สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ธนบุรี สพม. เขต ๑ (กรุงเทพมหานคร)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ ศูนย์การแข่งขัน
ระหว่าง วันที่ 3-20 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงกมลภัทร  แก่นเพิ่ม
 
1. นางมลศิริ  คงทน
 
2 ภาษาไทย พาทีสร้างสรรค์ ม.4-ม.6 80.66 ทอง 8 1. นายณัฐพงษ์  สมบัติตรา
2. นางสาวมิณฑิตา  ปีนะเก
3. นายสกุลเทพ  อรัณยะปาล
 
1. นางมลศิริ  คงทน
2. นางสาววิมลพรรณ  ทรัพย์ปรีชา
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กลอนสุภาพ ม.1-ม.3 82 ทอง 4 1. เด็กชายยุทธบูลย์  ดีพิชิต
2. เด็กชายเรืองธารา  ทางเจริญ
 
1. นางสาวสุพิชชา  เคียงข้าง
2. นางสาวภรณ์ทิพย์  โพธิแปลง
 
4 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงจิรนันท์  สุนทรธีรวัฒน์
2. เด็กชายปรัชญา  ปัญโย
3. เด็กหญิงปรียานันท์  สุนทรธีรวัฒน์
 
1. นายอิทธิภพ  ทิมวิภาค
2. นางสาวมธุรินทร์  สุทธิเชษฐ์
 
5 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายณโรจ  ทวีวงศ์วรพานิช
2. เด็กชายธนาคม  จิรก้องกิจ
 
1. นายวิสิฐ  ปู่บุตรชา
 
6 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6 80.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวณัฐนรี  เพ็งวัน
2. นายนนทวัช  ลาวิไล
3. นางสาววรวรรณ  ฉันท์วรุตพงศ์
4. นางสาววริศมณี  มาลีประสานกุล
5. นายสกุลเทพ  อรัณยะปาล
 
1. นายจรัล  จินจาคาม
2. นายราเมศร์  รุ่งรวยศรี
 
7 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครคุณธรรม ม.1-ม.6 86 ทอง 4 1. นางสาวฉัตรี  วงศ์สังวาลย์
2. นางสาวณิชกานต์  ผลดีเยี่ยม
3. นางสาวณิชาพัชร์  ตองกระสินธุ์
4. นายธนวัฒน์  กิตติศิริพันธ์
5. นายธรธรณ์  นทีแสนประเสริฐ
6. นางสาวนิโลบล  แก้วน้ำเงิน
7. นางสาวพัชราพรรณ  ยอดพรมพรมทอง
8. นายพิชัยพัฒน์  คุณธโนพิภัทร
9. นายพุทธาวี  แซ่ซิ้ม
10. นายรดิศ  จันทร์ฉาย
11. นายวรากร  ท่าฉลาด
12. นางสาวศศิมา  จันดีเวียง
13. นางสาวศศิวิมล  เอื้อนพรหมราช
14. นางสาวศุภิสรา  กิจสวัสดิ์
15. นางสาวสุทธิดา  ชุมพล
16. นางสาวสุมินตรา  ขันจอก
17. นายสุเมษ  วรารัตน์ไชย
18. นายอนพัทย์  แก้วสดิตย์วงศ์
19. นางสาวอัจจิมา  เลิศสกุลธรรม
20. นางสาวเจนจิรา  เหลาแตว
 
1. นายราเมศร์  รุ่งรวยศรี
2. นายจรัล  จินจาคาม
3. นางสาวเยาวณี  เนติวงศ์
4. นางสาววงเดือน  ว่องระวัง
5. นางสาวอนงค์  แซ่ซิ้ม
 
8 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 81.31 ทอง 9 1. นางสาวเนตรนภิศ  มณีอินทร์
 
1. นางศิริลักษณ์  ดำพะธิก
 
9 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 87.81 ทอง 5 1. นายสกุลเทพ  อรัณยะปาล
 
1. นางสาววงเดือน  ว่องระวัง
 
10 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 89 ทอง 4 1. นางสาวอภิสรา  กันพิบูลย์
2. นายไชยพล  ภุมรินทร์
 
