สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย สพม. เขต ๑ (กรุงเทพมหานคร)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ ศูนย์การแข่งขัน
ระหว่าง วันที่ 3-20 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1-ม.3 69 ทองแดง 5 1. เด็กชายนิปุณ  รัชวรพงศ์
 
1. นายวรพล  ศรีเทพ
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.4-ม.6 51 เข้าร่วม 23 1. นายนพรุจ  จารุประกร
 
1. นายวรพล  ศรีเทพ
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 61.66 ทองแดง 20 1. เด็กชายธงทอง  ธงทอง
 
1. นางสาวอุมาพร  พิมพ์สุตะ
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.4-ม.6 82.33 ทอง ชนะเลิศ 1. นายธนวุฒิ  วัชรเสถียร
 
1. นางสาวอุมาพร  พิมพ์สุตะ
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กชายภานุพงศ์  พุ่มพวง
 
1. นางอุษา  สุรวัชโยธิน
 
6 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 72 เงิน 9 1. นายธนภัทร  ณ ไทร
 
1. นางอุษา  สุรวัชโยธิน
 
7 ภาษาไทย พาทีสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายพีรพัฒน์  ไตรรัตโนภาส
2. เด็กชายภัคธร  รุ่งเพชรรัตน์
3. เด็กชายเชษฐพันธุ์  ใจเปี่ยม
 
1. นายจักรกฤษณ์  วัชรมัย
2. นายวรพล  ศรีเทพ
 
8 ภาษาไทย พาทีสร้างสรรค์ ม.4-ม.6 77.41 เงิน 14 1. นายกฤศกร  พฤกษ์ธาราธิกุล
2. นายณัฐนนท์  อัตตะไพบูลย์
3. นายนราวิชญ์  ธงชัย
 
1. นายจักรกฤษณ์  วัชรมัย
2. นายวรพล  ศรีเทพ
 
9 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กลอนสุภาพ ม.1-ม.3 76 เงิน 5 1. เด็กชายชวกร  ลัญจนเสถียรชัย
2. เด็กชายสิทธา  สังขจันทร์
 
1. นางสาวอุมาพร  พิมพ์สุตะ
2. นางสาวเสาวลักษณ์  ทักษิณากุล
 
10 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรองอินทรวิเชียรฉันท์ ม.4-ม.6 68 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายณัฐนันท์  สาริโก
2. นายภัทรธร  กฤตลักษณ์
 
1. นางสาวอุมาพร  พิมพ์สุตะ
2. นางสาวเสาวลักษณ์  ทักษิณากุล
 
11 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายชวินธร  สิริพิพัฒน์วรคุณ
 
1. นายโกสินทร์  พูลสวัสดิ์
 
12 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 64 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายเชษฐ์พงศ์ภุช  บูรณศิลป์
 
1. นางสาวยุพาวดี  บุญพูล
 
13 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 2) ม.4-ม.6 -1 - 1. นายกรัณย์กร  กฤษฤานนท์
2. นายธรรมธวัช  หอสุวรรณ
3. นายวิชยุตม์  จงพัฒนสมบัติ
 
1. นายธีรเดช  จั่นกระแสร์
 
14 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 56 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายออมสิน  อำไพเราะ
 
1. นางสาวสกุลรัตน์  รัตตนุสสรณ์
 
15 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 0 เข้าร่วม 1. นายศรุต  โกมลฐิติวัฒนา
 
1. นายโสภณ  ไทยจีน
 
16 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายณภัทร   อังสุนันทวิวัฒน์
2. เด็กชายภูรินทร์  ภู่พร้อมพันธุ์
3. เด็กชายเอกดนัย  เอื้อวิทยา
 
1. นางสาวพรลภัส  เสวกะ
2. นางสาวฤทัยรัตน์  คำมงคล
 
17 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 80.5 ทอง ชนะเลิศ 1. นายคุณานนต์  ลีฬหะกร
2. นายธีร์  อุดมล้ำเลิศ
3. นายสุวิจักขณ์  ตั้งอารมณ์มั่น
 
1. นางสาวอัญชานา  นิ่มอนุสสรณ์กุล
2. นางสาวพลอยไพลิน  มิ่งทอง
 
18 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 77 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายปิยะโชค  ธนะพงศ์พิทยา
2. เด็กชายรัตนศีล  รัตนยานนท์
3. เด็กชายศุภณัฐ  เกื้อกูลวิบูลย์ชัย
 
