สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย สพม. เขต ๑ (กรุงเทพมหานคร)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ ศูนย์การแข่งขัน
ระหว่าง วันที่ 3-20 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.4-ม.6 51 เข้าร่วม 23 1. นายนพรุจ  จารุประกร
 
1. นายวรพล  ศรีเทพ
 
2 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 56 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายออมสิน  อำไพเราะ
 
1. นางสาวสกุลรัตน์  รัตตนุสสรณ์
 
3 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 0 เข้าร่วม 1. นายศรุต  โกมลฐิติวัฒนา
 
1. นายโสภณ  ไทยจีน
 
4 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน A Math ม.1-ม.3 55 เข้าร่วม 5 1. เด็กชายชานนท์  ประกอบธรรม
2. เด็กชายนวัช  คำพุกกะ
 
1. นางสาวสกุลรัตน์  รัตตนุสสรณ์
2. นางสาวพรสวรรค์  วิลุนนะหุย
 
5 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.4-ม.6 50 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นายธรรมธวัช  หอสุวรรณ
2. นายวิชยุตม์  จงพัฒนสมบัติ
3. นายเอื้อ  อาสาสุวรรณ
 
1. นางสาวสุพรรณี  สุภีรัตน์