1. นางสาวศิรินาถ  อุดมถิรพันธุ์
2. นายราเมศร์  รุ่งรวยศรี
 
11 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปล ม.1-ม.6 84.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวฉัตรี  วงศ์สังวาลย์
2. เด็กหญิงณัฐญาดา  ประวงษ์รัตน์
3. เด็กหญิงทิพนภา  ลิมป์สานนท์
4. เด็กชายปรัชญา  ปัญโย
5. เด็กหญิงพิมพ์ชนก  บุญเกิด
6. เด็กหญิงวรรณกานต์  วงศ์เสนา
7. เด็กชายสรวิศ  แซ่อึ้ง
8. เด็กหญิงสราวีย์  บรูเซอร์แฟนเกอร์
9. เด็กหญิงสุวิชาดา  อยู่ทอง
10. เด็กหญิงอักษรสวรรค์  บัวจูม
 
1. นายจรัล  จินจาคาม
2. นายราเมศร์  รุ่งรวยศรี
3. นายกิตติวรา  พิมพาดี
 
12 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายนวพล  ธรรมราช
 
1. นายเดชลือศักดิ์  เหมทานนท์
 
13 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3 86.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงวรรณกานต์  วงศ์เสนา
 
1. นายสุรศักดิ์  สุคนธา
 
14 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวณัฐนรี   เพ็งวัน
 
1. นายสุรศักดิ์  สุคนธา
 
15 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.4-ม.6 84.66 ทอง 4 1. นายกรธวัช  ศรีเกิด
2. นายกวินภพ  เพ็ชรนาม
3. นายณัฐกิตติ์  ปฏิเหตุ
4. นางสาวทรรศนีย์  จิตศศิวิมล
5. นางสาวธนัญญา  ศรีสวัสดิ์
6. นางสาวน้ำทิพย์  สมภักดี
7. นายภัทรดนัย  คงทน
8. นายยุทธภูมธ์  รักษาภักดี
9. นางสาววรรณภา  ชาดา
10. นางสาวศิวะพร  สุวรรณ
 
1. นางสาวปิยดา  ทับประเทือง
 
16 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.4-ม.6 83 ทอง 5 1. นางสาวกฤติยา  กวินอัฒฒ์
2. นางสาวชลัยกร  เหลียว
3. นางสาวณิชกานต์  ผลดีเยี่ยม
4. นางสาวพิรรัญชิดา  วัฒนเศรษฐานัน
5. นางสาววิชุดา  จันทร์ดี
6. นางสาวสิตานันท์  นัทธีทอง
7. นางสาวอรณี  แสงทองรุ่งเจริญ
8. นางสาวอุบลวรรณ  หลวงเทพ
 
1. นางสาวประไพพร  ทิพย์อาสน์
 
17 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.4-ม.6 89.8 ทอง 7 1. นายศรัณย์  วงษ์อนุ
 
1. นางสาวปริยานุช  อรรถวัน
 
18 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.1-ม.3 85.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายกีรติ  ต่อดำรงค์
2. เด็กหญิงกุลปริยา  ศรีภัทรโชติ
3. เด็กชายธนธัช  รณเกียรติ
4. เด็กหญิงปรารถนา  เตรียมสกุล
5. เด็กหญิงปาณิศา  โอนฉะเอก
 
1. นางสาวจันทร์เพ็ญ  สายพันธ์
2. MissAlmira   Benetua Palsrio
 
19 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน Cross word ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายธนภณ  เขม่นกิจ
2. เด็กชายพุฒิพงศ์  วิโรจน์เตชะ
 
1. นางสาวรัศมี  มงคล
2. นางสาวมาลินี  รัตนมาลี
 
20 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 82 ทอง ชนะเลิศ 1. นายณัฐพงศ์  วงศ์ทองดี
2. นางสาววรรณกร  ธนธนานนท์
 
1. นายเอกภพ  ศรีภักดี
2. นางสาวดรุณี  สุวรรณไตร
 
21 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 81 ทอง 11 1. เด็กชายธนกร   หงษ์เหลื่อม
2. เด็กชายราชวัลลภ์  สุขสิน
 
1. นางนลินรัตน์   เอี่ยมศศิธร
2. นางสาวดรุณี  สุวรรณไตร
 
22 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6 86 ทอง ชนะเลิศ 1. นายฐาปากรณ์  หัฎฐะสิทธิ์
2. นางสาวธันย์ชนก  ฮะประสาร
3. นางสาวเพ็ญนภา  สีลาโล้
 