1. นางสมานจิต  พงษ์สนาม
2. นายบัญชาพร  อรุณเลิศอารีย์
 
19 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 70 เงิน 7 1. เด็กชายชนธัญ  ออประทีป
 
1. นางรัชนู  พิมพ์พิทักษ์
 
20 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นายภูภัฏ  โคตะนันท์
 
1. นางรัชนู  พิมพ์พิทักษ์
 
21 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 63 ทองแดง 12 1. เด็กชายธเทศพล  กมลชัยวานิช
 
1. นางรัชนู  พิมพ์พิทักษ์
 
22 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 82 ทอง 4 1. นายนราวิชญ์  ศิริวรนันท์กุล
 
1. นางสุรางคนา  ผิวมั่นกิจ
 
23 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6 -1 - 1. นายปกรณ์วิศว์  เวียงศรีพนาวัลย์
 
1. นางสุรางคนา  ผิวมั่นกิจ
 
24 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายชินกฤต  เชื้อหอม
 
1. นายนักสิทธ์  แสงประสิทธิ์
 
25 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6 74 เงิน 12 1. นายสุขุมพงศ์  มานะพันธุ์พงศ์
 
1. นายนักสิทธ์  แสงประสิทธิ์
 
26 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กชายภัคพล  บำรุงเขต
 
1. นายเสวก  โสวัตร
 
27 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.4-ม.6 -1 - 1. นายศรัทธา  โมราสุท
 
1. นายเสวก  โสวัตร
 
28 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กชายศรัณย์  รัชตศรีประเสริฐ
 
1. นายเสวก  โสวัตร
 
29 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.4-ม.6 90 ทอง 4 1. นายไตรสรณ์  ถิรชีวานนท์
 
1. นายเสวก  โสวัตร
 
30 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3 87.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายวรินทร  ห้อยโกศล
 
1. นายเสวก  โสวัตร
 
31 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.4-ม.6 91.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายจตุรภัทร  สาธิตภัทร
 
1. นายเสวก  โสวัตร
 
32 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.4-ม.6 93.33 ทอง ชนะเลิศ 1. นายอนุพงศ์  ประสพถิ่น
 
1. นายเสวก  โสวัตร
 
33 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กชายศุภกฤต  ทะนุธรรมกุล
 
1. นายเสวก  โสวัตร
 
34 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3 75.33 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายสรวีย์  ดีปัญญา
 
1. นายเสวก  โสวัตร
 
35 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.4-ม.6 79 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นายนภพงศ์  กันทา
 
1. นายเสวก  โสวัตร
 
36 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสมเครื่องสายเครื่องเดี่ยว ม.1-ม.6 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายกษิดิศ  ทองอุทัย
2. นายคมสัน  โกเขื่อนขันธ์
3. นายจักรพรรดิ์  สุวรรณเมนะ
4. นายชาญธวัช  เจริญธรรมโชติ
5. นายธนวรรษ  โสวัตร
6. เด็กชายธาวิน  จิวาลัย
7. นายนภพงศ์  กันทา
8. เด็กชายนิธิกร  ธรรมวิหาร
9. เด็กชายวรินทร  ห้อยโกศล
10. เด็กชายวศธัญย์  อัตถิศาภิคุปต์ บาราม
11. เด็กชายศรัณย์  รัชตศรีประเสริฐ
12. นายศรัทธา  โมราสุท
13. เด็กชายศุภกฤต  ทะนุธรรมกุล
14. นายอนุพงศ์  ประสพถิ่น
15. นายไตรสรณ์  ถิรชีวานนท์
 
1. นายเสวก  โสวัตร
2. นายเรืองนนท์  นักฟ้อน
3. นายกิตติชัย  ทับทิม
4. นางสาวปิยวรรณ  แสงวิเศษ
 
37 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ม.1-ม.6 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายคมสัน  โกเขื่อนขันธ์
2. นายจักรพรรดิ์  สุวรรณเมนะ
3. นายชาญธวัช  เจริญธรรมโชติ
4. นายธนวรรษ  โสวัตร
5. นายนภพงศ์  กันทา
6. เด็กชายวรินทร  ห้อยโกศล
7. เด็กชายวศธัญย์  อัตถิศาภิคุปต์ บาราม
8. เด็กชายศรัณย์  รัชตศรีประเสริฐ
9. นายศรัทธา  โมราสุท
10. เด็กชายสรวีย์  ดีปัญญา
11. นายเดชาวัต  เมธีอัษฎาวุฒิ
12. นายไตรสรณ์  ถิรชีวานนท์
 
