สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย สพม. เขต ๑ (กรุงเทพมหานคร)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ ศูนย์การแข่งขัน
ระหว่าง วันที่ 3-20 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1-ม.3 69 ทองแดง 5 1. เด็กชายนิปุณ  รัชวรพงศ์
 
1. นายวรพล  ศรีเทพ
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 61.66 ทองแดง 20 1. เด็กชายธงทอง  ธงทอง
 
1. นางสาวอุมาพร  พิมพ์สุตะ
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรองอินทรวิเชียรฉันท์ ม.4-ม.6 68 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายณัฐนันท์  สาริโก
2. นายภัทรธร  กฤตลักษณ์
 
1. นางสาวอุมาพร  พิมพ์สุตะ
2. นางสาวเสาวลักษณ์  ทักษิณากุล
 
4 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 64 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายเชษฐ์พงศ์ภุช  บูรณศิลป์
 
1. นางสาวยุพาวดี  บุญพูล
 
5 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 63 ทองแดง 12 1. เด็กชายธเทศพล  กมลชัยวานิช
 
1. นางรัชนู  พิมพ์พิทักษ์
 
6 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6 67.33 ทองแดง 6 1. นายวรพล  พิสิษฐ์พงศ์พัทธ์
 
1. นางสาวสุณีย์  วาจาสุวิมล
 
7 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.4-ม.6 66.8 ทองแดง 6 1. นายจักรพงศ์  พรเบญจภักดิ์กุล
 
1. นายอติพล  สุกฤษฎานนท์
 
8 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 62.67 ทองแดง 21 1. นายกนกภณ  มัธยมจันทร์
2. นายธนาธรณ์  ศรีธนวิบุญชัย
 
1. นางสาวโนรินทร์  แก้วกาหลง
2. นางเสาวลักษณ์  กังวานสกุลทอง