1. นางสุวรรณี  สุขนิรันดร์
2. นางรวิกานต์  บุญฤทธิ์
 
23 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 83.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายณัฐพล  กิมอ่วน
2. เด็กหญิงดาวใจ  บัวพงชน
3. เด็กหญิงไอริณ  ดุลยตระกูล
 
1. นางรวิกานต์  บุญฤทธิ์
2. นางสาวประภัสสร  วานิชสุขสมบัตร
 
24 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวกมลชนก  มีล้อม
2. นายณั,ฐวุฒิ  วงษ์ดี
3. นางสาวสุพัชชา  แสงสุข
 
1. นางสุวรรณี  สุขนิรันดร์
2. นางรวิกานต์  บุญฤทธิ์
 
25 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 81.8 ทอง 6 1. เด็กชายจีรวัฒน์  เกลื่อนกลางดอน
2. เด็กชายวสุ  กฤติยาเมธากร
3. เด็กชายอลงกรณ์  ของดี
 
1. นางสาวประภัสสร  วานิชสุขสมบัติ
2. นางรวิกานต์  บุญฤทธิ์
 
26 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6 80.8 ทอง 9 1. นายกิตติธัช  ชินบุญนาค
2. นางสาวสุพรรษา  แซ่ลี้
3. นางสาวอภิชญา  นกสุวรรณ
 
1. นางสาวประภัสสร  วานิชสุขสมบัติ
2. นางสาวรวิกานต์  บุญฤทธิ์
 
27 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 81.25 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายณัฏฐกิตติ์  จินตอัจฉริยะ
2. เด็กชายธนธัช  รณเกียรติ
3. เด็กชายมนัสวิน  หัดโนนตุ่น
 
1. นางสาวพรรษภรณ์  สุขผล
2. นางรวิกานต์  บุญฤทธิ์
 
28 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.4-ม.6 90.75 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวณัฐชา  โสตติสถาพรชัย
2. นายถิรวุฒิ  เนียมสุวรรณ
3. นายนัณทวัช  แก้วบรรดิษฐ์
 
1. นางสาวพรรษภรณ์  สุขผล
2. นางศรีสุรีย์  มณฑา
 
29 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงปภาดา  ลีลาวัฒนะกุล
2. เด็กหญิงวริยา  จันทร์เจียวใช้
3. เด็กหญิงสุพิชชา  น้อยอยู่นิตย์
 
1. นางสาวพรรษภรณ์  สุขผล
2. นางศรีสุรีย์  มณฑา
 
30 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.4-ม.6 86.75 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวฐิติมา  เรืองไชย
2. นายปรเมทฆ์  ธีรคุณวิศิษฎ์
3. นางสาวพัชราพรรณ  ยอดพรมทอง
 
1. นางสุวรรณี  สุขนิรันดร์
2. นางรวิกานต์  บุญฤทธิ์
 
31 การงานอาชีพ การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3 80.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายพลพล  สงวนเกียรติสุข
2. เด็กชายภาสวัฒน์  เฟื่องขจรศักดิ์
3. เด็กชายศุภสิน  รัศมีโชติวงศ์
 
1. นางรวิกานต์  บุญฤทธิ์
2. นางสาวพรรษภรณ์  สุขผล
 
32 การงานอาชีพ การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.4-ม.6 83.6 ทอง 6 1. นางสาวกชกร  วิบูลย์รัตนกิจ
2. นางสาวพิชญ์นรี  ปาตังคะโร
3. นางสาวอศิลยา  คำบวง
 
1. นางรวิกานต์  บุญฤทธิ์
2. นางศรีสุรีย์  มณฑา
 
33 การงานอาชีพ การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 96.33 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงมัชฌิมา  แสงอรุณ
2. เด็กชายสิทธิศักดิ์  โสตสิริกุล
3. เด็กหญิงอภิชญา  ชยาภัม
 
1. นางรวิกานต์  บุญฤทธิ์
2. นางสาวพรรษภรณ์  สุขผล
 
34 การงานอาชีพ การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.4-ม.6 92.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวญาติกา  ชนพิมาย
2. นางสาวพลอยไพริน  นึกขุนทด
3. นายวรรธนัย  คงคานนท์
 
1. นางรวิกานต์  บุญฤทธิ์
2. นางสุวรรณี  สุขนิรันดร์