1. นายเสวก  โสวัตร
2. นายเรืองนนท์  นักฟ้อน
3. นายกิตติชัย  ทับทิม
4. นางสาวปิยวรรณ  แสงวิเศษ
 
38 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.4-ม.6 87.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นายชนุดม  คงพระบาท
2. นายธญาพงศ์  สุวรรณเรืองศรี
3. นายธฤต  สิทธิพรพันธ์
4. นายพงศธร  ประเสริฐสวัสดิ์
5. นายพีรวิชญ์  สวนสุข
 
1. นางกาญจนา  เตชะวณิชย์
2. นายนพดล  เกิดโภคา
3. นางสาวสุณีย์  วาจาสุวิมล
 
39 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 83.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายภานุพงศ์  พุ่มพวง
 
1. นางสาวสุณีย์  วาจาสุวิมล
 
40 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 72 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายภูผา  ทนันชัย
 
1. นางสาวสุณีย์  วาจาสุวิมล
 
41 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.4-ม.6 79 เงิน 5 1. นายธนากร  ลิ้มศิริเกียรติ
 
1. นางสาวสุณีย์  วาจาสุวิมล
 
42 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 79 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายกฤติน  เวณุนันทน์
 
1. นางสาวสุณีย์  วาจาสุวิมล
 
43 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายจอนปรอท  วงษ์เทศ
 
1. นางสาวสุณีย์  วาจาสุวิมล
 
44 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 75.33 เงิน 4 1. เด็กชายกฤติน  เวณุนันทน์
 
1. นางสาวสุณีย์  วาจาสุวิมล
 
45 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6 67.33 ทองแดง 6 1. นายวรพล  พิสิษฐ์พงศ์พัทธ์
 
1. นางสาวสุณีย์  วาจาสุวิมล
 
46 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.1-ม.3 90.67 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายภูริณัฐ  ตรัยศิริมงคล
 
1. นางสาวอาทิตตยา  พุ่มพิบูลย์
 
47 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.4-ม.6 96 ทอง ชนะเลิศ 1. นายนันท์ธนิก  ตันติวัสดาการ
 
1. นางสาวอาทิตตยา  พุ่มพิบูลย์
 
48 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.1-ม.3 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายปรานต์  ชโลธรพิเศษ
 
1. นายอติพล  สุกฤษฎานนท์
 
49 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.4-ม.6 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นายนพรุจ  จารุประกร
 
1. นายอติพล  สุกฤษฎานนท์
 
50 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 78.2 เงิน 13 1. เด็กชายชลภัทร  วรงค์ชยกุล
 
1. นางสาวอาทิตตยา  พุ่มพิบูลย์
 
51 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.4-ม.6 -1 - 1. นายนัชชา  ยืนยงค์อนันต์
 
1. นางสาวอาทิตตยา  พุ่มพิบูลย์
 
52 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3 92.25 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายพิทยุตม์  อยู่ศิริ
 
1. นายอติพล  สุกฤษฎานนท์
 
53 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.4-ม.6 66.8 ทองแดง 6 1. นายจักรพงศ์  พรเบญจภักดิ์กุล
 
1. นายอติพล  สุกฤษฎานนท์
 
54 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาจีน ม.1-ม.3 73.33 เงิน 5 1. เด็กชายพสธร  พันธุมวนิช
 
1. Mr.Xu  Benxu
 
55 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาจีน ม.4-ม.6 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายชิงธรรม  จรัลจรัสแสง
 
1. Mr.Li  Wei
 
56 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ASEAN QUIZ ม.1-ม.3 70 เงิน 4 1. เด็กชายนรุตม์โชติ  เกียรติปิติ
2. เด็กชายปริตร  ศรีหรั่งไพโรจน์
 
1. นางสาววิมลรัตน์  สุดสังข์
2. นางสาวญาดา  ตั้งศิริรัตนา
 
57 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ASEAN QUIZ ม.4-ม.6 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายกิตติณัฐ  เล้า
2. นายนวพล  ศรีวรเวช
 
1. นางสาววิมลรัตน์  สุดสังข์
2. นางสาวญาดา  ตั้งศิริรัตนา
 
58 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน A Math ม.1-ม.3 55 เข้าร่วม 5 1. เด็กชายชานนท์  ประกอบธรรม
2. เด็กชายนวัช  คำพุกกะ
 
1. นางสาวสกุลรัตน์  รัตตนุสสรณ์
2. นางสาวพรสวรรค์  วิลุนนะหุย
 
59 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน A Math ม.4-ม.6 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายกิตติณัฐ  เล้า
 
