสุพรรณี  สุภีรัตน์