1. นางสาวสกุลรัตน์  รัตตนุสสรณ์
 
60 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กชายภูริส  เหลียวตระกูล
 
1. นายธีรเดช  จั่นกระแสร์
 
61 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 80.33 ทอง 4 1. เด็กชายพชร  ชูชีพชื่นกมล
2. เด็กชายพลากร  เลขนะมงคล
 
1. นางสาวโนรินทร์  แก้วกาหลง
2. นางเสาวลักษณ์  กังวานสกุลทอง
 
62 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 79 เงิน 4    
63 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 75.33 เงิน ชนะเลิศ 1. เด็กชายพิทวัส  ทวีกิจวรชัย
2. เด็กชายภวัต  เลิศภิรมย์ลักษณ์
 
1. นางเสาวลักษณ์  กังวานสกุลทอง
2. นางสาวโนรินทร์  แก้วกาหลง
 
64 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 70.67 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นายชาญชัย  ชนาเทพาพร
2. นายธนาธรณ์  ศรีธนวิบุญชัย
 
1. นางสาวโนรินทร์  แก้วกาหลง
2. นางเสาวลักษณ์  กังวานสกุลทอง
 
65 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายจิรสิญจ์  ชัยมหาวงศ์
2. เด็กชายพิทวัส  ทวีกิจวรชัย
 
1. นางเสาวลักษณ์  กังวานสกุลทอง
2. นางสาวโนรินทร์  แก้วกาหลง
 
66 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3 98.66 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายพลากร  เลขนะมงคล
2. เด็กชายวริศ  กิจณรงค์
 
1. นางสาวโนรินทร์  แก้วกาหลง
2. นางเสาวลักษณ์  กังวานสกุลทอง
 
67 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายพิทวัส  ทวีกิจวรชัย
2. เด็กชายภวัต  เลิศภิรมย์ลักษณ์
 
1. นางเสาวลักษณ์  กังวานสกุลทอง
2. นางสาวโนรินทร์  แก้วกาหลง
 
68 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.4-ม.6 78 เงิน 7 1. นายชาญชัย  ชนาเทพาพร
2. นายธนาธรณ์  ศรีธนวิบุญชัย
 
1. นางสาวโนรินทร์  แก้วกาหลง
2. นางเสาวลักษณ์  กังวานสกุลทอง
 
69 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.4-ม.6 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นายชาญชัย  ชนาเทพาพร
2. นายเชน  ศรีสมวงษ์
 
1. นางสาวโนรินทร์  แก้วกาหลง
2. นางเสาวลักษณ์  กังวานสกุลทอง
 
70 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 83.11 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายธนกร  เลิศนิทัศน์
2. นายสิรภพ  ครองอภิรดี
 
1. นางเสาวลักษณ์  กังวานสกุลทอง
2. นางสาวโนรินทร์  แก้วกาหลง
 
71 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 62.67 ทองแดง 21 1. นายกนกภณ  มัธยมจันทร์
2. นายธนาธรณ์  ศรีธนวิบุญชัย
 
1. นางสาวโนรินทร์  แก้วกาหลง
2. นางเสาวลักษณ์  กังวานสกุลทอง
 
72 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.1-ม.3 70 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายกัณฑนา  เเสนทวีสุข
2. เด็กชายชยานันต์  พรหรรษาวิจิต
3. เด็กชายนิติธร  ตี่คะกุล
 
1. นางสาวสุพรรณี  สุภีรัตน์
 
73 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.4-ม.6 50 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นายธรรมธวัช  หอสุวรรณ
2. นายวิชยุตม์  จงพัฒนสมบัติ
3. นายเอื้อ  อาสาสุวรรณ
 
1. นางสาวสุพรรณี  สุภีรัตน์
 
74 หุ่นยนต์ การประกวดโครงงานการออกแบบและเทคโนโลยี ม.1-ม.3 - - - 1. เด็กชายชยานันต์  พรหรรษาวิจิต
2. เด็กชายเจตน์สฤษฎิ์  ทรรศนสฤษดิ์
 
1. นางสาวสุพรรณี  สุภีรัตน์
 
75 หุ่นยนต์ การประกวดโครงงานการออกแบบและเทคโนโลยี ม.4-ม.6 - - - 1. นายธรรมธวัช  หอสุวรรณ
2. นายอาชวิน  วิเศษผลิตผล
 
1. นางสาวสุพรรณี  สุภีรัตน์